I have heard that at one time the Blessed One was staying in Savatthi at Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Then a certain deva, in the far extreme of the night, her extreme radiance lighting up the entirety of Jeta's Grove, approached the Blessed One. On approaching, having bowed down to the Blessed One, she stood to one side. As she stood to one side, she addressed him with a verse.


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên nhân, khi đêm đă gần măn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên nhân ấy với bài kệ bạch Thế Tôn:

 

Many devas and humans beings
give thought to protection,
desiring well-being.
Tell, then, the highest protection.
The Buddha:
Not consorting with fools,
consorting with the wise,
paying homage to those worthy of homage:
	This is the highest protection.

Living in a civilized land,
having made merit in the past,
directing oneself rightly:
	This is the highest protection.

Broad knowledge, skill,
well-mastered discipline,
well-spoken words:
	This is the highest protection.

Support for one's parents,
assistance to one's wife and children,
consistency in one's work:
	This is the highest protection.

Giving, living in rectitude,
assistance to one's relatives,
deeds that are blameless:
	This is the highest protection.

Avoiding, abstaining from evil;
refraining from intoxicants,
being heedful of the qualities of the mind:
	This is the highest protection.

Respect, humility,
contentment, gratitude,
hearing the Dhamma on timely occasions:
	This is the highest protection.

Patience, compliance,
seeing contemplatives,
discussing the Dhamma on timely occasions:
	This is the highest protection.

Austerity, celibacy,
seeing the Noble Truths,
realizing Unbinding:
	This is the highest protection.

A mind that, when touched
by the ways of the world,
is unshaken, sorrowless, dustless, at rest:
	This is the highest protection.

Everywhere undefeated
when acting in this way,
people go everywhere in well-being:
	This is their highest protection.

Nhiều Thiên nhân và Người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Một nếp sống an toàn,
Xin Ngài hăy nói lên
Về điềm lành tối thượng.

Thế Tôn:

Không thân cận kẻ ngu,
Nhưng gần gũi bậc trí,
Đảnh lễ người đáng lễ
Là điềm lành tối thượng.

Ở trú xứ thích hợp,
Công đức trước đă làm,
Chân chánh hướng tụ tâm,
Là điều lành tối thượng.

Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
Khéo huấn luyện học tập,
Nói những lời khéo nói
Là điềm lành tối thượng.

Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Nuôi dưỡng vợ và con,
Làm nghề không rắc rối
Là điềm lành tối thượng.

Bố thí, hành đúng pháp,
Săn sóc các bà con,
Làm nghiệp không lỗi lầm
Là điềm lành tối thượng.

Chấm dứt, từ bỏ ác,
Chế ngự đam mê rượu,
Trong pháp, không phóng dật
Là điềm lành tối thượng.

Kính lễ và hạ ḿnh,
Biết đủ và biết ơn,
Đúng thời, nghe Chánh pháp
Là điềm lành tối thượng.

Nhẫn nhục, lời ḥa nhă,
Yết kiến các Sa-môn,
Đúng thời, đàm luận pháp,
Là điềm lành tối thượng.

Khắc khổ và Phạm hạnh,
Thấy được lư Thánh đế,
Giác ngộ quả Niết bàn
Là điềm lành tối thượng.

Khi xúc chạm việc đời,
Tâm không động, không sầu,
Không uế nhiễm, an ổn
Là điềm lành tối thượng.

Làm sự việc như vậy,
Không chỗ nào thất bại,
Khắp nơi được an toàn,
Là điềm lành tối thượng.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |