Dhaniya the cattleman:1


Dhaniya:

 

"The rice is cooked,
my milking done.
I live with my people
along the banks of the Mahi;
my hut is roofed, my fire lit:
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Cơm ta, nấu đă chín,
Sữa uống, ta vắt xong,
Mục đồng Dhaniya,
Đă nói lên như vậy.
Trên bờ sông Mah́,
Ta chung sống đồng cư,
Cḥi lá được khéo lợp,
Lửa đốt được cháy đỏ.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

The Buddha:

Thế Tôn:

 

"Free from anger,
my stubbornness gone,2
I live for one night
along the banks of the Mahi;
my hut's roof is open, my fire out:3
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Ta đoạn được phẫn nộ,
Tâm hoang vu không c̣n,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Trên bờ sông Mah́,
Ta chỉ sống một đêm,
Cḥi lá được rộng mở,
Lửa đốt được tịch tịnh.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

Dhaniya:

Dhaniya:

 

"No mosquitoes or gadflies
are to be found.
The cows range in the marshy meadow
where the grasses flourish.
They could stand the rain if it came:
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Ruồi lằn và muỗi ṃng,
Ở đây không t́m thấy,
Mục đồng Dhaniya,
Đă nói lên như vậy.
Trên cánh đồng cỏ mọc,
Đàn ḅ đi ăn cỏ,
Dầu cơn mưa có đến,
Chúng có thể chịu đựng.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

The Buddha:

Thế Tôn:

 

"A raft, well-made,
has been lashed together.4
Having crossed over,
gone to the far shore,
I've subdued the flood.
No need for a raft
is to be found:5
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Các bè đă được cột,
Khéo tác thành tốt đẹp,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Ai qua được bờ kia,
Nhiếp phục ḍng nước mạnh,
Lợi ích của chiếc bè,
Đâu c̣n thấy cần thiết.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

Dhaniya:

Dhaniya:

 

"My wife is compliant, not careless,
is charming, has lived with me long.
I hear no evil about her at all:
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Vợ ta khéo nhu thuận,
Không có tham dục ǵ,
Mục đồng Dhaniya
Đă nói lên như vậy.
Đă lâu ngày chung sống,
Vừa đẹp ư đẹp ḷng,
Ta không nghe điều ǵ,
Thuộc ác hạnh về nàng.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

The Buddha:

Thế Tôn:

 

"My mind is compliant, released,
has long been nurtured, well tamed.
No evil is to be found in me:
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Tâm Ta khéo nhu thuận,
Được giải thoát, mở rộng,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Lâu ngày tu viên măn,
Khéo nhiếp phục chế ngự,
Trong Ta các pháp ác,
Không c̣n được t́m thấy.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

Dhaniya:

Dhaniya:

 

"I support myself on my earnings.
My sons live in harmony,
free from disease.
I hear no evil about them at all:
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Với lợi tức thâu hoạch,
Ta tự nuôi sống ta,
Mục đồng Dhaniya
Đă nói lên như vậy,
Con ta và cả ta, 
Sống chung không bệnh hoạn,
Ta không nghe điều ǵ,
Thuộc ác hạnh về chúng.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

The Buddha:

Thế Tôn:

 

"I'm in no one's employ,6
I wander the whole world
on the reward [of my Awakening].
No need for earnings
is to be found:
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Ta không có làm mướn,
Cho một ai ở đời,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy
Với điều được chứng đắc,
Ta du hành thế giới,
Về tiền công cần thiết,
Không thể có nơi Ta.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

Dhaniya:

Dhaniya:

 

"There are cows, young bulls,
cows in calf, & breeding cows,
& a great bull, the leader of the herd:
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Đây có các ḅ cái,
Đây có các ḅ con,
Mục đồng Dhaniya
Đă nói lên như vậy.
Đây có những ḅ mẹ,
Mang thai, nối giống ḍng,
Đây có những ḅ đực,
Những con chúa đầu đàn.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

The Buddha:

Thế Tôn:

 

"There are no cows, no young bulls,
no cows in calf or breeding cows,
no great bull, the leader of the herd:7
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Đây không có ḅ cái,
Đây không có ḅ con,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Đây không có ḅ mẹ,
Mang thai, nối giống ḍng,
Đây không có ḅ đực,
Những con chúa đầu đàn.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

Dhaniya:

Dhaniya:

 

"The stakes are dug-in, immovable.
The new muñja-grass halters, well-woven,
not even young bulls could break:
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

Cây cột được đóng sâu,
Không c̣n bị dao động,
Mục đồng Dhaniya
Đă nói lên như vậy.
Các dây bằng cây lau,
Được bện lại mới chắc,
Và các con ḅ con,
Không thể nào giật đứt.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

 

The Buddha:

Thế Tôn:

 

"Having broken my bonds
like a great bull,
like a great elephant
tearing a rotting vine,
I never again
will lie in the womb:
	so if you want, rain-god,
	go ahead & rain."

The great cloud rained down
	straightaway,
filling the lowlands & high.
Hearing the rain-god pour down,
Dhaniya said:
"How great our gain
that we've gazed
on the Blessed One!
	We go to him,
the One with vision,
	for refuge.
May you be our teacher, Great Sage.
My wife & I are compliant.
Let's follow the holy life
under the One Well-gone.
Gone to the far shore
of aging & death,
let's put an end
to suffering & stress."

Giống như con ḅ đực,
Giật đứt các trói buộc,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác
Đă nói lên như vậy.
Như voi làm bựt đứt
Các giây leo héo mục,
Ta không c̣n đi đến,
Chỗ thai tạng tái sanh.
Nếu là ư người muốn,
Thần mưa, hăy mưa đi.

Rồi mưa lớn đổ xuống,
Làm đầy tràn đất trũng,
Làm tràn ngập đất cao,
Nghe trời gầm, mưa, thét,
Mục đồng Dhaniya,
Nói lên lời như sau:
Lợi thay cho chúng ta,
Đâu phải là lợi nhỏ,
Chúng ta được chiêm ngưỡng,
Bậc Chánh Giác, Thế Tôn.
Ôi! Kính bậc Pháp nhăn,
Con xin quy y Ngài,
Kính bậc Đại ẩn sĩ,
Hăy là Thầy chúng con.

Vợ con và cả con,
Là những người nhu thuận,
Xin sống đời Phạm hạnh,
Dưới chân bậc Thiện Thệ.
Được đến bờ bên kia,
Vượt khỏi sanh già chết,
Chúng con sẽ trở thành
Người đoạn tận đau khổ.

 

Mara:8

Màra:

 

"Those with children
	delight
because of their children.
Those with cattle
	delight
because of their cows.
A person's delight
comes from acquisitions,
since a person with no acquisitions
	doesn't delight."

Ai có các con trai,
Hoan hỷ với con trai,
Đây là lời Ác ma,
Đă nói lên như vậy
Người chủ các con ḅ,
Hoan hỷ với con ḅ.
C̣n người th́ hoan hỷ,
Đối với sự sanh y,
Ai không có sanh y,
không thể có hoan hỷ.

 

The Buddha:

Thế Tôn:

 

"Those with children
	grieve
because of their children.
Those with cattle
	grieve
because of their cows.
A person's grief
comes from acquisitions,
since a person with no acquisitions
	doesn't grieve."

Ai có các con trai,
Sầu muộn với con trai,
Bậc Thế Tôn, Chánh Giác,
Đă nói lên như vậy.
Người chủ các con ḅ,
Sầu muộn với con ḅ;
Sầu muộn của con người,
Chính do sự sanh y,
Ai không có sanh y,
Không thể có sầu muộn.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |