AN VIII.39: Abhisanda Sutta

 

On one occasion the Blessed One was staying among the Kosalans in a certain forest thicket.


Một thời Thế T�n tr� ở giữa d�n ch�ng Kosala, tại một khu rừng.

 

Now at that time the brahman Navakammika1 Bharadvaja was getting some work done in that forest thicket.


L�c bấy giờ B�-la-m�n Navakammika Bh�radv�a đang l�m c�ng việc tại khu rừng ấy.

 

He saw the Blessed One sitting under a sala tree — his legs folded crosswise, his body held erect, with mindfulness set to the fore.


B�-la-m�n Navakammika thấy Thế T�n ngồi kiết-gi� dưới gốc c�y, lưng thẳng v� để niệm trước mặt.

 

On seeing him, the thought occurred to the brahman: "Here I am, taking delight in getting work done in this forest thicket. But what does this contemplative take delight in getting done?"


Thấy vậy, vị B�-la-m�n suy nghĩ: "Ta th�ch l�m việc về củi gỗ tại khu rừng n�y. C�n Sa-m�n Gotama thời th�ch l�m việc g�?"

 

So he went to the Blessed One and on arrival recited this verse:


Rồi B�-la-m�n Navakammika đi đến Thế T�n; sau khi đến, n�i l�n b�i kệ với Thế T�n:

 

"What jobs are getting done,
monk in the sala forest?
Alone in the wilderness,
in what does Gotama
find delight?"

[The Buddha:]


I have no work
to do in the forest.
The forest of restless dancing about
I've cut
at the root.
Though in the forest, I'm
deforested,
de-arrowed.
I delight alone,
discontent cast away.


Nay �ng l�m việc g�,
Trong rừng c�y sa-la,
Khiến �ng sống một m�nh,
Vui g� �ng t�m được,
Tỷ-kheo Gotama?

(Thế T�n):

Ta kh�ng phải l�m g�,
Trong khu rừng (sa-la).
Với Ta, rễ đ� cắt,
Cả khu rừng rậm rạp,
Như vậy Ta được tho�t,
Mọi rừng r� ch�ng gai.
T�m Ta kh�ng bị đ�m,
Một m�nh sống an lạc,
Đoạn trừ mọi bất m�n,
Sống th�ch th� hoan hỷ.

 

When this was said, the brahman Navakammika Bharadvaja said to the Blessed One:


Được nghe n�i vậy, B�-la-m�n Navakammika Bh�radv�ja bạch Thế T�n:

 

"Magnificent, Master Gotama! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to point out the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has Master Gotama — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to Master Gotama for refuge, to the Dhamma, & to the community of monks. May Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."


-"Thật vi diệu thay, T�n giả Gotama! Thật vi diệu thay, T�n giả Gotama! Thật vi diệu thay, T�n giả Gotama! T�n giả Gotama như người dựng đứng lại những g� bị quăng ng� xuống, phơi b�y ra những g� bị che k�n, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đ�n s�ng v�o trong b�ng tối cho người c� mắt c� thể thấy sắc. Cũng vậy, Ch�nh ph�p đ� được T�n giả Gotama d�ng nhiều phương tiện tr�nh b�y, giải th�ch. Vậy nay con xin quy y T�n giả Gotama, quy y Ph�p v� quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong T�n giả Gotama nhận con l�m đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!

 

Notes

1. = "Builder."

 Chủ bi�n v� điều h�nh: TT Th�ch Gi�c Đẳng.

 Những đ�ng g�p dịch thuật xin gửi về TT Th�ch Gi�c Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ng�y: Thứ S�u 08-11-2006

Kỹ thuật tr�nh b�y: Minh Hạnh & Thiện Ph�p

| | trở về đầu trang | Home page |