The Essentials:


Bố Cục

Giúp Đỡ Những câu hỏi về trang Ch́a Khóa Học Phật - Frequently Asked Questions (Access to Insight)
Những câu hỏi thông thường về Đạo Phật - Frequently Asked Questions (Buddhism)
Glossary
Abbreviations, symbols, and sutta numbering schemes
• How to download: files | the entire website
T́m kiếm Search engine
• Indexes: Thể tài | Tác giả đương đại | Title | Kinh điển | Danh Nhân | Ngụ Ngôn | Con số
Những bài mới trong tháng | What's old
Other Theravada sources
Cho người mới bắt đầu
(và cũng cho tất cả mọi người)
Getting Started
Những câu hỏi thông thường về Đạo Phật - Frequently Asked Questions (Buddhism)
Học sinh ngữ Pali - Learning Pali
Study guides
Con Đường Giải Thoát - Path to Freedom:
Đức Phật - Buddha
Dhamma:
Generosity (dana)
Virtue (sila): 5 | 8 | 10 precepts; uposatha days
Heaven (sagga): 31 planes of existence
Drawbacks (adinava)
Renunciation (nekkhamma)
Four noble truths: 1 | 2 | 3 | 4
Eightfold path: right view | resolve |
speech | action | livelihood |
effort | mindfulness | concentration; jhana
Sangha
Tipitaka
(Pali canon)
Vinaya Pitaka
Sutta Pitaka:
Digha Nikaya
Trung Bộ KinhMajjhima - Nikaya
Tương Ưng Bộ Kinh - Samyutta Nikaya
Tăng Chi Bộ Kinh - Anguttara Nikaya
Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka Nikaya:
Khuddakapatha
Kinh Pháp Cú - Dhammapada
Udana
Kinh Phật Thuyết Như Vậy - Itivuttaka
Kinh Tập - Sutta Nipata
Vimanavatthu
Petavatthu
Trưởng Lăo Tăng Kệ - Theragatha
Therigatha
Milindapañha
Tạng Vi Diệu Pháp - Abhidhamma Pitaka
Commentaries and post-canonical texts
 
Theravada Library
Contributing authors and translators
Thai Forest Traditions:
Sao | Mun | Thate | Lee | Khamdee |
Sim | Boowa | Fuang | Chah | Suwat |
Kee Nanayon | Nararatana
Buddhist Publication Society
Study guides
 
Technical Notes Dhamma Transcription Project
The Elements of ATI Style
List of all files
» Access to Insight :: Queries & Comments weblog

Still puzzled? Just ask for help.