Đây là trang mục lục của ngụ ngôn và những phép ẩn dụ có trong các kinh điển nằm trong trang Ch́a Khóa Học Phật. Chỉ những h́nh ảnh biểu hiện cho những điểm của Giáo Pháp th́ được nêu lên trong đây, những h́nh ảnh có tính chất văn chương hay dưới h́nh thức kể chuyện th́ không nêu lên tại đây (chẳng hạn, Ambapali diễn tả cái trẻ đẹp của bà bị mất từ lâu rồi). Những chủ đề của mỗi biểu tượng th́ nằm trong dấu ngoặc ( ). dấu ngă (~) This is a partial index of the similes and metaphors that appear in the suttas available at Access to Insight. Only the imagery that illustrates points of Dhamma is included here; imagery that serves primarily a literary or narrative function is not included (e.g., Ambapali's description of her long-lost youthful beauty). The subject of each image is given in the braces {}. The tilde (~) stands for the head-word in a given entry.

Những kinh điển ở ngoài đường liên kết th́ chưa được đưa vào trang web - Suttas without hyperlinks are those not currently available at Access to Insight; they are included here only for reference.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ

A [go up]


B [go up]


C [go up]


D [go up]


E [go up]


F [go up]


G [go up]


H [go up]


I [go up]


J [go up]


K [go up]


L [go up]


M [go up]


N [go up]


O [go up]


P [go up]


Q [go up]


R [go up]


S [go up]


T [go up]


U [go up]


V [go up]


W [go up]


XYZ [go up]