221
Kodha.m jahe vippajaheyya maana.m
Sa~n~nojana.m sabbamatikkameyya
Ta.m naamaruupasmi.m asajjamaana.m
Aki~ncana.m naanupatanti dukkhaa.

 

 

221


Vượt qua mọi thằng thúc
Ĺa phẩn nộ kiêu mạn
Không chấp trước danh sắc
Khổ không bám vô cầu

 

221


Abandon anger,
be done with conceit,
get beyond every fetter.
When for name & form
you have no attachment
 — have nothing at all —
no sufferings, no stresses, invade.

 

222
Yo ve uppatita.m kodha.m 
ratha.m bhanta.m-va dhaaraye
Tamaha.m saarathi.m bruumi 
rasmiggaaho itaro jano. 

 

 

222


Như thắng xe đang lăn
Ai dằn cơn thịnh nộ
Ta gọi người cầm cương
Kẻ khác chỉ phụ hờ

 

222


When anger arises,
whoever keeps firm control
as if with a racing chariot:
him
I call a master charioteer.
	Anyone else,
	a rein-holder —
	that's all.

 

223
Akkodhena jine kodha.m 
asaadhu.m saadhunaa jine
Jine kadariya.m daanena 
saccena alikavaadina.m. 

 

 

223


Thắng giận bằng từ mẫn
Thắng ác bằng điều lành
Quăng đại thắng xan lẫn
Thắng giả bằng chân thành

 

223


Conquer anger
	with lack of anger;
bad, with good;
stinginess, with a gift;
a liar, with truth.

 

224
Sacca.m bha.ne na kujjheyya 
dajjaappasmimpi yaacito
Etehi tiihi .thaanehi 
gacche devaana santike. 

 

 

224


Nói chân thật, không giận
Tuy nghèo nhưng giúp người
Làm những hạnh lành nầy 
Được sanh vào thiên giới

 

224


By telling the truth;
by not growing angry;
by giving, when asked,
no matter how little you have:
by these three things
you enter the presence of devas.

 

225
Sacca.m bha.ne na kujjheyya 
dajjaappasmimpi yaacito
Etehi tiihi .thaanehi 
gacche devaana santike. 


 

 

225


Hiền nhân không hại người
Thân thường được chế ngự
Đạt cảnh giới bất tử
Đến đi không khổ sầu

 

225


Gentle sages,
constantly restrained in body,
go to the unwavering state
where, having gone,
there's no grief.

 

226
Sadaa jaagaramaanaana.m 
ahorattaanusikkhina.m
Nibbaa.na.m adhimuttaana.m 
attha.m gacchanti aasavaa.

 

 

226


Những người sống tỉnh giác
Thường tu tập ngày đêm 
Hướng Niết bàn giải thoát
Đoạn lậu hoặc năo phiền

 

226


Those who always stay wakeful,
training by day & by night,
keen on Unbinding:
their effluents come to an end.

 

227-228
Poraa.nameta.m atula n-eta.m ajjatanaamiva
Nindanti tu.nhimaasiina.m nindanti bahubhaa.nina.m
Mitabhaa.nim-pi nindanti natthi loke anindito. 

Na c-aahu na ca bhavissati na c-etarahi vijjati
Ekanta.m nindito poso ekanta.m vaa pasa.msito. 

 

 

227-228


A Tu La nên biết
Tự ngàn xưa có câu
Nói ít bị chỉ trích
Nói nhiều cũng bị trách
Im lặng cũng bi ghét
Không ai không bị chê
Xưa, nay và mai sau
Không thể có sự kiện
Một người luôn được khen
Hay hoàn toàn bị chê

 

227-228


This has come down from old, Atula,
& not just from today:
they find fault with one
	who sits silent,
they find fault with one
	who speaks a great deal,
they find fault with one
	who measures his words.
There's no one unfaulted in the world.
There never was,
	will be,
nor at present is found
anyone entirely faulted
or entirely praised.

 

229-230
Ya~nce vi~n~nuu pasa.msanti anuvicca suve suve
Acchiddavutti.m medhaavi.m pa~n~naasiilasamaahita.m. 

Nekkha.m jambonadass-eva ko ta.m ninditumarahati
Devaa-pi na.m pasa.msanti brahmunaa-pi pasa.msito. 

 

 

229-230


Ai ngày ngày tự tỉnh
Sống trong sạch đường đường
Đầy đủ giới định huệ
Được bậc trí tán dương
Hạnh sáng tợ vàng ṛng
Ai dám chê vị ấy
Chư thiên cũng ngợi khen
Phạm thiên cũng kính lạy

 

229-230


If knowledgeable people praise him,
having observed him
	day after day
to be blameless in conduct, intelligent,
endowed with discernment & virtue:
like an ingot of gold —
who's fit to find fault with him?
	Even devas praise him.
	Even by Brahmas he's praised.

 

231-234Kaayappakopa.m rakkheyya kaayena sa.mvuto siyaa
Kaayaduccarita.m hitvaa kaayena sucarita.m care. 
	

Vaciipakopa.m rakkheyya vaacaaya sa.mvuto siyaa
Vaciiduccarita.m hitvaa vaacaaya sucarita.m care. 
	Manopakopa.m rakkheyya manasaa sa.mvuto siyaa
Manoduccarita.m hitvaa manasaa sucarita.m care. 
	Kaayena sa.mvutaa dhiiraa atho vaacaaya sa.mvutaa
Manasaa sa.mvutaa dhiiraa te ve suparisa.mvutaa. 

 

 

231-234


Hiền nhân không hại người
Thân thường được chế ngự
Đạt cảnh giới bất tử
Đến đi không khổ sầu
Giữ thân không nóng giận
Khéo điều phục tự thân
Từ bỏ thân ác hạnh
Với thân tu hạnh lành
	

Giữ lời không nóng giận
Khéo điều phục ngôn từ
từ bỏ lời hung dữ
Với miệng nói lời lành
	

Giữ ư không nóng giận
Khéo điều phục tâm ư
Từ bỏ tà tư tư duy
Với ư nghĩ điều lành
	

Trí giả pḥng hộ thân
pḥng hộ cả lời nói
pḥng hộ cả nội tâm
Ba nghiệp khéo pḥng hộ

 

231-234


Guard against anger
erupting in body;
in body, be restrained.
Having abandoned bodily misconduct,
live conducting yourself well
	in body.
	
Guard against anger
erupting in speech;
in speech, be restrained.
Having abandoned verbal misconduct,
live conducting yourself well
	in speech.
	
Guard against anger
erupting in mind;
in mind, be restrained.
Having abandoned mental misconduct,
live conducting yourself well
	in mind.
	
Those restrained in body
	— the enlightened —
restrained in speech & in mind
	— enlightened —
are the ones whose restraint is secure.

___________

Ghi chú:

^^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |