Staying at Savatthi.


Trú ở Sàvatthi.

 

"Monks, suppose there were four strong archers — well-trained, practiced, & drilled — standing in the four directions.


Ví như, này các Tỷ-kheo, bốn người bắn cung dơng mănh, lăo luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, đứng tại bốn phương.

 

And a man were to come along saying, 'I will catch & bring down the arrows let fly by these four strong archers — well-trained, practiced, & drilled — before they have fallen to the ground.


Rồi một người đến và nói rằng: "Ta sẽ nắm bắt và đem lại những mũi tên được bắn đi bốn phương, trước khi chúng rơi xuống đất, do bốn người bắn cung này bắn đi, những người dơng mănh, lăo luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật".

 

What do you think? Would that be enough to call him a swift man, endowed with the foremost speed?"


Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Như vậy có vừa đủ chăng để gọi người nhanh nhẹn ấy đầy đủ với sự nhanh nhẹn tối thượng?

 

"Even if he were to catch & bring down the arrows let fly by one archer — well-trained, practiced, & drilled — before they fell to the ground, lord, that would be enough to call him a swift man, endowed with the foremost speed, to say nothing of four such archers."


Bạch Thế Tôn, nếu chỉ từ một người bắn cung dơng mănh, lăo luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, có thể nắm bắt và đem lại một mũi tên được bắn đi, như vậy là vừa đủ để gọi người nhanh nhẹn ấy, đầy đủ với sự nhanh nhẹn tối thượng. C̣n nói ǵ từ bốn người bắn tên, dơng mănh, lăo luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật!

 

"Faster than the speed of that man, monks, is the speed of the sun & moon. Faster than the speed of that man, faster than the speed of the sun & moon, is the speed of the devas who rush ahead of the sun & moon. Faster than the speed of that man, faster than the speed of the sun & moon, faster than the speed of the devas who rush ahead of the sun & moon, the force of one's life span comes to an end.


Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự nhanh nhẹn của người ấy. Và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, c̣n nhanh hơn sự nhanh nhẹn trước. Và như vậy, này các Tỷ-kheo là sự nhanh nhẹn của người ấy, và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, và như vậy là sự nhanh nhẹn của các chư Thiên chạy trước mặt trăng, mặt trời. C̣n nhanh nhẹn hơn là sự biến diệt của thọ hành (thọ mạng của các sự vật).

 

Thus you should train yourselves: 'We will live heedfully.


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng tôi sẽ sống không phóng dật".

 

That's how you should train yourselves."


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.

 

See also: SN 2.19; Sn 4.6.