Kinh Tập - (l những kinh sưu tầm)The Sutta Nipata ("The Sutta Collection"), l bộ kinh thứ 5 của Khuddaka Nikaya chứa đựng 71 b i kinh chia th nh 5 chương
The Sutta Nipata ("The Sutta Collection"), the fifth book of the Khuddaka Nikaya, consists of 71 short suttas divided into five vaggas (chapters).

Những bản dịch của bộ Kinh Tập được xuất bản do K. R. Norman's The Group of Discourses (2nd ed.) Những trích dẫn từ Kinh Tập cũng được ấn h nh tại Handful of Leaves (Vo.4) Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003). Những tác phẩm nổi tiếng khác (though occasionally inaccurate) được H. Saddhatissa's chuyển dịch The Sutta-Nipata (London: Curzon Press, 1985). Một v i bản văn được ghi v o danh sách dưới đây được xuất bản tại John Ireland's The Discourse Collection: Selected Texts from the Sutta Nipata, (BPS "Wheel" Publication No. 82).

A useful printed translation of the complete Sutta Nipata is K.R. Norman's The Group of Discourses (2nd ed.) (Oxford: Pali Text Society, 2001). Excerpts from the Sutta Nipata also appear in Handful of Leaves (Vol. 4), Thanissaro Bhikkhu, trans. (Santa Cruz: Sati Center for Buddhist Studies, 2003). Another popular (though occasionally inaccurate) translation is H. Saddhatissa's The Sutta-Nipata (London: Curzon Press, 1985). Some of the passages listed below originally appeared in John Ireland's The Discourse Collection: Selected Texts from the Sutta Nipata, (BPS "Wheel" Publication No. 82).

Trong ngoặc {} chứa đựng những số kệ trong nguyên bản Pali.

The braces {} contain the corresponding verse numbers in the original Pali text.


I. Uragavagga — The Snake Chapter [go up]


II. Culavagga — The Lesser Chapter [go up]


III. Mahavagga — The Great Chapter [go up]


IV. Atthaka Vagga — The Octet Chapter [go up]

See The Atthaka Vagga — The Octet Chapter: An Introduction, by Thanissaro Bhikkhu.chưa có bản dịch Việt ngữ


V. Parayanavagga — The Chapter on the Way to the Far Shore [go up]

See The Parayanavagga — The Chapter on the Way to the Far Shore: An Introduction, by Thanissaro Bhikkhu.