Staying at Savatthi.

Trú ở Sàvatthi.

 

Then the Blessed One, picking up a little bit of dust with the tip of his fingernail, said to the monks:

Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và nói với các Tỷ-kheo:

 

"What do you think, monks? Which is greater: the little bit of dust I have picked up with the tip of my fingernail, or the great earth?"

Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái ǵ nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?

 

"The great earth is far greater, lord. The little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail is next to nothing. It doesn't even count. It's no comparison. It's not even a fraction, this little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail, when compared with the great earth.

Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.

 

"In the same way, monks, few are the beings reborn among human beings. Far more are those reborn elsewhere.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! C̣n rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!

 

Thus you should train yourselves: 'We will live heedfully.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng tôi sẽ sống không phóng dật".

 

That's how you should train yourselves."

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.

 

See also: Dhp 174.