Staying at Savatthi.


Trú ở Sàvatthi.

 

"Suppose, monks, that the great ocean were to go to extinction, to its total end, except for two or three drops of water. What do you think? Which would be greater: the water in the great ocean that had gone to extinction, to its total end, or the two or three remaining drops of water?"


Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, trừ hai hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Cái ǵ là nhiều hơn, nước biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận, hay là hai hay ba giọt nước c̣n lại?

 

"Lord, the water in the great ocean that had gone to extinction, to its total end, would be far greater. The two or three remaining drops of water would be next to nothing. They wouldn't be a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth — the two or three remaining drops of water — when compared with the water in the great ocean that had gone to extinction, to its total end."


Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước của biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận. Ít hơn là hai hay ba giọt nước c̣n lại. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng, khi so sánh nước của biển lớn đi đến đoạn tận với hai hay ba giọt nước c̣n lại.

 

"In the same way, monks, for a disciple of the noble ones who is consummate in view, an individual who has broken through [to stream-entry], the suffering & stress that is totally ended & extinguished is far greater. That which remains in the state of having at most seven remaining lifetimes is next to nothing: it's not a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth, when compared with the previous mass of suffering.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với bậc Thánh đệ tử đă chứng được kiến cụ túc, đối với người đă chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đă được đoạn tận, đă được diệt tận; ít hơn là khổ c̣n lại. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đă được đoạn tận, đă được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn.

 

That's how great the benefit is of breaking through to the Dhamma, monks. That's how great the benefit is of obtaining the Dhamma eye."


Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỷ-kheo, là pháp minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhăn!