334
Manujassa pamattacaarino ta.nhaa va.d.dhati maaluvaa viya
So plavati huraahura.m phalamiccha.m-va vanasmi.m vaanaro.

 

 

334


Ái tăng tựa dây leo
Với người sống phóng dật
Đời nầy sang đời khác
Như vượn tham trái rừng

 

334


When a person lives heedlessly,
his craving grows like a creeping vine.
He runs now here
	& now  there,
as if looking for fruit:
	a monkey in the forest.

 

335-336
Ya.m esaa sahatii jammii ta.nhaa loke visattikaa
Sokaa tassa pava.d.dhanti abhiva.t.tha.m-va biira.na.m. 	


Yo ce ta.m sahatii jammi.m ta.nha.m loke duraccaya.m
Sokaa tamhaa papatanti udabinduu-va pokkharaa.

 

 

335-336


Ai sống trong thế gian
Bị khát ái buộc ràng
Như cỏ Bi gặp mưa 
Sầu khổ sẽ gia tăng
	

Ai sống giữa thế gian
Chế phục được ái luyến
Như nước trên lá sen
Sầu không vương người ấy

 

335-336


If this sticky, uncouth craving
overcomes you in the world,
your sorrows grow like wild grass
	after rain.
	

If, in the world, you overcome
this uncouth craving, hard to escape,
sorrows roll off you,
	like water beads off
	a lotus.

 

337
Ta.m vo vadaami bhadda.m vo yaavant-ettha samaagataa
Ta.nhaaya muula.m kha.natha usiirattho-va biira.na.m
Maa vo nala.m-va soto-va maaro bha~nji punappuna.m. 
 

 

337


Đây ta dạy các con
Lợi lạc cho tất cả
đang vân tập chốn nầy
Hăy bứng tận gốc ái
Như t́m rễ  nhổ gốc
Chớ để ma áp chế
Như nước cuồng cỏ dại

 

337


To all of you gathered here
I say: Good fortune.
	Dig up craving
 — as when seeking medicinal roots, wild grass —
	by the root.
Don't let Mara cut you down
 — as a raging river, a reed —
over & over again.

 

338
Yathaapi muule anupaddave da.lhe
Chinno-pi rukkho punareva ruuhati
Evam-pi ta.nhaanusaye anuuhate
Nibbattati dukkhamida.m punappuna.m. 

 

 

338


Như cây dù bị đốn
Nhưng gốc rễ vẫn c̣n
Ái tuỳ miên chưa đoạn
Khổ nầy vẫn măi sanh

 

338


If its root remains
undamaged & strong,
a tree, even if cut,
will grow back.
So too if latent craving
is not rooted out,
this suffering returns
	again
	&
	again.

 

339-340
Yassa chatti.msati sotaa manaapassavanaa bhuusaa
Vaahaa vahanti duddi.t.thi.m sa'nkappaa raaganissitaa.


Savanti sabbadhi sotaa lataa ubbhijja ti.t.thati
Ta~nca disvaa lata.m jaata.m muula.m pa~n~naaya chindatha.

 

 

339-340


Ba mươi sáu ḍng ái
Cuốn người vào dục lạc
Rồi chính những khao khát
Cuốn người vào tà kiến


Ḍng ái chảy cùng khắp
Nhưng giây leo lan tràn
Nên giây leo vừa sanh
Với tuệ diệt tận gốc

 

339-340


He whose 36 streams,
flowing to what is appealing, are strong:
the currents — resolves based on passion —
carry him, of base views, away.


They flow every which way, the streams,
but the sprouted creeper stays
	   in place.
Now, seeing that the creeper's arisen,
cut through its root
with discernment.

 

341
Saritaani sinehitaani ca somanassaani bhavanti jantuno
Te saatasitaa sukhesino te ve jaatijar-uupagaa naraa.
 

 

341


Chúng sanh với ái dục
Ưa thích điều hỷ lạc
Tuy tầm cầu hạnh phúc
Chúng phải chịu sanh già

 

341


Loosened & oiled
are the joys of a person.
People, bound by enticement,
looking for ease:
to birth & aging they go.

 

342-343
Tasi.naaya purakkhataa pajaa parisappanti saso-va baadhito
Sa.myojanasa'ngasattaa dukkhamupenti punappuna.m ciraaya.


Tasi.naaya purakkhataa pajaa parisappanti saso-va baadhito
Tasmaa tasi.na.m vinodaye bhikkhu aaka'nkhii viraagamattano.
 

 

342-343


Người bị ái vương mang
Vùng vẫy và hoảng hốt 
Như thỏ bị sa lưới
Chúng sanh bị ái cột
Chịu đau khổ triền miên


Người bị ái vương mang
Vùng vẫy và hoảng hốt 
Như thỏ bị sa lưới
Bởi thế nầy Tỳ khưu
Hăy mong cầu ly tham
Nhiếp phục mọi ái dục

 

342-343


Encircled with craving,
people hop round & around
like a rabbit caught in a snare.
Tied with fetters & bonds
they go on to suffering,
again & again, for long.


Encircled with craving,
people hop round & around
like a rabbit caught in a snare.
	So a monk
should dispel   craving,
should aspire   to dispassion
	for himself.

 

344
Yo nibbanatho vanaadhimutto vanamutto vanameva dhaavati
Ta.m puggalametha passatha mutto bandhanameva dhaavati.
 

 

344


 Cắt ái đi xuất gia,
Khổ hạnh trong rừng già,
Đă giải thoát dục vọng,
Nhưng lại trở về nhà;
Ḱa xem hạng người ấy,
Mở rồi buộc lại ta!

 

344


Cleared of the underbrush
but obsessed with the forest,
set free from the forest,
right back to the forest he runs.
Come, see the person set free
who runs right back to the same old chains!

___________

Ghi chú:

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |