Staying at Savatthi.


Tại Sàvatthi.

 

-"Monks, gains, offerings, & fame are a cruel thing, a harsh, bitter obstacle to the attainment of the unexcelled rest from bondage."


-"Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách."

 

"Once, monks, a large family of turtles had lived for a long time in a certain freshwater lake.


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trong một hồ nước có một gia đ́nh con rùa sống tại đấy đă lâu ngày.

 

Then one turtle said to another:


Rồi này các Tỷ-kheo, một con rùa nói với một con rùa khác:

 

-'My dear turtle, don't go to that area.


-" Này Rùa thân mến, chớ có đi đến chỗ ấy".

 

But the turtle went to that area, and because of that a hunter lanced him with a harpoon.


Con rùa này, này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ ấy và một thợ săn phóng trúng nó với cây lao có dây.

 

So he went back to the first turtle.


Rồi con rùa ấy đi đến con rùa kia.

 

The first turtle saw him coming from afar, and on seeing him said to him,


Này các Tỷ-kheo, con rùa kia, thấy con rùa này từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với con rùa này:

 

-'I hope, dear turtle, that you didn't go to that area.'


- "Này Rùa thân mến, có phải Bạn đi đến chỗ kia?"

 

"'I went to that area, dear turtle."


" - Này Rùa thân mến, tôi đi đến chỗ kia".

 

"'Then I hope you haven't been wounded or hurt."


" - Này Rùa thân mến, bạn có bị thương, bị bắn trúng không?"

 

"'I haven't been wounded or hurt, but there's this cord that keeps dragging around behind me."


" - Này Rùa thân mến, tôi không bị thương, không bị bắn trúng. Nhưng có sợi dây này dính theo trên lưng tôi".

 

"'Yes, dear turtle, you're wounded, you're hurt. It was because of that cord that your father & grandfather fell into misfortune & disaster. Now go, dear turtle. You are no longer one of us.'


" - Này Rùa thân mến, Bạn thật bị thương rồi, Bạn thật bị bắn trúng rồi. Này Rùa thân mến, chính do vật dụng của người thợ săn này, mà cha Bạn và Ông Bạn rơi vào bất hạnh, rơi vào tai họa. Nay Bạn hăy đi, Rùa thân mến. Nay Bạn không c̣n thuộc chúng ta nữa!"

 

"The hunter, monks, stands for Mara, the Evil One. The harpoon stands for gains, offerings, & fame. The cord stands for delight & passion."


Người thợ săn, này các Tỷ-kheo, chỉ cho ác ma. Cái lao, này các Tỷ-kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng. Sợi dây, này các Tỷ-kheo, chỉ cho hỷ tham."

 

Any monk who relishes & revels in gains, offerings, & fame that have arisen is called a monk lanced by the harpoon, who has fallen into misfortune & disaster. The Evil One can do with him as he will.


Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng, hưởng thọ và ái luyến; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo bị lao đâm phải, đă rơi vào bất hạnh, đă rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm ǵ th́ làm.

 

Any monk who relishes & revels in gains, offerings, & fame that have arisen is called a monk lanced by the harpoon, who has fallen into misfortune & disaster. The Evil One can do with him as he will. That's how cruel gains, offerings, & fame are: a harsh, bitter obstacle to the attainment of the unexcelled rest from bondage.


Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, danh vọng, hưởng thọ và ái luyến; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được gọi là Tỷ-kheo bị lao đâm phải, đă rơi vào bất hạnh, đă rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm ǵ th́ làm.

 

So you should train yourselves


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu học.

 

See also: SN 17.5; SN 17.8