The Autobiography of Phra Ajaan Lee, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2012; 94pp./0.7MB) [PDF icon]
A fascinating account of Ajaan Lee's life, which he dictated from his hospital bed a year before his death. Highlights include: Ajaan Lee's retelling of a long and elaborate fantasy he had as a young monk that erased, once and for all, any doubts about his choice to live as a monk; several compelling stories of the supranatural, often involving the mysterious appearance and disappearance of Buddha relics; and his poignant explanation of why he always preferred to live in the forest. [Not available in HTML]

Hồi Ký của Phra Ajaan Lee, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2012; 94pp./0.7MB) [PDF icon]
Câu chuyện hấp dẫn về cuộc đời của Ajaan Lee, do ông kể từ giường bệnh một năm trước khi qua đời. Những điểm nổi bật bao gồm: Ajaan Lee kể lại một chuỗi linh ảnh dài và phức tạp mà ông có khi còn là một nhà sư trẻ đã xóa bỏ hoàn toàn bất kỳ nghi ngờ nào về lựa chọn sống đời tu sĩ của ông; một số câu chuyện hấp dẫn về siêu nhiên, thường liên quan đến sự xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn của xá lợi Phật; và lời giải thích sâu sắc về lý do tại sao ông luôn thích sống trong rừng.

Basic Themes, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1995; 182pp./104KB)
This essay primarily concerns the practice of breath meditation, and provides valuable advice on responding skillfully to the pitfalls that may be encountered along the way. The Prologue and Introduction to the essay include handy summaries of many key doctrinal points in the Buddha's teachings, as well as Pali chants and procedures that can be useful to prepare the mind for meditation practice.

Các Chủ đề Thiền định Căn bản, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1995; 182pp./104KB)
Bài văn này chủ yếu liên quan đến việc thực hành thiền hơi thở, và đưa ra lời khuyên có giá trị về cách ứng phó khéo léo với những cạm bẫy có thể gặp phải trên đường đi. Phần Dẫn nhập và Giới thiệu bài văn bao gồm những tóm tắt tiện dụng về nhiều điểm giáo lý quan trọng trong lời dạy của Đức Phật, cũng như các bài tụng Pali và phương thức có thể hữu ích để chuẩn bị tâm cho việc thực hành thiền định.

Consciousnesses, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1997; 14pp./42KB)
This talk, given in the last year of Ajaan Lee's life, is one of the nine for which we have transcripts from the tapes — and one of the four for which the tapes are still extant. It's a very unusual talk, showing his distinctive humor and style, and providing a lively discussion of the ways in which the concepts of "self" and "not-self" actually function in practice.

Tâm Thức, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1997; 14pp./42KB)
Bài thuyết pháp này, do Ajaan Lee nói vào năm cuối cùng trong cuộc đời ông, là một trong chín bài mà chúng tôi có bản ghi từ băng thu âm — và là một trong bốn bài mà cuốn băng vẫn còn tồn tại. Đó là một bài thuyết pháp rất khác thường, thể hiện sự hài hước và phong cách đặc biệt của ông, đồng thời cung cấp một cuộc thảo luận sôi nổi về cách thức hoạt động thật sự của các khái niệm về "ngã" và "vô ngã" trong thực tế.

The Craft of the Heart, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2012; 109pp./0.7MB) [PDF icon]
Ajaan Lee's first book, with teachings spanning the full range of Dhamma practice, from the five precepts to the attainment of total liberation. This book is a rich source of instruction suitable for beginners and seasoned practitioners, alike; take whatever is useful to you. [Not available in HTML]

Kỹ Xảo của Trái Tim, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2012; 109pp./0.7MB) [PDF icon]
Quyển sách đầu tiên của Ajaan Lee, với giáo lý trải rộng toàn bộ phạm vi thực hành Giáo Pháp, từ năm giới cho đến sự chứng đắc giải thoát hoàn toàn. Quyển sách này là một nguồn hướng dẫn phong phú phù hợp cho người mới bắt đầu và cả những người dày dạn kinh nghiệm; hảy lấy bất cứ điều gì hữu ích cho bạn.

Crossing the Ocean of Life: May 19, 1960, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1998; 10pp./30KB)
A talk given the last day of the celebration of the new ordination hall at Wat Asokaram. This was the last talk that Ajaan Lee gave to his assembled students, supporters, and friends.

Vượt qua Biển cả của cuộc đời: Ngày 19 tháng 5, 1960, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1998; 10pp./30KB)
Bài thuyết pháp nói vào ngày cuối cùng của lễ khánh thành sảnh đường truyền giới mới tại Wat Asokaram. Đây là bài nói chuyện cuối mà Ajaan Lee dành cho các tăng sinh, những người ủng hộ và bạn bè của ông.

The Demons of Defilement: (Kilesa Mara), by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1998; 10pp./31KB)
Ajaan Lee explains how the secret of developing wisdom lies in learning to use our defilements to our advantage. "An outstanding person," says Ajaan Lee, "takes bad things and makes them good."

Những con Quỷ của Phiền não Ô trược: (Kilesa Mara), viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1998; 10pp./31KB)
Ajaan Lee giải thích bí mật của sự phát triễn trí tuệ nằm ở chỗ học cách sử dụng phiền não ô trược làm lợi thế cho chúng ta. "Người xuất chúng," Ajaan Lee nói, "lấy những điều xấu và làm cho chúng trở nên tốt."

