Những trang này giúp bạn tìm hiểu những lời giảng dạy của Đức Phật như những bài đã được ghi chép trong Tam Tạng Thánh Điển (Pali Canon). Mỗi trang trong phần này chứa đựng những đoản văn ngắn được tuyển chọn từ kinh điển (những bài nghị luận hoặc những bài thuyết giảng; đọc trong Kinh Điển trong phần Glossary) giới thiệu và làm rõ y' sự khác biệt của từng chủ đề. Nếu bạn bắt thắc mắc một vài chi tiết hoặc những đỏan văn làm bạn quan tâm, trong mỗi trường hợp, hãy đọc hết bài bằng cách vào phần nối kết bài ở cuối đoản văn. Rất nhiều đoản văn được tiếp nối sang những trang khác, giúp bạn hiểu thâm sâu vào đề tài mà bạn muốn tìm hiểu.

Ở đây không phải là sự trợ giúp hết mọi mặt. Con số của các đề tài được giới thiệu ở đây thì được khảo sát tỉ mỉ hơn trong bản Hướng dẫn học tập (Study Guides). The Đề mục tổng quát (General Index) cũng có thêm nhiều bài liên hệ để tham khảo.

Để bắt đầu tìm hiểu xin đọc Tam Bảo (Threefold Refuge) (The Triple Gem):

  1. The Buddha: Bản tóm tắt đời sống của Đức Phật - A sketch of the Buddha's life, những đoạn kinh được trích dẫn từ Tam Tạng Thánh Điển - based on excerpts from the suttas.
  2. The Dhamma: Nét đại cương về Phật Pháp - An outline of the Buddha's teachings, organized according to his method of "gradual training" (anupubbi-katha). The Buddha frequently used this framework to guide his students from first principles through progressively more advanced teachings, all the way to the fulfillment of the Four Noble Truths and the realization of Nibbana.
  3. The Sangha: Nét đại cương về Tăng Già - Descriptions of the Sangha — the community of persons who have gained at least some degree of Awakening (ariya-sangha) and the community of ordained monks and nuns (bhikkhu-sangha and bhikkhuni-sangha).

Further reading: