[Kappa:]


Kappa:

 

For one stranded in the middle of the lake,
in the flood of great danger — birth — 
overwhelmed with aging & death:
	Tell me the island, dear sir,
	and show me the island
	so that this may not happen again.

Tôn giả Káp-pa nói:
Những ai đứng giữa nước,
Trong ḍng nước mạnh chảy,
Giữa sợ hăi lớn lao,
Thưa Ngài hăy nói lên,
Ḥn đảo cho những kẻ,
Bị già chết chinh phục,
Ngài nói con ḥn đảo,
Để không có khổ khác,
Giống như đau khổ này.

 

[The Buddha:]

Thế Tôn:

 

For one stranded in the middle of the lake,
in the flood of great danger — birth — 
overwhelmed with aging & death,
	I will tell you the island, Kappa.

Having nothing,
clinging to no thing:
	That is the island,
	there is no other.
That's Unbinding, I tell you,
the total ending of aging & death.

Those knowing this, mindful,
		fully unbound
		in the here & now,
	don't serve as Mara's servants,
	don't come under Mara's sway.

Thế Tôn nói Kap-pa,
Những ai đứng giữa nước,
Trong ḍng nước mạnh chảy,
Giữa sợ hăi lớn lao,
Ta nói Ông ḥn đảo,
Cho những ai đang bị,
Già và chết chinh phục.

Ḥn đảo vô song này,
Không sở hữu, chấp trước,
Ta nói Ông Niết-bàn,
Già chết được đoạn diệt,

Biết vậy, giữ chánh niệm,
Hiện tại đạt mát lạnh,
Không rơi vào ma lực,
Không tùy tùng theo ma.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |