On one occasion the Blessed One was staying among the Kosalans in a wilderness hut in a Himalayan district.


Một thời Thế Tôn ở Kosala, dưới chân núi Tuyết Sơn, tại một am thất nhỏ trong rừng.

 

Then, as he was alone in seclusion, this train of thought arose in his awareness: "Is it possible to exercise rulership without killing or causing others to kill, without confiscating or causing others to confiscate, without sorrowing or causing others sorrow — righteously?"


Trong khi Thế Tôn Thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: "Có thể chăng cai trị mà không giết hại, không để người giết hại; không chinh phục, không khiến người chinh phục; không sầu muộn, không khiến người sầu muộn một cách đúng pháp?".

 

Then Mara, the Evil One, knowing with his awareness the train of thought in the Blessed One's awareness, went to him and on arrival said to him:


Rồi Ác ma, biết được tâm tư Thế Tôn như vậy, liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn:

 

"Exercise rulership, Blessed One! Exercise rulership, O One Well-gone! — without killing or causing others to kill, without confiscating or causing others to confiscate, without sorrowing or causing others sorrow — righteously!"


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hăy cai trị. Thiện Thệ hăy cai trị không giết hại, không khiến người giết hại; không chinh phục, không khiến người chinh phục; không sầu muộn, không khiến người sầu muộn một cách đúng pháp.

 

But what do you see in me, Evil One, that you say to me,
-'Exercise rulership, Blessed One! Exercise rulership, O One Well-gone! — without killing or causing others to kill, without confiscating or causing others to confiscate, without sorrowing or causing others sorrow — righteously!'?"


Này Ác ma, Ông thấy ǵ mà Ông nói với Ta như vậy:
-"Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hăy cai trị. Thiện Thệ hăy cai trị không giết hại, không khiến người giết hạikhông chinh phục, không khiến người chinh phục; không sầu muộn, không khiến người sầu muộn một cách đúng pháp. một cách đúng pháp"?

 

"Lord, the Blessed One has developed the four bases of power, pursued them, handed them the reins and taken them as a basis, given them a grounding, steadied them, consolidated them, and undertaken them well. If he wanted to, he could resolve on the Himalayas, king of mountains, as gold, and it would become a mountain of gold."


Bạch Thế Tôn, bốn như ư túc đă được Thế Tôn tu tập, làm cho sung măn, làm cho như thành cỗ xe, làm cho như thành căn cứ địa, kiên tŕ, chất chứa, khéo áp dụng. Và Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn muốn núi Tuyết Sơn, vua các loài núi trở thành vàng, Thế Tôn có thể quyết định như vậy, và ngọn núi có thể trở thành vàng.

 

[The Buddha:] The entirety
of a mountain of gold, of solid bullion:
even twice that
wouldn't suffice
for one person.
Knowing this,
live evenly,
in tune with the contemplative life.
When you see stress,
and from where it comes,
how can you incline
to sensual pleasures?
Knowing acquisition
to be a bond in the world,
train for
its subduing.(Thế Tôn):
Dầu cho cả ngọn núi,
Trở thành toàn vàng ṛng,
Cho đến hóa gấp đôi,
Cũng không thỏa măn được,
Tham vọng của một người.
Biết vậy để hành tŕ,
Ai thấy rơ đau khổ,
Và nguyên nhân đau khổ,
Làm sao người như vậy,
Có khuynh hướng ái dục?
Sau khi biết sanh y
Là ràng buộc ở đời,
Người biết vậy nên học,
Giải trừ mọi buộc ràng.

 

Then Mara the Evil One — sad & dejected at realizing, "The Blessed One knows me; the One Well-gone knows me" — vanished right there.


Rồi Ác ma biết được: "Thế Tôn đă biết ta, Thiện Thệ đă biết ta", sầu khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |