[Magandiya offers his daughter to the Buddha, who replies:]


^^^^

 

On seeing [the daughters of Mara]
— Discontent, Craving, & Passion — 
there wasn't even the desire for sex.
So what would I want with this,
filled with urine & excrement?
I wouldn't want to touch it
	even with my foot.

Sau khi thấy khát ái,
Bất lạc và tham đắm,
Không thể có ưa muốn,
Đối với sự dâm dục.
Sao, với bao đầy tràn,
Nước tiểu, phân uế này,
Ta không có ước muốn,
Với chân động chạm nó.

 

Magandiya:

Màgandiya:

 

If you don't want
this gem of a woman, coveted
by many kings,
then for what sort of viewpoint,
precept, practice, life,
attainment of [further] becoming
do you argue?

Nếu Ngài không ước muốn:
Ngọc báu như thế này,
Nữ nhân được mong cầu,
Bởi rất nhiều đế vương,
Hăy nói như thế nào,
Là tri kiến của Ngài,
Giới cấm và sinh mạng,
Cùng sự hữu phát sanh.

 

The Buddha:

Thế Tôn:

 

'I argue for this'
doesn't occur to one
when considering what's grasped
	among doctrines.
Looking for what is		ungrasped
with regard to views,
and detecting inner peace,
	I saw.

Thế Tôn liền trả lời,
Cho Màgandiya,
Với Ta không có nói,
Ta nói như thế này,
Sau khi quán sát kỹ
Sự chấp thủ trong pháp,
Trong tất cả tri kiến,
Ta không có chấp trước,
Ta thấy sự cất chứa,
Tịch tịnh trong nội tâm.

 

Magandiya:

Màgandiya:

 

Sage, you speak
without grasping
at any preconceived judgments.
This 'inner peace':
what does it mean?
	How is it,
by an enlightened person,
	proclaimed?

Màgandiya nói:
Các lư thuyết quyết định,
Ngài nói vị ẩn sĩ,
Không nắm giữ thuyết nào.
C̣n về ư nghĩa này,
Của hai chữ nội tịnh,
Thế nào là bậc Hiền trí,
Hiểu biết hai chữ ấy?

 

The Buddha:

Thế Tôn:

 

He doesn't speak of purity
in connection with 	view,
				learning,
				knowledge,
				precept or practice.
Nor is it found by a person
through lack of view,
		of learning,
		of knowledge,
		of precept or practice.1
Letting these go, without grasping,
	at peace,
	independent,
one wouldn't long for becoming.

Thế Tôn nói như sau:
Này Màgandiya,
Không phải từ tri kiến,
Từ truyền thống, từ trí,
Không phải từ giới cấm,
Thanh tịnh được đem đến.
Người ta nói như vậy,
Nhưng cũng không phải là
Không kiến, không truyền thống,
Không trí, không giới cấm,
Từ bỏ tất cả chúng,
Không chấp thủ sự ǵ,
Bậc thiện không y chỉ,
Không ước muốn sanh hữu.

 

Magandiya:

Màgandiya:

 

If he doesn't speak of purity
in connection with 	view,
				learning,
				knowledge,
				precept or practice.
and it isn't found by a person
through lack of view,
		of learning,
		of knowledge,
		of precept or practice,
it seems to me that this teaching's
	confused,
for some assume a purity
	in terms of
	— by means of — 
		a view.

Màgandiya nói:
Nếu không từ tri kiến,
Từ truyền thống, từ trí,
Không phải từ giới cấm,
Thanh tịnh được đưa đến.
Người ta nói như vậy,
Cũng không phải không kiến,
Không truyền thống, không trí,
Không giới luật giới cấm,
Thanh tịnh được đem đến
Con nghĩ rằng pháp vậy,
Là pháp kẻ ngu si,
V́ rằng thật có người,
Nhờ kiến đến thanh tịnh.

The Buddha:

Thế Tôn:

 

Asking questions
dependent on view,
you're confused
by what you have grasped.
And so you don't glimpse
	even
the slightest
	notion
[of what I am saying].
That's why you think
	it's confused.

Whoever construes
	'equal,'
	'superior,' or
	'inferior,'
by that he'd dispute;
whereas to one unaffected
by these three,
	'equal,'
	'superior,'
do not occur.

Of what would the brahman say 'true'
			or 'false,'
disputing with whom:
he in whom 'equal,' 'unequal' are not.

Having abandoned home,
living free from society,
	the sage
in villages
creates no intimacies.
Rid of sensual passions, free
from yearning,
he wouldn't engage with people
in quarrelsome debate.2

Those things
aloof from which
he should go about in the world:
the great one
wouldn't take them up
& argue for them.

As the prickly lotus
is unsmeared by water & mud,
so the sage,
	an exponent of peace,
		without greed,
	is unsmeared by sensuality &
		the world.

An attainer-of-wisdom isn't measured
				made proud3
		by views or
		by what is thought,
		for he isn't affected by them.
He wouldn't be led
by action,4 learning;
doesn't reach a conclusion
	in any entrenchments.

For one dispassionate toward perception
	there are no ties;
for one released by discernment,
		no
	delusions.
Those who grasp at perceptions & views
go about butting their heads
	in the world.

Thế Tôn nói như sau:
Này Màgandiya,
Nếu y vẫn tri kiến,
Ông c̣n tiếp tục hỏi,
Chính do những chấp thủ,
Đi đến sự ngu si,
Từ đó, Ông không thấy,
Một chút ǵ về tưởng,
Do vậy, Ông chớ thấy,
Tất cả là ngu si.

Bằng ta thắng hơn ta,
Hay thấp kém hơn ta,
Ai suy nghĩ như vậy,
Do vậy đấu tranh khởi,
Ai không bị dao động
Bởi ba vấn đề ấy,
Như vậy, đối vị ấy,
Không bằng, không thù thắng.

Sao Bà-la-môn ấy
Lại nói: "Đây sự thật ",
Đây chính là nói láo,
Để gây nên tranh luận,
Với ai không hề có,
Bằng nhau, không bằng nhau.
Do đâu nó có thể,
Mắc vào tranh luận được.

Đoạn tận mọi nhà cửa,
Sống là kẻ không nhà,
Ẩn sĩ không thân thiết,
Với một ai ở làng,
Trống không các dục vọng,
Không xem trọng sự ǵ,
Không nói chuyện tranh luận,
Với một ai ở đời.

Vị ấy sống viễn ly,
Mọi sự việc ở đời,
Bậc Long tượng không chấp,
Và không nói đến họ.
Như hoa sen có gai,
Sanh ra ở trong nước,
Không bị nước và bùn,
Mắc dính và thấm ướt.
Như vậy bậc ẩn sĩ,
Nói an tịnh, không tham,
Không bị dục và đời,
Mắc dính và thấm ướt.

Bậc trí, không do kiến,
Cũng không do thọ tưởng,
Đi đến sự kiêu mạn,
Không có tham dự vào,
Không để cho hành động,
Cho truyền thống dắt dẫn,
Không để bị chi phối,
Trong trú xứ của ư.

Người không ưa thích tưởng,
Không có bị trói buộc,
Vị được tuệ giải thoát,
Không có sự si mê,
Và những ai chấp thủ,
Tư tưởng và tri kiến,
Người ấy sống xung đột,
Với mọi người ở đời.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |