I have heard that:


Như vầy tôi nghe:

 

On one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery.


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.

 

Then Mara the Evil One went to the Blessed One and recited this verse in his presence:


Rồi Ác ma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

 

Those with children
delight
because of their children.
Those with cattle
delight
because of their cows.
A person's delight
comes from acquisitions,
since a person with no acquisitions
doesn't delight.
[The Buddha:]
Those with children
grieve
because of their children.
Those with cattle
grieve
because of their cows.
A person's grief
comes from acquisitions,
since a person with no acquisitions
doesn't grieve.
Then Mara the Evil One — sad & dejected at realizing, "The Blessed One knows me; the One Well-Gone knows me" — vanished right there.


Cha sung sướng
v́ con,
Người chăn sướng
v́ ḅ,
Người sướng
v́ sanh y,
Không sanh y,
không sướng


[The Buddha:]
Cha sầu
v́ con cái,
Người chăn
sầu v́ ḅ,
Người sầu
v́ sanh y,
Không sanh y,
không sầu.


Rồi Ác ma biết rằng:
-"Thế Tôn đă biết ta, Thiện Thệ đă biết ta", liền biến mất tại chỗ.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |