To me —
resolute in exertion
near the river Nerañjara,
making a great effort,
doing jhana
to attain security from bondage —

Bên sông Ni-liên-thuyền,
Ta tinh cần tinh tấn,
Cố gắng, Ta thiền định,
Đạt an ổn khổ ách.

 

Namuci1 1 came,
speaking words of compassion:
"You are ashen, thin.
Death is in
your presence.
Death

Ác ma đến gần Ta,
Nói lên lời từ mẫn,
Ông ốm không dung sắc,
Ông đă gần chết rồi.

 

has 1,000 parts of you.
Only one part
is your life.
Live, good sir!
Life is better.

Cả ngàn phần, Ông chết,
Chỉ một phần c̣n sống,
Hăy sống, sống tốt hơn,
Sẽ làm các công đức.

 

Alive,
you can do
acts of merit.
Your living the holy life,
performing the fire sacrifice,
will heap up much merit.
What use is exertion to you?

Như Ông sống Phạm hạnh,
Hăy đốt lửa tế tự,
Hăy chất chứa công đức,
Ông tinh tấn làm ǵ?

 

Hard to follow
— the path of exertion —
hard to do, hard
to sustain."

Saying these verses,
Mara stood in the Awakened One's presence.
And to that Mara, speaking thus,
the Blessed One said this:

"Kinsman of the heedless,
Evil One,
come here for whatever purpose:

Khó thay, đường tinh tấn,
Khó làm, khó đạt được.
Ác ma đứng gần Phật,
Nói lên những kệ này.

430. Thế Tôn đă đáp lại
Lời Ác ma như sau:
Bà con ác phóng dật,
Ngươi đến đây làm ǵ?

 

I haven't, for merit,
even the least bit of need.
Those who have need of merit:
those are the ones
Mara's fit to address.

Với công đức nhỏ bé,
Ta đâu có cần đến?
Với ai cần công đức,
Ác ma đáng nói chúng.

 

In me are conviction,
austerity,
persistence,
discernment.
Why, when I'm so resolute
do you petition me
to live?

Đây có tín, tinh tấn,
Và Ta có trí tuệ,
Như vậy, Ta tinh tấn,
Sao Ngươi hỏi Ta sống?

 

This wind could burn up
even river currents.
Why, when I'm resolute
shouldn't my blood dry away?
As my blood dries up
gall & phlegm dry up.
As muscles waste away,
the mind grows clearer;
mindfulness, discernment,
concentration stand
more firm.

Dầu máu có khô cạn,
Mật, đàm Ta khô cạn,
Dầu thịt có hủy hoại,
Tâm Ta càng tịnh tín,
Ta lại càng vững trú,
Niệm, tuệ và thiền định.

 

Staying in this way,
attaining the ultimate feeling,2
the mind has no interest
in sensual passions.
See:
a being's
purity!

Do Ta sống như vậy,
Đạt được thọ tối thượng,
Tâm không cầu các dục,
Nh́n chúng sanh thanh tịnh.

 

Sensual passions are your first army.
Your second is called Discontent.
Your third is Hunger & Thirst.
Your fourth is called Craving.
Fifth is Sloth & Drowsiness.
Sixth is called Terror.
Your seventh is Uncertainty.
Hypocrisy & Stubbornness, your eighth.
Gains, Offerings, Fame, & Status
wrongly gained,
and whoever would praise self
& disparage others.

Dục, đội quân thứ nhất.
Thứ hai, gọi bất lạc,
Thứ ba, đói và khát,
Thứ tư, gọi tham ái.

437. Năm, hôn trầm thụy miên,
Thứ sáu, gọi sợ hăi,
Thứ bảy, gọi nghi ngờ,
Tám, dèm pha ngoan cố.

438. Lợi, danh và cung kính,
Danh vọng được tà vạy,
Ai tự đề cao ḿnh,
Hủy báng các người khác.

 

^^^^^^^

^^^^^

 

That, Namuci, is your army,
the Dark One's commando force.
A coward can't defeat it,
but one having defeated it
gains bliss.
Do I carry muñja grass?3
I spit on my life.
Death in battle woud be better for me
than that I, defeated,
survive.

Ôi, này Na-mu-ci,
Đây là quân đội Ngươi,
Đây quân đội chiến trận,
Của ḍng họ Kanhà,
Kẻ nhát, không thắng Ngươi,
Ai thắng Ngươi, được lạc.

440. Ta mang cỏ munja,
Vững thay, đây đời sống,
Thà Ta chết chiến trận,
Tốt hơn, sống thất bại.

 

Sinking here, they don't appear,
some priests & contemplatives.
They don't know the path
by which those with good practices go.

Bị thấy đắm ở đây,
Số Sa-môn, Phạm chí,
Không biết được con đường,
Bậc giới đức thường đi.

 

Seeing the bannered force
on all sides —
the troops, Mara
along with his mount —
I go into battle.
May they not budge me
from
my spot.

Thấy khắp quân đội dàn,
Ác ma trên lưng voi,
Ta bước vào chiến trận,
Không để ai chiếm đoạt.

 

That army of yours,
that the world with its devas
can't overcome,
I will smash with discernment —
as an unfired pot with a stone.

Đội ngũ quân nhà Ngươi,
Đời này và chư Thiên,
Không một ai thắng nổi,
Ta đến Ngươi với tuệ,
Như ḥn đá dập nát,
Chiếc bát chưa nung chín.

 

Making my resolve mastered,
mindfulness well-established,
I will go about, from kingdom to kingdom,
training many disciples.
They — heedful, resolute
doing my bidding —
despite your wishes, will go
where, having gone,
there's no grief."

Nhiếp phục được tâm tư,
Khéo an trú chánh niệm,
Ta sẽ đi bộ hành,
Nước này qua nước khác,
Để huấn luyện rộng răi,
Cho những người đệ tử.

445. Không phóng dật, tinh cần,
Họ hành lời Ta dạy,
Dầu Ngươi không muốn vậy,
Họ vẫn sẽ đi tới,
Chỗ nào họ đi tới,
Chỗ ấy không sầu muộn.

 

Mara:

"For seven years, I've dogged
the Blessed One's steps,
but haven't gained an opening
in the One Self-awakened
& glorious.

Ác-ma:

446. Bảy năm, ta bước theo,
Chân theo chân Thế Tôn,
Không t́m được lỗi lầm,
Nơi Thế Tôn chánh niệm.

 

A crow circled a stone
the color of fat
— 'Maybe I've found
something tender here.
Maybe there's something delicious' —

Như quạ bay xung quanh,
Ḥn đá như đống mỡ,
Có thể có ǵ mềm?
Có thể có ǵ ngọt?

 

but not getting anything delicious there,
the crow went away.
Like the crow attacking the rock,
I weary myself with Gotama."

Không t́m được ǵ ngọt,
Quạ từ đó bay đi,
Như quạ mổ ḥn đá,
Ta bỏ Gotama.

 

As he was overcome with sorrow,
his lute fell from under his arm.
Then he, the despondent spirit,
right there
disappeared.

Snp III.2

Bị sầu muộn chi phối,
Cây đàn rơi khỏi nách,
Kẻ Dạ-xoa ác ư,
Tại đấy liền biến mất.

Bản dịch của HT Thích Minh Châu: Snp III.2

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |