Staying at Savatthi.


Trú ở Sàvatthi.

 

-"Monks, suppose there were a sharp-bladed spear, and a man were to come along saying, 'With my hand or fist I will bend back this sharp-bladed spear, fold it in two, and roll it up."


-"Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây lao có lưỡi sắc bén. Rồi một người đến và nói: "Với tay hay với nắm tay, tôi sẽ bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, tôi sẽ đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, tôi sẽ uốn cong nó lại".

 

What do you think? Would that man be able with his hand or fist to bend back that sharp-bladed spear, fold it in two, and roll it up?"


Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể với tay hay nắm tay bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, uốn cong nó lại không?

 

-"No, lord."
-"Why is that?"


-"Thưa không, bạch Thế Tôn."
-"V́ sao?"

 

Because a sharp-bladed spear isn't easy to bend back, fold in two, or roll up. The man would simply reap his share of trouble & vexation."


Bạch Thế Tôn, không dễ ǵ, với tay hay nắm tay bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, uống cong nó lại, mà không khiến cho người ấy mệt nhọc và bị năo hại.

 

"In the same way, monks, when a monk's awareness-release through good-will is cultivated, developed, pursued, handed the reins and taken as a basis, given a grounding, steadied, consolidated, & well-undertaken, any non-human being who would think of possessing that monk's mind would simply reap his share of trouble & vexation.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi một ai (vị Tỷ-kheo) tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung măn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và khéo thực hiện, thời một phi nhân nào nghĩ rằng, có thể đánh ngă một tâm như vậy, kẻ phi nhân ấy ở đây sẽ mệt nhọc và bị năo hại.

 

"Thus you should train yourselves: 'Our awareness-release through good-will will be cultivated, developed, pursued, handed the reins and taken as a basis, given a grounding, steadied, consolidated, & well-undertaken.


Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung măn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và khéo thực hiện".

 

That's how you should train yourselves."


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.

 

See also: AN 11.16.