At Savatthi. Then King Pasenadi Kosala approached the Blessed One in the middle of the day and, on arrival, having bowed down, sat to one side. As he was sitting there, the Blessed One said to him: "Well now, great king, where are you coming from in the middle of the day?"


Nhân duyên ở Sàvatthi. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên: -- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu lại?

"Just now, lord, I was engaged in the sort of royal affairs typical of head-anointed noble-warrior kings intoxicated with the intoxication of sovereignty, obsessed by greed for sensual pleasures, who have attained stable control in their country, and who rule having conquered a great sphere of territory on earth."


-- Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự việc các vua chúa bận rộn. Các vua chúa Sát-đế-lỵ đă làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hănh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ, và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn.

"What do you think, great king? Suppose a man, trustworthy and reliable, were to come to you from the east and on arrival would say: 'If it please your majesty, you should know that I come from the east. There I saw a great mountain, as high as the clouds, coming this way, crushing all living beings [in its path]. Do whatever you think should be done.' Then a second man were to come to you from the west... Then a third man were to come to you from the north... Then a fourth man were to come to you from the south and on arrival would say: 'If it please your majesty, you should know that I come from the south. There I saw a great mountain, as high as the clouds, coming this way, crushing all living beings. Do whatever you think should be done.' If, great king, such a great peril should arise, such a terrible destruction of human life — the human state being so hard to obtain — what should be done?"


-- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có người đến với Đại vương từ phương Đông, một người thân tín, đáng tin cậy. Người ấy đến Đại vương và thưa: "Tâu Đại vương, mong Đại vương được biết, con từ phương Đông lại và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu t́nh. Tâu Đại vương, Đại vương hăy làm những ǵ cần phải làm". Rồi một người khác đến từ phương Tây... Rồi một người thứ ba đến từ phương Bắc... Rồi một người thứ tư đến từ phương Nam, thân tín đáng tin cậy. Người ấy đến Đại vương và thưa: "Tâu Đại vương, mong Đại vương được biết, con từ phương Nam lại và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp lên tất cả loại hữu t́nh. Tâu Đại vương, Đại vương hăy làm những ǵ cần phải làm". Như vậy, thưa Đại vương, một khủng bố lớn khởi lên cho Đại vương, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, thời Đại vương có thể làm được những ǵ?

"If, lord, such a great peril should arise, such a terrible destruction of human life — the human state being so hard to obtain — what else should be done but Dhamma-conduct, right conduct, skillful deeds, meritorious deeds?"


-- Như vậy, bạch Thế Tôn, một khủng bố lớn khởi lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, thời con có thể làm được những ǵ, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh làm các hạnh lành, làm các công đức!

"I inform you, great king, I announce to you, great king: aging and death are rolling in on you. When aging and death are rolling in on you, great king, what should be done?"


-- Thưa Đại vương, Ta nói cho Đại vương biết, Ta cáo cho Đại vương hay. Thưa Đại vương, già và chết đang tiến đến chinh phục Đại vương. Khi Đại vương bị già chết chinh phục, Đại vương có thể làm được ǵ?.

"As aging and death are rolling in on me, lord, what else should be done but Dhamma-conduct, right conduct, skillful deeds, meritorious deeds?


-- Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thời con có thể làm được ǵ, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức!

"There are, lord, elephant battles [fought by] head-anointed noble-warrior kings intoxicated with the intoxication of sovereignty, obsessed by greed for sensual pleasures, who have attained stable control in their country, and who rule having conquered a great sphere of territory on earth; but there is no use for those elephant battles, no scope for them, when aging and death are rolling in. There are cavalry battles... chariot battles... infantry battles... but there is no use for those infantry battles, no scope for them, when aging and death are rolling in. In this royal court there are counselors who, when the enemies arrive, are capable of dividing them by their wits; but there is no use for those battles of wits, no scope for them, when aging and death are rolling in.


Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát-đế-lỵ đă làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hănh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với tượng binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với tượng binh không đem lại một hướng đi (gati), một điểm tựa cho các vua chúa ấy, mội khi bị già chết chinh phục. Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa Sát-đế-lỵ đă làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hănh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả một vùng đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với mă binh...,... với xa binh..., ... với bộ binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với bộ binh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục.

In this royal court there is abundant bullion and gold stored in vaults and depositories, and with such wealth we are capable of buying off enemies when they come; but there is no use for those battles of wealth, no scope for them, when aging and death are rolling in.


Bạch Thế Tôn, trong vương cung này có nhiều số vàng được chứa cất trong những nhà hầm hay những lầu thượng, và với số vàng ấy chúng con có thể phá tan quân địch tấn công tài chánh. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến tài chánh không đem lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục.

As aging and death are rolling in on me, lord, what else should be done but Dhamma-conduct, right conduct, skillful deeds, meritorious deeds?"

Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết chinh phục, thời con có thể làm được ǵ, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức!

"So it is, great king! So it is, great king! As aging and death are rolling in on you, what else should be done but Dhamma-conduct, right conduct, skillful deeds, meritorious deeds?"

-- Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, thưa Đại vương. Khi Đại vương bị già chết chinh phục, Đại vương có thể làm được ǵ, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức!

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, further said this:

Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy Bậc Thiện Thệ, bậc Đạo Sư nói thêm:

 

Just as a mighty mountain range,
Scraping the sky with rocky crags,
Might advance from four directions,
Crushing everything before it — 

So also do old age and death
Roll over all living beings.

Nobles, brahmans and working folk,
Peasants, outcastes and garbage men — 
None of them can escape [this end]:
Everybody surely gets crushed.

Nothing on earth can defeat them:
Not elephants, chariots or troops;
Nor the use of a magic spell;
Nor [can you buy safety] with gold.

So the person who's firm and wise,
Seeing what is best for themselves,
Will place their faith in the Buddha,
The Dhamma and the Sangha too.

One who practices the teaching,
With body and speech and with mind — 
That one is praised here in this world,
And after enjoys the pure realms.

Như núi đá rộng lớn,
Dựng đứng lên hư không,
Tiến tới tràn xung quanh,
Áp đè cả bốn phía.
Cũng vậy, già và chết
Di chuyển đến hữu t́nh,
Giai cấp Sát-đế-lỵ,
Bà-la-môn, Phệ-xá,
Thủ-đà, Chiên-đà-la
Kẻ đổ rác, đổ phân,
Không một ai thoát khỏi,
Tất cả bị chinh phục.
Ở đây không tượng binh,
Không xa binh, bộ binh,
Không trận chiến chú thuật,
Không trận chiến tài sản
Có thể giúp chiến thắng,
Chống với già, với chết.
Do vậy người hiền trí,
Thấy rơ phần tự lợi,
Người trí đặt tin tưởng,
Vào Phật, Pháp và Tăng.
Ai với thân, khẩu, ư,
Hành tŕ đúng Chánh pháp,
Đời này được tán thán,
Đời sau, hưởng phước trời.

 

Translator's note

This verse emerges from a discussion between the Buddha and the Kosala king Pasenadi, who generally feels secure behind his four-fold army (elephant, chariot, cavalry and infantry divisions), his conjurers and his treasury. The Buddha asks him to imagine a situation — the fantastic closing-in of four mountain ranges — where all his royal resources will not help him meet the foe.

Such is the situation in which we actually all find ourselves — rich or poor, aristocrat or laborer — though we are reluctant to face it. How do we respond to the inevitable onslaught of aging and death? The answer given in the body of the sutta is "What else is there to do, save to live righteously and justly and to work good and meritorious deeds?" The verse summarizes this phrase by saying one should have confidence (another way of translating the word saddham ) in the triple gem and practice the Buddha's teaching.

Ever practical, the Buddha often points out that in this way we are covering our bets: there are immediate benefits in this life, and in the next our chances are better of emerging well-off.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |