Chữ Tipitaka (Pali ti, "ba" + pitaka, "giỏ", hay là Thánh Điển Pali, là bộ Thánh Điển được sưu tầm từ cổ ngữ Pali là nền tảng Phật học của Phật Giáo Nguyên Thủy. Thánh Điển Tam Tạng và paracanonical text (commentaries, chronicles, etc.) được tổng hợp để tạo thành toàn bộ Thánh Điển cổ ngữ của Phật Giáo Nguyên Thủy. The Tipitaka (Pali ti, "three," + pitaka, "baskets"), or Pali canon, is the collection of primary Pali language texts which form the doctrinal foundation of Theravada Buddhism. The Tipitaka and the paracanonical Pali texts (commentaries, chronicles, etc.) together constitute the complete body of classical Theravada texts.

Thánh Điển Pali là kho tàng văn học: Những bài pháp được dịch sang Anh ngữ và cộng thêm hàng ngàn cuốn sách đă được xuất bản. Phần lớn (không phải là tất cả) những kinh điển đă được xuất bản bằng Anh ngữ từ nhiều năm. Mặc dù chỉ là một số nhỏ các bài pháp được đưa vào trang web này, nhưng những bài sưu tầm này có thể là khởi đầu tốt.
The Pali canon is a vast body of literature: in English translation the texts add up to thousands of printed pages. Most (but not all) of the Canon has already been published in English over the years. Although only a small fraction of these texts are available on this website, this collection can be a good place to start.

Tam Tạng Thánh Điển được chia làm ba bộ như sau:
The three divisions of the Tipitaka are:

Tạng Luật: (Vinaya Pitaka)
Là những bài sưu tầm về giới luật của Tỳ KheoTỳ Kheo Ni - Không phải chỉ là đơn thuần về giới luật mà bộ Tạng Luật c̣n có những câu chuyện kèm theo sau mỗi giới luật, được diễn tả chi tiết những lời giảng giải của Đức Phật về mỗi trường hợp như thế nào cho hoà thuận trong nhiều cộng đồng Tăng chúng
The collection of texts concerning the rules of conduct governing the daily affairs within the Sangha — the community of bhikkhus (ordained monks) and bhikkhunis (ordained nuns). Far more than merely a list of rules, the Vinaya Pitaka also includes the stories behind the origin of each rule, providing a detailed account of the Buddha's solution to the question of how to maintain communal harmony within a large and diverse spiritual community.
Tạng Kinh (Sutta Pitaka)
Những sưu tập của kinh điển, hoặc những bài thuyết giảng, do Đức Phật thuyết giảng và những vị đại đệ tử của Ngài, chứa đựng tất cả những thuyết giảng của hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy, (Trên 900 bài kinh đă được chuyển dịch ở trong trang web này.) Những bộ kinh được chia thành 5 bộ.
The collection of suttas, or discourses, attributed to the Buddha and a few of his closest disciples, containing all the central teachings of Theravada Buddhism. (More than nine hundred sutta translations are available on this website.) The suttas are divided among five nikayas (collections):
Tạng Vi Diệu Pháp - (Abhidhamma Pitaka)
Vi Diệu Pháp là bộ phận kinh điển với nội dung về học thuyết cơ bản những nguyên ly' thể hiện trong Kinh Điển đă được chỉnh đốn lại vào trong những khuôn khổ để có thể ứng dụng trong việc theo dơi quan sát những tiến tŕnh của tâm.
The collection of texts in which the underlying doctrinal principles presented in the Sutta Pitaka are reworked and reorganized into a systematic framework that can be applied to an investigation into the nature of mind and matter.

Những bài đọc thêm