[The bandit chief:]

Those who
	for the sake of sacrifice
	for the sake of wealth
we have killed in the past,
	against their will
	have trembled & babbled
	from fear.
But you — 
	you show no fear;
	your complexion brightens.
Why don't you lament
in the face of what's greatly to be feared

[Ven. Adhimutta:]

There are no painful mental states, chieftain,
in one without longing.
In one whose fetters are ended,
all fears are overcome.
With the ending of [craving]
the guide to becoming,
when phenomena are seen
	for what they are,
then just as in the laying down of a burden,
there's no fear in death.

I've lived well the holy life,
well-developed the path.
Death holds no fear for me.
It's like the end of a disease.

I've 	lived well the holy life,
	well-developed the path,
	seen states of becoming
as devoid of allure,
like poison spit out
after it's drunk.

One gone to the far shore
without clinging
without effluent
his task completed,
welcomes the ending of life,
as if freed from a place of execution.
Having attained the supreme Rightness,
unconcerned with all the world,
as if released from a burning house,
	he doesn't sorrow at death.

Whatever's compounded,
wherever a state of becoming's obtained,
all that has no one in charge:
	so says the Great Seer.
Whoever discerns this,
as taught by the Awakened One,
would no more grasp hold of any state of becoming
than he would a hot iron ball.
I have no 'I was,'
	no 'I will be.'
Fabrications will simply go out of existence.
	What's to lament there in that?
For one who sees, as it actually is,
the pure arising of phenomena,
the pure seriality of fabrications,
	there's no fear.
When seeing the world with discernment
as on a par with grass & twigs,
finding no 'mine-ness,'
thinking, 'There's nothing of mine,'
	he feels no sorrow.
Dissatisfied with this carcass,
I'm unconcerned with becoming.
This body will break up
and there will not be another.
	Do as you like with this carcass.
	From that I will feel
	neither hatred nor love.Tên tướng cướp lấy làm ngạc nhiên, tán thán ngài và nói:

705. V́ mục đích tế đàn,
Hoặc v́ đích tài sản,
Những người chúng tôi giết,
Từ trước cho đến nay,
Không ai không sợ hăi,
Họ run sợ, rên xiết.

706. Nhưng ngài không khiếp sợ,
Dung sắc càng ḥa duyệt,
V́ sao ngài không than,
Trong đại nạn như vậy.
 


Adhimutta trả lời: 707. Chủ cướp! Tâm không khổ, Với người không kỳ vọng, Mọi sợ hăi vượt qua, Với người kiết sử đoạn. 708. Nhờ đoạn nhân sanh hữu, Pháp được thấy như thật, Đối chết, không sợ hăi, Nhờ gánh nặng đặt xuống. 709. Phạm hạnh ta khéo hành, Con đường khéo tu tập, Ta không có sợ chết, Khi bệnh hoạn được diệt. 710. Phạm hạnh ta khéo hành, Con đường khéo tu tập, Hũu được thấy không ngọt, Như bỏ độc dược uống. 711. Bờ kia đến, không thủ, Việc làm xong, vô lậu, Bằng ḷng, thọ mạng diệt, Như thoát ḷ sát sinh. 712. Pháp tánh đạt, tối thượng, Ở đời, tuyệt sở hữu. Như thoát ngôi nhà cháy, Trong chết không sầu muộn. 713. Phàm có vật tụ họp, Được sanh hữu chỗ nào, Tuyệt đường mọi xuất ly, Đại ẩn sĩ nói vậy. 714. Ai hiểu rơ như vậy, Như đức Phật đă thuyết, Không c̣n nắm sanh hữu, Như ḥn sắt cháy đỏ. 715. Quá khứ ta không có, Tương lai, hiện tại không, Các hành không thực hữu, Ở đây, than khóc ǵ? 716. Thanh tịnh pháp sanh khởi, Thanh tịnh hành tiếp tục, Bậc thấy được như thật, Không sợ hăi, thưa ngài. 717. Với tuệ, thấy thế giới, Giống như cỏ, thân cây, Không có tánh ngă sở, Không sầu muộn, không ngă. 718. Ta nhàm chán thân sắc, Không ham có sanh hữu, Khi thân này hoại diệt, Sẽ không có thân khác. 719. Với thân ta, ngươi làm, Hăy làm như ư muốn, Ta không v́ duyên ấy, Sẽ khởi lên sân, ái.

 

Hearing these awesome, hair-raising words, the young men threw down their weapons & said:

720. Kẻ ấy nghe nói vậy, Hy hữu, lông dựng ngược, Quăng bỏ cả đao kiếm, Thanh niên nói với ta.

 

What have you done, sir,
or who have you taken as mentor?
Because of whose teachings
is this lack of sorrow acquired?

[Ven. Adhimutta:]

The 	all-knowing,
	all-seeing conqueror:
He is my mentor.
Greatly compassionate teacher,
all the world's healer,
this doctrine is his,
unexcelled, leading to ending.
Because of his teachings
is this lack of sorrow acquired.

The bandits, hearing the good words of the seer,
threw down their swords & their weapons.
Some relinquished their life of crime,
some chose the Going Forth.
Having gone forth in the teachings
of the one well-gone,
developing the powers & factors for Awakening,
	wise, happy,
	exultant in mind,
	their faculties ripened,
they touched uncompounded Unbinding.


  
721. Tôn giả hành hạnh ǵ, Ai Đạo Sư Tôn giả, Ngài theo lời ai dạy, Được tánh không sầu năo?

[Ngài Adhimutta:]


722. Bậc toàn trí, toàn kiến,
Thắng giả, giáo sư ta,
Đại từ bi Đạo Sư,
Y vương toàn thế giới.

723. Pháp này vị ấy giảng,
Đưa đến đạt vô thượng,
Theo lời dạy vị ấy,
Được tánh không sầu năo.

724. Kẻ cướp nghe đại sĩ,
Khéo thuyết giảng như vậy,
Chúng liền quăng vất bỏ,
Đao gươm và vũ khí,
Một số bỏ nghề chúng,
Một số xin xuất gia.

725. Sau khi chúng xuất gia,
Trong giáo pháp Thiện Thệ,
Họ tu tập Giác Chi,
Năm lực, thành bậc trí.
Tâm hân hoan, ư măn,
Các căn cảm xúc được,
Niết-bàn đạo, vô vi.