Thus have I heard.


Như vầy tôi nghe.

 

At one time the Lord was staying near Savatthi, at the Jeta Grove in Anathapindika's monastery.


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi(Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Độc).

 

Now when night was passing a certain devataa, lighting up the whole Jeta Grove with her surpassing beauty, approached the Lord. Having drawn near and prostrated herself she stood to one side.1


Rồi một vị Thiên, khi đêm đă gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.

 

Standing there the devata said:


Đứng một bên, vị Thiên ấy bạch Thế Tôn:

 

Those living in the forest,
Peaceful and calm, of pure life,
Eating but one meal a day:
How is it they appear so radiant?
The Lord replied:
They sorrow not for what is past,
They have no longing for the future,
The present is sufficient for them:
Hence it is they appear so radiant.
By having longing for the future,
By sorrowing over what is past,
By this fools are withered up
As a cut down tender reed.

Thường sống trong rừng núi,
Bậc Thánh sống Phạm hạnh,
Một ngày ăn một buổi,
Sao sắc họ thù diệu ?
(Thế Tôn):
Không than việc đă qua,
Không mong việc sắp tới,
Sống ngay với hiện tại,
Do vậy, sắc thù diệu.
Do mong việc sắp tới,
Do than việc đă qua,
Nên kẻ ngu héo ṃn,
Như lau xanh rời cành.

 

Note

1. A devataa (or deva) is an inhabitant of one of the several heavens. The word means "a shining one" and is related to the English words: deity, divinity, etc. The body of a devataa is purer and more subtle than a human being's and radiates light. The period before dawn is the usual time for these beings to visit the Buddha, one of whose titles, it should be remembered, is satthaa devamanussaana.m, the teacher of gods and men.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |