[Ajita:]


Ajita:

 

	With what
is the world shrouded?
	Because of what
doesn't it shine?
	With what
is it smeared? Tell me.
	What
is its great danger & fear?

Tôn giả A-ji-ta:
Do ǵ, đời bị che,
Do ǵ, không chói sáng,
Hăy nói lên cái ǵ,
Làm uế nhiễm cuộc đời,
Cái ǵ sợ hăi lớn?

 

[The Buddha:]

Thế Tôn:

 

	With ignorance
the world is shrouded.
	Because of stinginess,
heedlessness,
it doesn't shine.
	With longing
it's smeared — I tell you.
Suffering-stress:
its great danger & fear.

Thế Tôn liền đáp lại:
Đời bị vô minh che,
Do xan tham, phóng dật,
Đời không được chói sáng,
Ta nói do mong cầu,
Nên đời bị uế nhiễm,
Chính là sự đau khổ,
Nên có sợ hăi lớn.

 

[Ajita:]

Ajita:

 

They flow every which way,
	the streams.
What is their blocking,
what their restraint — tell me — 
with what are they finally stopped?

Tôn giả A-ji-ta:
Mọi nơi ḍng nước chảy,
Cái ǵ ngăn ḍng nước?
Hăy nói lên cái ǵ?
Chế ngự được ḍng nước?
Cái ǵ đóng ḍng nước?

 

[The Buddha:]

Thế Tôn:

 

Whatever streams
there are in the world:
	their blocking is
	mindfulness, mindfulness
	is their restraint — I tell you — 
with discernment
	they're finally stopped.

Thế Tôn liền đáp lại:
Hỡi này A-ji-ta,
Các ḍng nước ở đời,
Chánh niệm ngăn chận lại,
Chánh niệm được Ta gọi,
Chế ngự các ḍng nước,
Và chính do trí tuệ,
Đóng lại các ḍng nước.

 

[Ajita:]

Ajita:

 

Discernment & mindfulness,
name & form, dear sir:
Tell me, when asked this,
	where are they brought to a halt?

Tôn giả A-ji-ta:
Trí tuệ và chánh niệm,
Cùng với danh và sắc,
Kính thưa bậc Tôn giả,
Hăy nói điều con hỏi,
Từ đâu chúng bị diệt?

 

[The Buddha:]

Thế Tôn:

 

This question you've asked, Ajita,
I'll answer it for you — 
where name & form
	are brought to a halt
	without trace:
With the cessation of consciousness
	they're brought
	to a halt.

Câu hỏi ǵ Ông hỏi,
Hỡi này A-ji-ta,
Ta sẽ đáp cho Ông,
Chỗ nào danh và sắc,
Được đoạn diệt hoàn toàn,
Không c̣n lại dư tàn,
Chính do đoạn diệt thức,
Danh sắc được đoạn diệt.

[Ajita:]

Ajita:

 

Those here who have fathomed the Dhamma,
	those who are learners,
	those who are run-of-the-mill:
When you, dear sir, astute,
	are asked this,
tell me their manner of life.

Những ai biết tư sát,
Các pháp thuộc hữu vi,
Cùng với bậc hữu học,
Và phàm phu ở đời,
Được hỏi, Ngài hăy nói,
Về nếp sống của họ?
Bậc thận trọng sáng suốt,
Hăy nói lên, thưa Ngài!

 

[The Buddha:]

Thế Tôn:

 

He should not hanker
		for sensual pleasures,
	should be limpid in mind.
Skilled in all mental qualities,
he, the monk, should live his life
		mindfully.

Chớ tham đắm các dục,
Giữ tâm tư an tịnh,
Thiện xảo trong các pháp,
Tỷ-kheo giữ chánh niệm,
Sống đời sống xuất gia.

 

Note

According to the Culaniddesa (Nd.II), the streams that "flow every which way" are the streams of craving, views, conceit, defilement, corruption, and ignorance that flow out the six sense media. The first two lines in Ven. Ajita's second set of questions (the first half-line in the Pali) is identical to the first half-line in Dhp. 340.

For a more detailed answer to Ajita's last set of questions, see SN 12.31.

^^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |