290
Mattaasukhapariccaagaa passe ce vipula.m sukha.m
Caje mattaasukha.m dhiiro sampassa.m vipula.m sukha.m.

 

 

290


Nếu bỏ niềm vui nhỏ
Để đạt hạnh phúc lớn
Bậc trí bỏ vui nhỏ
V́ phúc lạc to hơn

 

290


If, by forsaking
a limited ease,
he would see
an abundance of ease,
the enlightened man
would forsake
the limited ease
for the sake
of the abundant.

 

291
Paradukkhuupadaanena attano sukhamicchati
Verasa.msaggasa.msa.t.tho veraa so na parimuccati.

 

 

291


Mong cầu vui cho ḿnh
Lại gây khổ cho người
Chỉ nuôi thù chuốc oán
Oan trái măi không nguôi


 

291


He wants his own ease
by giving others dis-ease.
Intertwined in the inter-
action of hostility,
from hostility
he's not set free.

 

292-293
Ya.m hi kicca.m tadapaviddha.m akicca.m pana kayirati
Unnalaana.m pamattaana.m tesa.m va.d.dhanti aasavaa. Yesa~nca susamaaraddhaa nicca.m kaayagataa sati
Akicca.m te na sevanti kicce saataccakaarino
Sataana.m sampajaanaana.m attha.m gacchanti aasavaa. 

 

 

292-293


Việc không nên lại làm
Việc đáng làm lại không
Kẻ tự phụ buông lung
Khiến lậu hoặc tăng trưởng


Người tu tập cần mẫn
Thường tu tập thân quán
Không làm việc không đáng
Năng làm việc nên làm
Người chánh niệm tỉnh giác
Khiến lậu hoặc tiêu tan

 

292-293


In those who
reject what should,
& do what shouldn't be done
 — heedless, insolent —
effluents grow.

But for those who
are well-applied, constantly,
to mindfulness immersed in the body;
don't indulge
in what shouldn't be done
& persist
in what should
 — mindful, alert —
effluents come to an end.

 

294-295
Maatara.m pitara.m hantvaa raajaano dve ca khattiye
Ra.t.tha.m saanuvara.m hantvaa aniigho yaati braahma.no


Maatara.m pitara.m hantvaa raajaano dve ca sottiye
Veyyagghapa~ncama.m hantvaa aniigho yaati braahma.no


 

 

294-295


Giết Mẹ Ái, Cha Mạn
Hai Vua Thường, Đoạn kiến
Diệt Vương quốc Căn, Trần
Phạm chí sống vô ưu


Giết Mẹ Ái, Cha Mạn 
Hai Vua Thường, Đoạn kiến
Diệt hổ tướng Hoài nghi
Phạm chí sống vô phiền

 

294-295


Having killed mother & father,
two warrior kings,
the kingdom & its dependency —
the brahman, untroubled, travels on.

Having killed mother & father,
two learned kings,
&, fifth, a tiger —
the brahman, untroubled, travels on.

 

296-301

Suppabuddha.m pabujjhanti sadaa gotamasaavakaa
Yesa.m divaa ca ratto ca nicca.m buddhagataa sati.	
Suppabuddha.m pabujjhanti sadaa gotamasaavakaa
Yesa.m divaa ca ratto ca nicca.m dhammagataa sati.	
Suppabuddha.m pabujjhanti sadaa gotamasaavakaa
Yesa.m divaa ca ratto ca nicca.m sa'nghagataa sati. 
	
Suppabuddha.m pabujjhanti sadaa gotamasaavakaa
Yesa.m divaa ca ratto ca nicca.m kaayagataa sati.	
Suppabuddha.m pabujjhanti sadaa gotamasaavakaa
Yesa.m divaa ca ratto ca ahi.msaaya rato mano. 	
Suppabuddha.m pabujjhanti sadaa gotamasaavakaa
Yesa.m divaa ca ratto ca bhaavanaaya rato mano.

 

 

296-301


Đệ Tử Gotama
Thường tỉnh giác chánh niệm
Không luận ngày hay đêm
Thường niệm tưởng Phật Đà
	

Đệ Tử Gotama
Năng tỉnh giác chánh niệm
Chẳng luận ngày hay đêm
Thường niệm tưởng Chánh Pháp
	

Đệ Tử Gotama
Thường tỉnh giác chánh niệm
Không luận ngày hay đêm
Thường niệm tưởng Tăng già
	

Đệ Tử Gotama
Thường tỉnh giác chánh niệm
Không luận ngày hay đêm
Thường tu tập thân quán
	

Đệ Tử Gotama
Thường tỉnh giác chánh niệm
Không luận ngày hay đêm
Tâm vui niềm bất hại
	

Đệ Tử Gotama
Thường tỉnh giác chánh niệm
Không luận ngày hay đêm
An vui trong thiền tịnh

 

296-301


They awaken, always wide awake:
	Gotama's disciples
whose mindfulness, both day & night,
is constantly immersed
	in the Buddha.
	
They awaken, always wide awake:
	Gotama's disciples
whose mindfulness, both day & night,
is constantly immersed
	in the Dhamma.
	
They awaken, always wide awake:
	Gotama's disciples
whose mindfulness, both day & night,
is constantly immersed
	in the Sangha.
	
They awaken, always wide awake:
	Gotama's disciples
whose mindfulness, both day & night,
is constantly immersed
	in the body.
	
They awaken, always wide awake:
	Gotama's disciples
whose hearts delight, both day & night,
	in harmlessness.
	
They awaken, always wide awake:
	Gotama's disciples
whose hearts delight, both day & night,
	in developing the mind.

302
Duppabbajja.m durabhirama.m duraavaasaa gharaa dukhaa
Dukkho-samaanasa.mvaaso dukkhaanupatitaddhagu
Tasmaa na c-addhaguu siyaa na ca dukkhaanupatito siyaa.

302
Đi xuất gia không dễ
Vui đời tu cũng khó
Sống tại gia cũng khổ
Bạn không hợp cũng phiền
Ḍng trôi lăn sanh tử
Bao hệ lụy thương đau
Chớ làm khách trầm luân
Đừng tầm cầu khổ năo

 

302
	Hard  is the life gone forth,
	hard  to delight in.
	Hard  is the miserable
	  householder's life.
It's painful  to stay with dissonant people,
painful   to travel the road.
	So be neither traveler
	    nor pained.

303
Saddho siilena sampanno yasobhogasamappito
Ya.m ya.m padesa.m bhajati tattha tatth-eva puujito

303
Đủ giới hạnh chánh tín,
Nhiều tài sản, danh cao,
Dù đi đến nơi nào,
Cũng được người cung kính.

 

303
The man of conviction
endowed with virtue,
glory, & wealth:
wherever he goes
he is honored.

304
Duure santo pakaasanti himavanto-va pabbato
Asant-ettha na dissanti ratti.m khittaa yathaa saraa. 

304
Người hiền dù ở xa,
Hiện ra như núi tuyết.
Kẻ ác dù đứng gần,
Như tên bắn trong đêm.

 

304
The good shine from afar
like the snowy Himalayas.
The bad don't appear
even when near,
like arrows shot into the night.

 

305
Duure santo pakaasanti himavanto-va pabbato
Asant-ettha na dissanti ratti.m khittaa yathaa saraa. 

 

 

305


Ai ngồi nằm một ḿnh,
Độc hành không buồn chán.
Tự điều phục một ḿnh,
Sống thoải mái rừng sâu.

 

305


Sitting alone,
resting alone,
walking alone,
untiring.
Taming himself,
he'd delight alone —
	alone in the forest.

___________

Ghi chú:

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |