Staying at Savatthi.

Trú ở Sàvatthi.

 

"Suppose, monks, that there were a pond fifty leagues wide, fifty leagues long, & fifty leagues deep, filled to overflowing with water so that a crow could drink from it, and a man would draw some water out of it with the tip of a blade of grass. What do you think? Which would be greater: the water drawn out with the tip of the blade of grass or the water in the pond?"

Này các Tỷ-kheo, ví như một hồ sen 50 do tuần bề dài, 50 do tuần bề rộng và 50 do tuần bề sâu, nước đầy tràn khiến con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ sen ấy một người lấy nước lên với đầu ngọn cỏ. Các Ông nghĩ thế nào? Này các Tỷ-kheo,cái nào nhiều hơn, nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ, hay nước của hồ sen?

 

"The water in the pond would be far greater, lord. The water drawn out with the tip of the blade of grass would be next to nothing. It wouldn't be a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth — the water drawn out with the tip of the blade of grass — when compared with the water in the pond."

Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước của hồ sen; ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ; không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng, khi so sánh nước của hồ sen với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ.

 

"In the same way, monks, for a disciple of the noble ones who is consummate in view, an individual who has broken through [to stream-entry], the suffering & stress that is totally ended & extinguished is far greater. That which remains in the state of having at most seven remaining lifetimes is next to nothing: it's not a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth, when compared with the previous mass of suffering.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với bậc Thánh đệ tử đă chứng được kiến cụ túc, đối với người đă chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đă được đoạn tận, đă được diệt tận; ít hơn là khổ c̣n lại. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đă được đoạn tận, đă được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn.

 

That's how great the benefit is of breaking through to the Dhamma, monks. That's how great the benefit is of obtaining the Dhamma eye."

Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỷ-kheo, là pháp minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhăn!