33-37

Phandana.m capala.m citta.m durakkha.m dunnivaaraya.m
Uju.m karoti medhaavii usukaaro-va tejana.m.

Vaarijo-va thale khitto okamokataubbhato
Pariphandati-mida.m citta.m maaradheyya.m pahaatave.

Dunniggahassa lahuno yatthakaamanipaatino
Cittassa damatho saadhu citta.m danta.m sukhaavaha.m.

Sududdasa.m sunipuna.m yatthakaamanipaatina.m
Citta.m rakkhetha medhaavii citta.m gutta.m sukhaavaha.m.

Duura'ngama.m ekacara.m asariira.m guhaasaya.m
Ye citta.m sa~n~namessanti mokkhanti maarabandhanaa.


 

 

33-37

Tâm yếu đuối giao động
Nhiếp, hộ thật khó khăn
Như thợi khéo chuốt tên
Bậc trí ǵn tâm thẳng

Tâm (tu) vùng vẫy mạnh
Như cá trên đất khô
Tách ra khỏi thủy tánh
Hăy đoạn tận ma lực

Tâm manh động, khó nắm
Quay cuồng theo thị dục
Thiện thay tâm điều phục
Tâm thuần ắt an lạc

Tâm sâu kín khó thấy
Theo thị dục xoay cuồng
Bậc trí ǵn tâm y'
Pḥng hộ tâm an lạc

Độc hành cơi xa xăm
Chập chờn trong hang thẳm
Ai điều phục tâm ấy
Thoát ma chướng trói trăn

 

33-37
Quivering, wavering,
hard to guard,
to hold in check:
	the mind.
The sage makes it straight —
like a fletcher,
the shaft of an arrow.

Like a fish
pulled from its home in the water
& thrown on land:
this mind flips & flaps about
	to escape Mara's sway.

Hard to hold down,
	nimble,
alighting wherever it likes:
	the mind.
Its taming is good.
The mind well-tamed
	brings ease.

So hard to see,
so very, very subtle,
alighting wherever it likes:
	the mind.
The wise should guard it.
The mind protected
	brings ease.

Wandering far,
going alone,
bodiless,
lying in a cave:
	the mind.
Those who restrain it:
	from Mara's bonds
	they'll be freed.

 

38
Anava.t.thitacittassa saddhamma.m avijaanato
Paripalavapasaadassa pa~n~naa na paripuurati.
 

 

38
Người tâm không an lập
Không hiểu chân diệu pháp
Niềm tin bị giao động
Tuệ giác không thể nhập

 

38
For a person of unsteady mind,
not knowing true Dhamma,
	serenity
	set        adrift:
discernment doesn't grow full.

 

39
Anavassutacittassa ananvaahatacetaso Pu~n~napaapapahii.nassa natthi jaagarato bhaya.m.  

 

39
Ai tâm không cảm nhiễm
Ai tâm không quấy phiền
Bỏ cả ác và thiện
Bậc tỉnh thức vô úy

 

39
For a person of unsoddened mind,
	       unassaulted
awareness,
abandoning merit & evil,
	wakeful,
there is no danger
	   no fear.

 

40
Kumbhuupama.m kaayamima.m viditvaa nagaruupama.m cittamida.m .thapetvaa
Yodhetha maara.m pa~n~naayudhena jita~nca rakkhe anivesano siyaa.
 

 

40
Hiểu thân như đồ gốm
Trụ tâm như thành tŕ
Chống ma bằng gươm trí
Vô trước, giữ chiến thắng

 

40
Knowing this body
	is like a clay jar,
securing this mind
	like a fort,
	   attack Mara
	with the spear of discernment,
then guard what's won
	without settling there,
	without laying claim.

 

41
Acira.m vata-ya.m kaayo pa.thavi.m adhisessati
Chuddho apetavi~n~naa.no nirattha.m-va kali'ngara.m.
 

 

41
Thân xác này rồi đây
Sẽ nằm dài trên đất
Vất bỏ nằm vô thức
Như gỗ mục vô dụng

 

41
All too soon, this body
will lie on the ground
	cast off,
bereft of consciousness,
like a useless scrap
	of wood.

 

42-43
Diso disa.m yanta.m kayiraa verii vaa pana verina.m
Micchaapa.nihita.m citta.m paapiyo na.m tato kare.

Na ta.m maataa pitaa kayiraa a~n~ne vaa pi ca ~naatakaa
Sammaapa.nihita.m citta.m seyyaso na.m tato kare.  

 

42-43
Kẻ thù hại kẻ thù
Oan gia hại oan gia
Điều gây tác hại hơn
Chính là tâm hướng tà

Cha mẹ và quyến thuộc
Có điều không làm được
Khi cơi ḷng thiện chân
Tạo vô vàn phúc đức

 

42-43
Whatever an enemy might do
to an enemy,
or a foe to a foe,
the ill-directed mind
can do to you
	even worse.

Whatever a mother, father
or other kinsman
might do for you,
the well-directed mind
can do for you
	even better.

___________

Ghi chú:

^^^^^^