76
Nidhii na.m-va pavattaara.m ya.m passe vajjadassina.m
Niggayhavaadi.m medhaavi.m taadisa.m pa.n.dita.m bhaje
Taadisa.m bhajamaanassa seyyo hoti na paapiyo.

 

 

76


Hăy vui được chỉ dạy
Khi gặp bậc hiền trí
Chê trách và chỉ lỗi
Xem như chỉ kho tàng
Nên thân bậc trí ấy.
Sự thân cận như vậy
Là tốt, không phải xấu

 

76


Regard him as one who
	  points out
	  treasure,
the wise one who
seeing your faults
	  rebukes you.
Stay with this sort of sage.
For the one who stays
with a sage of this sort,
	  things get better,
	  not worse.

 

77
Ovadeyyanusaaseyya asabbhaa ca nivaaraye
Sata.m hi so piyo hoti asata.m hoti appiyo.
 

 

77


Người dạy dỗ, khuyên nhắc
Can ngăn sự làm ác,
Được người tốt thương mến
Bị kẻ xấu ghét bỏ

 

77


Let him admonish, instruct,
	deflect you
away from poor manners.
To the good, he's endearing;
to the bad, he's not.

 

78
 Na bhaje pāpake mitte 
 Na bhaje purisādhame 
 Bhajetha mitte kalyāṇe 
 Bhajetha purisuttame.
 

 

78


Chớ thân cận bạn ác
Chớ giao du tiểu nhân
Nên thân cận bạn lành
Nên giao du thượng nhân

 

78


Don't associate with bad friends.
Don't associate with the low.
Associate with admirable friends.
Associate with the best.

 

79
Dhammapiiti sukha.m seti vippasannena cetasaa
Ariyappavedite dhamme sadaa ramati pa.n.dito. 
 

 

79


Pháp hỷ tạo niềm vui
Với tâm tư an tịnh
Người trí luôn hân hoan
Pháp thuyết bởi bậc thánh

 

79


Drinking the Dhamma,
refreshed by the Dhamma,
one sleeps at ease
with clear awareness & calm.
In the Dhamma revealed
by the noble ones,
the wise person
	always delights.

 

80
Udaka.m hi nayanti nettikaa usukaaraa namayanti tejana.m
Daaru.m namayanti tacchakaa attaana.m damayanti pa.n.ditaa.
*Attànam damayanti : Điều phục chính ḿnh
 

 

80


Người trị thủy dẫn nước
Kẻ làm cung chuốt tên,
Thợ làm mộc uốn gỗ 
Bậc trí biết tự rèn

 

80


Irrigators guide  the water.
Fletchers shape   the arrow shaft.
Carpenters shape  the wood.
The wise control
	      themselves.

 

81
Selo yathā ekaghano
vātena na samīrati,
evaṃ nindāpasaṃsāsu
na samiñjanti paṇḍitā.
 

 

81


Như đá tảng kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy, giữa khen chê
Người trí không giao động.

 

81


As a single slab of rock
won't budge in the wind,
so the wise are not moved	
   by praise,	
   by blame.

 

82

Yathā’pi rahado gambhīro
Vippasanno anāvilo
evam. dhammāni sutvāna
vippasīdanti paṇḍitā
 

 

82


Trong sáng và tỉnh lặng
Như hồ nước thẳm sâu
Bậc trí nghe pháp mầu 
Tâm an b́nh tịnh lạc

 

82


Like a deep lake,
clear, unruffled, & calm:
so the wise become clear,	
     calm,
on hearing words of the Dhamma.

 

83
Sabbattha ve sappurisaa cajanti 
na kaamakaamaa lapayanti santo
Sukhena phu.t.thaa atha vaa dukhena 
noccaavaca.m pa.n.ditaa dassayanti.
Sappurisa: hiền nhân;
Sabbattha: bất cứ chổ nào ;
Cajanti: buông bỏ, không bám víu;
Kàmakàmà lapayati: nói những chuyện kích thích ḷng dục.  

 

83


Hiền nhân không chấp thủ
Tịnh giả chẳng hoang ngôn
Đối ngoại cảnh vui buồn
Ḷng an nhiên tự tại

 

83


Everywhere, truly,
those of integrity
	stand apart.
They, the good,
don't chatter in hopes
of favor or gains.
When touched
	now by pleasure,
	now pain,
the wise give no sign
	of high
	or low.

 

84
Na attahetu na parassa hetu
Na puttamicche na dhana.m na ra.t.tha.m
Na iccheyya adhammena samiddhimattano 
Sa siilavaa pa~n~navaa dhammiko siyaa. 
Na Attahetu na parassa hetu: chẳng v́ y vào nhân ngă;
Dhammiko: tuỳ pháp, thuận với lẽ chân thật  

 

84


Không v́ ḿnh, v́ người
V́ tài sản, con cái
V́ đế nghiệp vương quyền
Mà ĺa xa chánh pháp
Bậc trí sống thánh thiện
Đức hạnh, tuệ rạng ngời

 

84


One who wouldn't —
not for his own sake
nor that of another —
   hanker for	
   wealth,	
   a son,	
   a kingdom,	
his own fulfillment,
by unrighteous means:
he is righteous, rich	  
   in virtue,	  
   discernment.

 

85-86
Appakaa te manussesu
ye janaa paaragaamino
Athaaya.m itaraa pajaa
tiiramevaanudhaavati.
Ye ca kho sammadakkhaate 
dhamme dhammaanuvattino
Te janaa paaramessanti
maccudheyya.m suduttara.m.

 

 

85-86
 

Ít người giữa nhân loại
Đến được bờ bên kia
Phần đông bên bờ này 
Ngược xuôi không định hướng
Ai thực hành chánh pháp
Khéo quảng diễn tuyên thuyết
Đạt cảnh giới bất diệt
Thoát ma lực tử thần

 

85-86


Few are the people
who reach the Far Shore.	
  These others	
  simply scurry along	
  this shore.	
But those who practice Dhamma
in line with the well-taught Dhamma,
will cross over the realm of Death
so hard to transcend.

___________

Ghi chú:

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |