100
Sahassamapi ce vaacaa 
anatthapadasa.mhitaa
Eka.m atthapada.m seyyo ya.m sutvaa 
upasammati. 

 

100
	Lời vàng dù ít vẫn là vô giá

Dù nói cả ngàn lời
Nhưng không mang lợi lạc
Không bằng chỉ một lời
Nghe xong được chứng đạt

 

100
	Better
than if there were thousands
of meaningless words is
	one
	meaningful
	word
that on hearing
brings peace.

 

101
Sahassamapi ce gaathaa 
anatthapadasa.mhitaa
Eka.m gaathaapada.m seyyo ya.m 
sutvaa upasammati.


 

 

101
	Lời hay bất tất dông dài

Thánh thi tụng ngh́n câu
Nghe nhiều ḷng vẫn thế
Sao sánh bằng ḍng kệ
Hiều rồi được thăng hoa

 

101
	Better
than if there were thousands
of meaningless verses is
	one
	meaningful
	verse
that on hearing
brings peace.

 

102
Yo ca vassasata.m jiive 
duppa~n~no asamaahito
Ekaaha.m jiivita.m seyyo 
pa~n~navantassa jhaayino. 

 

102
	Chiến Thắng Tự Thân Mới Thật Sự Vẻ Vang

Cho dù ngàn lư luận
Nghe nhiều chẳng đến đâu
Sao sánh bằng một câu
Khiến tâm tư chuyển hoá

 

102
	Though a thousand verses be
composed of meaningless lines,
better the single line of verse
one hears, then comes to calm.

 

103
Yo ce vassasata.m jiive 
kusiito hiinaviiriyo
Ekaaha.m jiivita.m seyyo 
viriyamaarabhato da.lha.m.

 

 

103
	Dù thắng ngàn binh tướng
Trên trận mạc sa trường
Không bằng thắng tự thân
Ấy vinh quang tối thượng

 

103
	Greater in battle
than the man who would conquer
a thousand-thousand men,
is he who would conquer
just one —
	   himself.

 

104
Attaa have jita.m seyyo yaa 
caaya.m itaraa pajaa
Attadantassa posassa nicca.m 
sa~n~natacaarino.


 

 

104
	Sự Chiến Thắng Đích Thực

Tự thắng ḿnh tốt đẹp
Hơn khuất phục tha nhân
Người điều phục tự thân
Biết sống bằng tự chế

 

104
	Better to conquer yourself
	than others.
When you've trained yourself,
living in constant self-control,
neither a deva nor gandhabba,
nor a Mara banded with Brahmas,
could turn that triumph
back into defeat.

 

105
Neva devo na gandhabbo 
na maaro saha brahmunaa
Jita.m apajita.m kayiraa
tathaaruupassa jantuno.


 

 

105
Chư thiên, Càn thát bà
Ma vương và Phạm thiên
Không thắng bậc trí hiền
Đă tự ḿnh nhiếp hoá


 

105
Neither a deva nor gandhabba,
nor a Mara banded with Brahmas,
could turn that triumph
back into defeat.

 

106
Maase maase sahassena
yo yajetha sata.m sama.m
Eka~nca bhaavitattaana.m
muhuttamapi puujaye
Saa yeva puujanaa seyyo 
ya~nce vassasata.m huta.m.
 

 

106
Tín Ngưỡng và Tín Tâm

Tháng tháng bỏ ngàn vàng
Cúng bái đến trăm năm
Không sánh bằng một phút
Cúng dường bậc chân tăng
Những thiện hạnh như thế
Tế tự nào sánh bằng


 

106
You could, month by month,
	at a cost of thousands,
conduct sacrifices
	a hundred times,
	   or
pay a single moment's homage
	to one person,
	self-cultivated.
Better than a hundred years of sacrifices
would that act of homage be.

 

107
Yo ca vassasata.m jantu 
aggi.m paricare vane
Eka~nca bhaavitattaana.m 
muhuttamapi puujaye
Saa yeva puujanaa seyyo 
ya~nce vassasata.m huta.m. 
 

 

107
Không phải tín thành nào cũng quí

Dù trăm năm thờ lửa
Chốn sâu thẳm rừng thiêng
Không sánh bằng giây phút
Kính lễ bậc thánh hiền
Phút giây qui ngưỡng ấy
Hơn trăm năm kỳ yên

 

107
You could, for a hundred years,
live in a forest
	tending a fire,
	   or
pay a single moment's homage
	to one person,
	self-cultivated.
Better than a hundred years of sacrifices
would that act of homage be.

 

108
Ya.m ki~nci yi.t.tha.m va huta.m va loke
Sa.mvacchara.m yajetha pu~n~napekkho
Sabbam-pi ta.m na catubhaagameti
Abhivaadanaa ujjugatesu seyyo. 


 

 

108
Sự Cầu Phúc Hợp Đạo

Cả đời cúng tế vật
Để cầu mong phúc đức
Không sánh một phần nhỏ
Kính lễ bậc chánh trực

 

108
Everything offered
or sacrificed in the world
for an entire year by one seeking merit
doesn't come to a fourth.
	Better to pay respect
	to those who've gone
	the straight way.

 

109
Abhivaadanasiilissa 
nicca.m vaddhaapacaayino
Cattaaro dhammaa va.d.dhanti
aayu va.n.no sukha.m bala.m.


 

 

109
Ḷng Cung Kính Mang Lại Nhiều Phúc Lạc

Với người năng kính lễ
Bậc cao niên trưởng thượng
Được bốn pháp tăng trưởng:
Sắc, lạc, lực, thọ mạng

 

109
If you're respectful by habit,
constantly honoring the worthy,
four things increase:
	long life, beauty,
	happiness, strength.

 

110
Yo ca vassasata.m jiive 
dussiilo asamaahito
Ekaaha.m jiivita.m seyyo 
siilavantassa jhaayino. 


 

 

110
Tịnh giới khiến đời sống có ư nghĩa

Dù sống đến trăm năm
Phóng túng, không thiền định
Chẳng bằng sống một ngày
Giới tịnh và thiền tịnh

 

110
Better than a hundred years
lived without virtue, uncentered, is
	one day
lived by a virtuous person
absorbed in jhana.

 

111
Yo ca vassasata.m jive
duppa~n~no asamaahito
Ekaaha.m jiivita.m seyyo 
pa~n~navantassa jhaayino


 

 

111
Đời sống sẽ không phí phạm nếu có chánh trí

Trăm năm sống ở đời
Ác tuệ, không thiền định
Không sánh với một ngày
Có trí, có thiền định

 

111
And better than a hundred years
lived undiscerning, uncentered, is
	one day
lived by a discerning person
absorbed in jhana.

 

112
Yo ce vassasata.m jive
kusiito hiinaviiriyo
Ekaaha.m jiivita.m seyyo
viriyamaarabhato da.lha.m.


 

 

112
Hăy tận sức sẽ t́m thấy phần thưởng xứng đáng

Ai sống trọn kiếp người
Biếng nhác không tinh tấn
Chẳng sánh được một ngày
Nổ lực tận khả năng

 

112
And better than a hundred years
lived apathetic & unenergetic, is
	one day
lived energetic & firm.

 

113
Yo ce vassasata.m jiive 
apassa.m udayavyaya.m
Ekaaha.m jiivita.m seyyo
passato udayavyaya.m


 

 

113
Pháp Nhăn Tối Thượng

Sống trọn kiếp trăm năm
Không thấy pháp sanh diệt 
Chẳng bằng chỉ một ngày 
Lẽ vô thường thấu triệt

 

113
And better than a hundred years
lived without seeing
arising & passing away, is
	one day
lived seeing
arising & passing away.

 

114
Yo ce vassasata.m jiive 
apassa.m amata.m pada.m
Ekaaha.m jiivita.m seyyo 
passato amata.m pada.m. 

 

 

114
Ai sống một trăm năm,
Không thấy câu bất tử,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được câu bất tử.

 

114
And better than a hundred years
lived without seeing
the Deathless state, is
	one day
lived seeing
the Deathless state.

 

115
Yo ce vassasata.m jiive 
apassa.m dhammamuttama.m
Ekaaha.m jiivita.m seyyo 
passato dhammamuttama.m.

 

 

115
Dù sống đến trăm năm,
Không thấy pháp tối thượng,
Chẳng bằng sống một ngày,
Thấy được pháp tối thượng.

 

115
And better than a hundred years
lived without seeing
the ultimate Dhamma, is
	one day
lived seeing
the ultimate Dhamma.

___________

Ghi chú:

^^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |