Trong Chìa Khoá Học Phật có trên 1,600 trang, chứa đựng 100 cuốn sách, bài viết, kinh điển dịch thuật, và nhiều hơn nữa — Nếu bạn là người mới biết trang Chìa Khoá Học Phật hoặc là người mới bắt đầu học về Phật Giáo Nguyên Thủy. Ở đây là nơi khởi đầu giúp bạn định hướng.

General information about Theravada Buddhism:
Introduction to the Buddha's teachings:
Beginning meditation:
Reading the Suttas:
Useful reference points: