Because:
when you honor
— as the devas, Indra — 
one from whom
you might learn the Dhamma,
he, learned, honored,
confident in you,
	shows you the Dhamma.

	You, enlightened, heedful,
befriending a teacher like that,
	practicing the Dhamma in line with the Dhamma,
	pondering,
	giving it priority,
become
	knowledgeable,
	clear-minded,
	wise.

But if you consort with a piddling fool
who's	envious,
	hasn't come to the goal,
you'll go to death
without	having cleared up the Dhamma right here,
with	your doubts unresolved.

Like a man gone down to a river — 
turbulent, flooding, swift-flowing — 
and swept away in the current:
	how can he help others across?

Even so:
he who hasn't
	cleared up the Dhamma,
	attended to the meaning
		of what the learned say,
	crossed over his doubts:
how can he get others
to comprehend?

But as one who's embarked
	on a sturdy boat,
	with rudder & oars,
would — mindful, skillful,
knowing the needed techniques — 
	carry many others across,

even so
an attainer-of-knowledge, learned,
self-developed, unwavering
can get other people to comprehend — 
	if they're willing to listen,
	ready to learn.

	So:
you should befriend
a person of integrity — 
	learned, intelligent.
Practicing so
as to know the goal,
when you've experienced the Dhamma,

	you get bliss.


Từ vị nào một người,
Rơ biết được Chánh pháp,
Hăy đảnh lễ vị ấy,
Như chư Thiên, Inda,
Vị ấy được đảnh lễ,
Tâm tư sanh hoan hỷ,
Nghe nhiều, học hỏi nhiều,
Thuyết tŕnh chơn diệu pháp.

Vị sáng suốt chú tâm,
Suy tư và quán sát
Thực hành pháp tuỳ pháp,
Trở thành vị hiểu biết,
Thông minh và thận trọng,
Không phóng dật, vị ấy,
Theo gương vị như vậy.

Ai phục vụ kẻ ngu,
Ngu si, tâm bé nhỏ,
Mục đích chưa đạt được,
Lại ganh tị tật đố,
Chính ở đây Chánh pháp,
Không phát triển tu tập,
Chưa vượt thoát nghi hoặc,
Người ấy bị tử vong.

Như người nhảy xuống sông,
Ḍng sông nước ngập tràn,
Nước sông, nhớp đục ngầu,
Ḍng nước chảy nhanh mạnh
Người ấy bị lôi cuốn,
Theo ḍng nước trôi đi,
Làm sao nó có thể,
Giúp người khác vượt ḍng.

Cũng vậy, với người nào,
Pháp không được tu tập,
Không quán sát ư nghĩa,
Của những vị nghe nhiều,
Tự ḿnh không rơ biết,
Nghi hoặc chưa vượt qua,
Làm sao nó có thể,
Giúp người khác thiền định.

Như người được leo lên,
Chiếc thuyền mạnh vững chắc,
Được trang bị đầy đủ,
Mái chèo và tay lái;
Người như vậy ở đây,
Giúp nhiều người ngược ḍng,
Rơ biết những phương tiện,
Thiện xảo và sáng suốt.

Như vậy, bậc sáng suốt,
Luôn luôn tự tu tập,
Bậc nghe nhiều hiểu nhiều,
Không c̣n bị dao động,
Vị ấy giúp đỡ được,
Các người khác tu thiền,
Làm khởi lên nguyên nhân,
Tha thiết muốn nghe pháp.

Do vậy, hăy thân cận,
Bậc chân nhân hiền sĩ,
Bậc sáng suốt, có trí,
Bậc nghe nhiều học nhiều.
Sau khi biết mục đích,
Cố gắng khéo hành tŕ,
Rơ biết được Chánh pháp,
Vị ấy được an lạc.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |