235-238
Pa.n.dupalaaso-va-daani-si yamapurisaa-pi ca ta.m upa.t.thitaa
Uyyogamukhe ca ti.t.thasi paatheyyam-pi ca te na vijjati. 

 

235-238

Ngươi nay như lá héo,
Diêm sứ đang ngóng chờ,
Trước cửa chết trơ vơ,
Tư lương ngươi chẳng có.

 

235-238
	You are now
like a yellowed leaf.
	Already
Yama's minions stand near.
You stand at the door to departure
but have yet to provide
for the journey.

 

So karohi diipamattano khippa.m vaayama pa.n.dito bhava
Niddhantamalo ana'nga.no dibba.m ariyabhuumimehisi. 

 

Hăy tự làm ḥn đảo,
Tinh cần gấp, sáng suốt.
Trừ cấu uế, thanh tịnh,
Đến Thánh địa chư Thiên.

 

Make an island for yourself!
Work quickly! Be wise!
With impurities all blown away,
	unblemished,
you'll reach the divine realm
of the noble ones.

 

Upaniitavayo ca -daani-si sampayaato-si yamassa santike
Vaaso-pi ca te natthi antaraa paatheyyam-pi ca te na vijjati.

 

Đời ngươi nay sắp tàn,
Tiến gần đến Diêm Vương.
Giữa đường không nơi nghỉ,
Đường trường thiếu tư lương.

 

You are now
right at the end of your time.
	You are headed
to Yama's presence,
with no place to rest along the way,
but have yet to provide
for the journey.

 

So karohi diipamattano khippa.m vaayama pa.n.dito bhava
Niddhantamalo ana'nga.no na puna jaatijara.m upehisi.

 


Hăy tự làm ḥn đảo,
Tinh cần gấp, sáng suốt.
Trừ cấu uế, thanh tịnh,
Chẳng trở lại sanh già

 

Make an island for yourself!
Work quickly! Be wise!
With impurities all blown away,
	unblemished,
you won't again undergo birth
	    & aging.

 


239
Anupubbena medhaavii thokathoka.m kha.ne kha.ne
Kammaaro rajatass-eva niddhame malamattano. 
 

 


239

Bậc trí theo tuần tự.
Từng sát na trừ dần
Như thợ vàng lọc bụi
Trừ cấu uế nơi ḿnh.

 


239
Just as a silver smith
step by
step,
	bit by
	bit,
	  moment to
	  moment,
blows away the impurities
of molten silver —
so the wise man, his own.

 


240
Ayasaa-va mala.m samu.t.thita.m tadu.t.thaaya tameva khaadati
Eva.m atidhonacaarina.m sakakammaani nayanti duggati.m.
 

 


240
Như sét từ sắt sinh,
Sắt sanh lại ăn sắt,
Cũng vậy, quá lợi dưỡng
Tự nghiệp dẫn cơi ác.

 


240
Just as rust
 — iron's impurity —
eats the very iron
from which it is born,
	so the deeds
of one who lives slovenly
	lead him on
to a bad destination.

 


241-243
Asajjhaayamalaa mantaa anu.t.thaanamalaa gharaa
Mala.m va.n.nassa kosajja.m pamaado rakkhato mala.m.

 


241-243

Không tụng làm nhớp kinh,
Không đứng dậy, bẩn nhà,
Biếng nhác làm nhơ sắc,
Phóng dật uế người canh.

 


241-243
No recitation: the ruinous impurity
	    of chants.
No initiative: of a household.
Indolence: of beauty.
Heedlessness: of a guard. 

 

Mal-itthiyaa duccarita.m macchera.m dadato mala.m
Malaa ve paapakaa dhammaa asmi.m loke paramhi ca.
 

 


Tà hạnh nhơ đàn bà,
Xan tham nhớp kẻ thí,
Ác pháp là vết nhơ,
Đời này và đời sau.

 

In a woman, misconduct is an impurity.
In a donor, stinginess.
Evil deeds are the real impurities
in this world & the next.

 

Tato malaa malatara.m avijjaa parama.m mala.m
Eta.m mala.m pahatvaana nimmalaa hotha bhikkhavo.
 

 


Trong hàng cầu uế ấy,
Vô minh, nhơ tối thượng,
Đoạn nhơ ấy, tỷ kheo,
Thành bậc không uế nhiễm.

 

More impure than these impurities
is the ultimate impurity:
	ignorance.
Having abandoned this impurity,
monks, you're impurity-free.

 


244-245
Sujiiva.m ahirikena kaakasuurena dha.msinaa
Pakkhandinaa pagabbhena sa.mkili.t.thena jiivita.m. 
Hirimataa ca dujjiiva.m nicca.m sucigavesinaa
Aliinenappagabbhena suddhaajiivena passataa. 
 

 


244-245
Dễ thay, sống không hổ
Sống lỗ măng như quạ,
Sống công kích huyênh hoang,
Sống liều lĩnh, nhiễm ô.

Khó thay, sống xấu hổ,
Thường thường cầu thanh tịnh.
Sống vô tư, khiêm tốn,
Trong sạch và sáng suốt.
 

 


244-245
Life's easy to live
for someone unscrupulous,
	cunning as a crow,
	corrupt, back-biting,
	forward, & brash;
but for someone who's constantly
	scrupulous, cautious,
	observant, sincere,
	pure in his livelihood,
	clean in his pursuits,
	    it's hard.

 


246-248
Yo paa.namatipaateti musaavaada.m ca bhaasati
Loke adinna.m aadiyati paradaara.m ca gacchati
& Suraamerayapaana.m ca yo naro anuyu~njati
Idh-eva -p-eso lokasmi.m muula.m kha.nati attano.

 


246-248

 Ai ở đời sát sinh,
Nói láo không chân thật,
Ở đời lấy không cho,
Qua lại với vợ người.

& Uống rượu men, rượu nấu,
Người sống đam mê vậy,
Chính ngay tại đời này,
Tự đào bới gốc ḿnh.

 


246-248
Whoever kills, lies, steals,
goes to someone else's wife,

& is addicted to intoxicants,
	digs himself up
	by the root
right here in this world.

 

Evambho purisa jaanaahi paapadhammaa asa~n~nataa
Maa ta.m lobho adhammo ca cira.m dukkhaaya randhayu.m.
 

 


Vậy người, hăy nên biết,
Không chế ngự là ác,
Chớ để tham phi pháp,
Làm người đau khổ dài

 

So know, my good man,
that bad deeds are reckless.
Don't let greed & unrighteousness
oppress you with long-term pain.

 


249-250
Dadaati ve yathaa saddha.m yathaa pasaadana.m jano
Tattha ve ma'nku yo hoti paresa.m paanabhojane
Na so divaa vaa ratti.m vaa samaadhi.m adhigacchati.

Yassa c-eta.m samucchinna.m muulaghacca.m samuuhata.m
Sa ve divaa vaa ratti.m vaa samaadhi.m adhigacchati.
 

 


249-250
Do tín tâm, hỷ tâm
Loài người mới bố thí.
Ở đây ai bất măn
Người khác được ăn uống,
Người ấy ngày hoặc đêm,
Không đạt được tâm tịnh?


Ai cắt được, phá được,
Tận gốc nhổ tâm ấy.
Người ấy ngày hoặc đêm,
Tất đến được tâm định.

 


249-250
People give
in line with their faith,
in line with conviction.
Whoever gets flustered
at food & drink given to others,
attains no concentration
by day or by night.


But one in whom this is
	cut  through
	up-  rooted
	wiped out —
attains concentration
by day or by night.

 


251
Natthi raagasamo aggi natthi dosasamo gaho
Natthi mohasama.m jaala.m natthi ta.nhaasamaa nadii.
 

 


251
 Lửa nào bằng lửa tham!
Chấp nào bằng sân hận!
Lưới nào bằng lưới si!
Sông nào bằng sông ái!

 


251
There's no fire like passion,
no seizure like anger,
no snare like delusion,
no river like craving.

 


252-253
Sudassa.m vajjama~n~nesa.m attano pana duddasa.m
Paresa.m hi so vajjaani opu.naati yathaa bhuusa.m
Attano pana chaadeti kali.m-va kitavaa sa.tho.


Paravajjaanupassissa nicca.m ujjhaanasa~n~nino
Aasavaa tassa va.d.dhanti aaraa so aasavakkhayaa.
 

 


252-253
Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi ḿnh thấy mới khó.
Lỗi người ta phanh t́m,
Như sàng trấu trong gạo.
C̣n lỗi ḿnh, che đậy,
Như kẻ gian dấu bài


Ai thấy lỗi của người,
Thường sanh ḷng chỉ trích,
Người ấy lậu hoặc tăng,
Rất xa lậu hoặc diệt.

 


252-253
It's easy to see
the errors of others,
but hard to see
your own.
You winnow like chaff
the errors of others,
but conceal your own —
like a cheat, an unlucky throw.

If you focus on the errors of others,
constantly finding fault,
your effluents flourish.
You're far from their ending.

 


254-255
Aakaase pada.m natthi sama.no natthi baahire
Papa~ncaabhirataa pajaa nippapa~ncaa tathaagataa. 


Aakaase pada.m natthi sama.no natthi baahire
Sa'nkhaaraa sassataa natthi natthi buddhaana.m i~njita.m.
 

 


254-255
Hư không, không dấu chân,
Ngoài đây, không sa môn,
Chúng sanh thích hư luận,
Như Lai, hư luận trừ.


Hư không, không dấu chân,
Ngoài đây, không sa môn.
Các hành không thường trú,
Chư Phật không dao động.

 


254-255
There's no trail in space,
no outside contemplative.
People are smitten
with complications,
but devoid of complication are
the Tathagatas.


There's no trail in space,
no outside contemplative,
no eternal fabrications,
no wavering in the Awakened.

___________

Ghi chú:

^^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |