I have heard that:


Như vầy tôi nghe:

 

on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi at Jeta's Grove, Anathapindika's monastery.


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.

 

Then the Blessed One, picking up a little bit of dust with the tip of his fingernail, said to the monks:


Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi gọi các Tỷ-kheo:

 

"What do you think, monks? Which is greater: the little bit of dust I have picked up with the tip of my fingernail, or the great earth?"


Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái ǵ nhiều hơn, một ít bụi này Ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả đất lớn này?

 

"The great earth is far greater, lord. The little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail is next to nothing. It's not a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth — this little bit of dust the Blessed One has picked up with the tip of his fingernail — when compared with the great earth."


Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này. Ít hơn là ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay; không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải trăm ngàn lần có thể sánh bằng, khi so sánh quả đất lớn với ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay.

 

"In the same way, monks, for a disciple of the noble ones who is consummate in view, an individual who has broken through [to stream-entry], the suffering & stress that is totally ended & extinguished is far greater. That which remains in the state of having at most seven remaining lifetimes is next to nothing: it's not a hundredth, a thousandth, a one hundred-thousandth, when compared with the previous mass of suffering.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị Thánh đệ tử đă chứng được kiến cụ túc, đối với người đă chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đă được đoạn tận, đă được diệt tận; ít hơn là khổ c̣n lại, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đă được đoạn tận, đă được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn.

 

That's how great the benefit is of breaking through to the Dhamma, monks. That's how great the benefit is of obtaining the Dhamma eye."


Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỷ-kheo, là pháp minh kiến (Dhammà -sbhisamayo: pháp hiện quán); như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhăn.