These anthologies on particular topics are designed as aids for individual or group study. The texts are drawn from the Pali canon, teachings of the great Thai forest ajaans, and other sources. Unless otherwise indicated, they were prepared and introduced by Thanissaro Bhikkhu.


Những hợp tuyển với những đề tài chọn lọc đặc biệt này được soạn ra để giúp cho từng học viên hoặc từng nhóm học hỏi. Những bản văn lấy từ Thánh Điển Pali, tữ` những bài giảng của những vị Cao Tăng của phái Lâm Tăng Ajaans, và từ những nguồn gốc khác. Ngoại trừ trường hợp có ghi chú, tất cả những bản văn đều được Ngài Thanissaro soạn thảo và trình bày.

Beyond Coping: The Buddha's Teachings on Aging, Illness, Death, and Separation

Body Contemplation

An overview of the Buddha's teachings on contemplation of the body, and its role in the development of mindfulness, jhana, and discernment.

Vượt ngoài những buồn vui thường tình: Phật Pháp và hiện tượng già, bệnh, chết

Thân Hành Niệm

Tóm tắt những lời giảng dậy của Đức Phật về thân hành niệm, và nó thì đóng vai trò trong sự phát triển tâm định, tầng thiền, và giác ngộ.

 

The Five Aggregates
This anthology of short readings from the suttas explains how the teachings on the five aggregates (pañcakkhandha) — form, feeling, perception, mental fabrications, and consciousness — function in the Buddhist path to liberation.

Ngũ Uẩn
Hợp tuyển này là những đọan văn từ Kinh Điển giải thích như thế nào về năm uẩn (pañcakkhandha) — xúc, thọ, tưởng, hành và thức - là các chức năng tu tập trong con đường giải thoát.

 

The Four Noble Truths
An introduction to the Four Noble Truths, the basic framework on which all the Buddha's teachings are built.

Tứ Diệu Đế
Giới thiệu về Tứ Diệu Đế, là cơ cấu căn bản trong Giáo Pháp Đức Phật giảng dậy..

 

Kamma
An overview of the Buddha's teachings on kamma (karma; intentional action).

Nghiệp
Tóm tắt lời giảng của Đức Phật về nghiệp..

 

Merit
Often misunderstood in the West as quaint and irrelevant to serious practice, the Buddha's teachings on puñña (merit) actually play an essential role in the development of a wise sense of self. This anthology explores the meaning of merit and how it functions to instill in the practitioner the qualities necessary to carry him or her to stream-entry and beyond.

Phước Đức
Thường bị hiểu lầm trong thế giới Tây Phương, phước đức là một cái gì cổ xưa và không thích hợp cho sự tu tập nghiêm chỉnh, Đức Phật giảng về Phước Đức -puñña thật sự giữ vai trò chủ yếu trong sự phát triển khả năng phán đoán khôn ngoan của tự ngã. Tuyển hợp này khảo sát tỉ mĩ ý nghĩa của chữ phước đức và như thế nào mà chức năng của nó làm cho thấm nhuần dần phẩm chất cần thiết để đạt tới đạo quả dự lưu hay trên nữa

 

Noble Conversation
An exploration of right speech, based on the Buddha's list of ten ideal topics for conversation.

bàn luận Thánh Thiện
Là sự khảo sát chánh ngữ, dựa trên danh sách mười mẫu mực lý tưởng cho cuộc bàn luận.

 

Non-violence

Recognizing the Dhamma

In an age when the marketplace is teeming with spiritual books and teachings of every description, it is reassuring to know that the Buddha left behind clear guidelines by which we can judge the validity of a spiritual teaching. These eight principles, sometimes called the "Constitution of Buddhism," show us that any teaching must finally be judged by the results that come from putting it into practice.
Stream-entry
"Stream-entry" (sotapatti) is the first of the four stages of Awakening. This study guide is in two parts:
  • Part 1: The Way to Stream-entry. Sutta readings in this guide are organized around the four factors that lead to the attainment of stream-entry and address questions of interest to all meditators, whether or not their practice aims all the way to Awakening.
  • Part 2: Stream-entry and After. Selections from the Canon that explore stream-entry from several angles: How is stream-entry experienced? What transformations of mind and character occur as a result? What are its rewards? Once it is attained, what next? Also included is some helpful advice to meditators who have been "certified" as stream-winners.

Bất bạo động

Nhận biết Giáo Pháp
Vào thời đại mà thương trường đang sôi nổi với đủ loại ấn phẩm về thần quyền và giáo pháp, thật rất rõ ràng được biết rằng Đức Phật đã để lại những nguyên tắc chỉ đạo rất sáng sủa mà trong đó chúng ta có thể phán đoán giá trị tinh thần của Phật Pháp. Tám yếu tố cơ bản đó, đôi khi còn gọi là "Hiến Pháp của Phật Giáo" chỉ cho chúng ta rằng bất cứ sự giảng dậy nào rồi cuối cùng cũng được thẩm định bằng kết quả khi đem ra thực thi.

Dự Lưu
"Dự Lưu" (sotapatti) là quả vị đầu tiên của bốn quả vị Thánh giải thoát. Trong trang Phật Giáo Thư Quán này thì Dự Lưu chia làm hai phần:
  • Phần thứ I: Đường để tới quả vị Dự Lưu. Những bài kinh trong trang Phật Giáo Thư Quán này được xắp xếp trong bốn nhân tố dẫn đến quả vị Dự Lưu và có những câu hỏi khôn khéo của tất cả các thiền sinh, rằng sự thực hành của họ có hay không là con đường đưa tới Giác Ngộ.
  • Phần thứ II: Quả Dự Lưu và sau đó. Được tuyển chọn từ trong những kinh điển khảo sát tỉ mỉ về quả Dự Lưu từ nhiều góc cạnh. Kinh nghiệm của người đắc quả Dự Lưu như thế nào? Sự biến chuyển trong tâm và dấu hiệu xảy đến cũng như kết quả là gì? Một khi đã đạt tới quả vị Dự Lưu thì cái gì sẽ xảy đến kế tiếp? cũng bao gồm một vài lời khuyên hữu ích cho người hành thiền những người được chứng nhận như là đã đắc quả Dự Lưu (Dự Lưu Nhân)

 

The Ten Perfections
The ten paramis (perfections) are skillful qualities that develop — perhaps over many lifetimes — as one follows the Buddha's path of practice. This study guide includes readings both from the Pali canon and from the teachings of Ajaan Lee Dhammadharo.

10 Ba La Mật
Mười Ba La Mật - paramis là mười đức tánh cao qúy cần phát triển - có thể phải trong nhiều đời sống - cho một người tu tập theo con đường của Đức Phật. Bản Phật Giáo Toàn Thư này bao gồm tư liệu từ cả hai Kinh Điển Pali và từ những bài thuyết pháp của Ngài Ajaan Lee Dhammadharo.

 

The Ten Recollections
The ten anussati (recollections) are a set of practical tools for meditators to use when confronted with particular challenges (physical pain, for example) or unskillful states of mind (doubt, restlessness, complacency, etc.).

10 Pháp Tùy Niệm
Mười Pháp Tùy Niệm - anussati là một tập hợp của các pháp nên thực hành cho những người tu thiền áp dụng khi đối diện với những thử thách (chẳng hạn như sự đau nhức thân thể) hay tình trạng tâm bất thiện (nghi ngờ,giao động, hay tự mãn v.v...)

 

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại phamdang0308@gmail.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |