AN VIII.39: Abhisanda Sutta

 

At Savatthi.


Nh�n duy�n ở S�vatthi.

 

Then a certain very rich brahman — shabby, shabbily dressed — went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side.


Rồi một B�-la-m�n đại ph�, d�ng bộ tiều tụy, đắp y th� xấu, đi đến Thế T�n; sau khi đến, n�i l�n với Thế T�n những lời ch�o đ�n hỏi thăm; sau n�i l�n những lời ch�o đ�n hỏi thăm th�n hữu, liền ngồi xuống một b�n.

 

As he was sitting there the Blessed One said to him:


Thế T�n n�i với vị B�-la-m�n đại ph� đang ngồi xuống một b�n:

 

"Why, brahman, are you shabby & shabbily dressed?"


N�y B�-la-m�n, sao d�ng bộ �ng tiều tụy? Sao �ng đắp y th� xấu?

 

"Just now, Master Gotama, my four sons — at their wives instigation — threw me out of the house."


Thưa T�n giả Gotama, ở đ�y bốn đứa con trai của con, ch�ng �m mưu với vợ của ch�ng, trục xuất con ra khỏi nh�.

 

"In that case, brahman, memorize these verses and then recite them when a large assembly of people have gathered in the town hall and your sons are sitting there, too.


Vậy n�y B�-la-m�n, h�y đọc thuộc b�i kệ n�y, v� khi n�o quần ch�ng hội họp trong th�nh đường v� cả c�c người con c�ng ngồi họp, h�y đọc l�n b�i kệ:

 

"Those whose birth
I delighted in
— whose growth I desired —
at their wives instigation
have chased me away,
as dogs would swine.
Wicked & vile,
though they call me 'Dad':
demons in the disguise of sons
who abandon me in old age.
As an old horse
of no more use
is deprived of fodder,
so the elderly father
of those foolish boys
begs at other people's homes.
My staff serves me better
than those disobedient sons.
It fends off
ferocious bulls
& ferocious curs.
In the dark it goes before me;
down steep slopes, it gives support.
Through the power of my staff,
when I stumble
I still stand firm."Khi ch�ng sanh, t�i mừng
T�i muốn ch�ng sinh th�nh.
C�ng vợ, ch�ng �m mưu,
(Chống t�i v� đuổi t�i),
Chẳng kh�c g� con ch�,
Xua đuổi bầy heo lợn,
�c độc v� lỗ m�ng,
Ch�ng gọi t�i: "Cha th�n".
Ch�ng thật quỷ Dạ-xoa,
Đội lốt l� con t�i,
V� ch�ng trục xuất t�i,
Khi t�i đến tuổi gi�,
Như ngựa gi� suy nhược,
Bị tẩn xuất chuồng ăn.
Nay cha gi� bọn trẻ,
Phải ăn xin nh� người,
Th� cho t�i c�i gậy,
Hơn lũ con bất hiếu.
Với gậy, chận b� dữ,
Chận được loại ch� dữ,
Chỗ tối d� an to�n,
Chỗ s�u, t�m ch�n đứng,
Với sức mạnh chiếc gậy,
Vấp ng� đứng dậy được.

 

Then the very rich brahman, having memorized these verses in the presence of the Blessed One, recited them when a large assembly of people had gathered in the town hall and his sons were sitting there, too:


B�-la-m�n đại ph� ấy học thuộc l�ng b�i kệ n�y từ Thế T�n. Khi quần ch�ng tụ hội tại th�nh đường v� giữa c�c người con đang ngồi họp, vị ấy đọc l�n b�i kệ:

 

"Those whose birth
I delighted in
— whose growth I desired —
at their wives instigation
have chased me away,
as dogs would swine.
Wicked & vile,
though they call me 'Dad':
demons in the disguise of sons
who abandon me in old age.
As an old horse
of no more use
is deprived of fodder,
so the elderly father
of those foolish boys
begs at other people's homes.
My staff serves me better
than those disobedient sons.
It fends off
ferocious bulls
& ferocious curs.
In the dark it goes before me;
down steep slopes, it gives support.
Through the power of my staff,
when I stumble
I still stand firm."Khi ch�ng sanh, t�i mừng,
T�i muốn ch�ng sinh th�nh.
C�ng vợ, ch�ng �m mưu,
(Chống t�i v� đuổi t�i),
Chẳng kh�c g� con ch�,
Xua đuổi bầy heo lợn.
�c độc v� lỗ m�ng,
Ch�ng gọi t�i: "Cha th�n".
Ch�ng thật quỷ Dạ-xoa,
Đội lốt l� con t�i,
V� ch�ng trục xuất t�i,
Khi t�i đến tuổi gi�,
Như ngựa gi�, suy nhược,
Bị tẩn xuất chuồng ăn.
Nay cha gi� bọn trẻ,
Phải ăn xin nh� người.
Th� cho t�i c�i gậy,
Hơn lũ con bất hiếu.
Với gậy, chận b� dữ,
Chận được lo�i ch� dữ.
Chỗ tối, d� an to�n,
Chỗ s�u, t�m ch�n đứng,
Với sức mạnh chiếc gậy,
Vấp ng�, đứng dậy được.

 

Then the brahman's sons, having led him home, bathed him, and each provided him in a pair of cloths.


Rồi những người con B�-la-m�n đại ph� ấy, dắt người cha về nh�, tắm rửa v� mỗi người đắp cho cha một bộ �o.

 

So the brahman, taking one pair of cloths, went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side.


Rồi B�-la-m�n đại ph� ấy cầm một bộ �o đi đến Thế T�n; sau khi đến, n�i l�n với Thế T�n những lời ch�o đ�n hỏi thăm; sau khi n�i l�n những lời ch�o đ�n hỏi thăm th�n hữu, liền ngồi xuống một b�n.

 

As he was sitting there he said to the Blessed One:


Sau khi ngồi xuống một b�n, vị ấy bạch Đức Thế T�n như sau:

 

"We brahmans, Master Gotama, look for a teacher's fee for our teacher. May Master Gotama accept this teacher's portion from me."


Thưa T�n giả Gotama, ch�ng con B�-la-m�n, c� d�ng c�ng sở ph� cho bậc Đạo Sư. Mong T�n giả Gotama chấp nhận sở ph� cho bậc Đạo Sư của con.

 

The Blessed One accepted it out of sympathy.


V� Thế T�n v� l�ng từ chấp nhận.

 

Then the very rich brahman said to the Blessed One:


Rồi B�-la-m�n đại ph� ấy bạch Thế T�n:

 

"Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to point out the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the community of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."


Thật vi diệu thay T�n giả Gotama!Thật vi diệu thay, T�n giả Gotama! T�n giả Gotama như người dựng đứng lại những g� bị quăng ng� xuống, phơi b�y ra những g� bị che k�n, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đ�n s�ng v�o trong b�ng tối cho người c� mắt c� thể thấy sắc. Cũng vậy, Ch�nh ph�p đ� được T�n giả Gotama d�ng nhiều phương tiện tr�nh b�y, giải th�ch. Vậy nay con xin quy y T�n giả Gotama, quy y Ph�p v� quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong T�n giả Gotama nhận con l�m đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!

 

See also: AN 2.31

 Chủ bi�n v� điều h�nh: TT Th�ch Gi�c Đẳng.

 Những đ�ng g�p dịch thuật xin gửi về TT Th�ch Gi�c Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ng�y: Thứ S�u 08-11-2006

Kỹ thuật tr�nh b�y: Minh Hạnh & Thiện Ph�p

| | trở về đầu trang | Home page |