Dhamma for Everyone: October 5, 1960, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2003; 5pp./16KB)
In this short talk Ajaan Lee offers some very basic guidelines for laypeople and monastics, alike, on how to live correctly in line with the Buddha's teachings. The framework for the talk is the Ovada-patimokkha Gatha, a short verse traditionally recited during Magha Puja, the full-moon day in February.

Pháp cho tất cả mọi người: Ngày 5 tháng 10, 1960, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2003; 5pp./16KB)
Trong bài pháp thoại ngắn này, Ajaan Lee đưa ra một số hướng dẫn rất căn bản cho giới cư sĩ cũng như tăng sĩ, về cách sống phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Khuôn khổ cho buổi nói chuyện là Ovada-patimkkha Gatha, một bài kệ ngắn thường được tụng trong dịp Magha Puja, ngày rằm tháng Hai.

The Divine Mantra, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2006; 10pp./31KB)
Ajaan Lee explains the significance of the "Divine Mantra" — six Pali passages concerning the elements (dhatu: wind, fire, water, earth, space, and consciousness) that he recommended that his students commit to memory and chant regularly.

Thần Chú Thánh Thiện, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2006; 10pp./31KB)
Ajaan Lee giải thích tầm quan trọng của "Thần Chú Thánh Thiện" — sáu đoạn văn Pali liên quan đến các yếu tố (dhatu: gió, lửa, nước, đất, không, và thức) mà ông đề nghị các học sinh của ông cần ghi nhớ và tụng niệm thường xuyên.

Duties of the Sangha, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1995; 25pp./68KB)
During the rains retreat of 1960 — his last — Ajaan Lee gave this exhortation to the monks and novices, calling on them to fulfill their duties as monastics. While acknowledging that the Thai ecclesiastical system spells out specific practical monastic duties, Ajaan Lee here elevates those duties to a higher goal: the training of the heart. (Originally published with Frames of Reference.)

Nhiệm Vụ của Tăng Đoàn, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1995; 25pp./68KB)
Trong mùa An cư Kiết hạ năm 1960 — lần cuối cùng của ông —Ajaan Lee đưa ra lời cổ xúy này cho các sư và sa di, kêu gọi họ hoàn hành nhiệm vụ của mình như một tu sĩ. Trong khi xác nhận rằng hệ thống giáo hội Thái đưa ra những nhiệm vụ thực hành cụ thể, Ajaan Lee ở đây nâng các nhiệm vụ đó lên một mục đích cao hơn: rèn luyện tâm. (Ban đầu được xuất bản với Các Khung Tham Chiếu/Niệm Xứ.)

The Eye of Discernment: An Anthology from the Teachings, of Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), selected and translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1999; 51pp./154KB)
This anthology serves as an excellent starting point for newcomers to Ajaan Lee's teachings.

Tuệ Nhãn: Tuyển Tập từ Giáo Lý, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1999; 51pp./154KB)
Tuyển tập này đóng vai trò như điểm khởi đầu tuyệt vời cho những ai mới đến với giáo trình của Ajaan Lee.

Food for Thought, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1995; 47pp./141KB)
These are short (2 or 3 page) excerpts from Ajaan Lee's talks, offering introductory reflections on the ultimate meaning and worth of Buddhist practice.

Món Ăn Tinh Thần, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1995; 47pp./141KB)
Đây là những trích dẫn ngắn (2 hay 3 trang) từ các bài nói chuyện của Ajaan Lee, cung cấp những suy ngẫm sơ khởi về ý nghĩa tối thượng và giá trị của việc thực hành Phật pháp.

Frames of Reference, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2011; 36pp./99KB)
Ajaan Lee's classic introduction to the four foundations of mindfulness from the perspective of breath meditation.

Các Khung Tham Chiếu/Niệm Xứ, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2011; 36pp./99KB)
Bài giới thiệu cổ điển của Ajaan Lee về bốn nền tảng của chánh niệm từ quan điểm về thiền hơi thở.

Handbook for the Relief of Suffering: Three Essays, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1995; 12pp./29KB)
Three short essays on practice composed during Ajaan Lee's hospital stay about a year before his death. They were intended as food for thought for hospital patients to ponder while undergoing treatment, but are equally inspiring to those of us who are temporarily healthy.

Cẩm Nang Giảm Đau Khổ: Ba Tiểu Luận, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1995; 12pp./29KB)
Ba tiểu luận về sự thực hành do Ajaan Lee biên soạn trong thời gian ở bệnh viện khoảng một năm trước khi ông qua đời. Chúng được dự liêu là món ăn tinh thần cho các bệnh nhân trong bệnh viện suy ngẫm khi đang điều trị, nhưng cũng truyền cảm hứng không kém cho những ai trong chúng ta hiện đang tạm thời khỏe mạnh.

Inner Strength: Sixteen Talks, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1998; 57pp./172KB)
These sixteen short pieces were reconstructed from notes taken by a lay disciple who attended Ajaan Lee's talks. Most deal with some particular aspect of breath meditation, some deal with the underlying values of practice, and all offer valuable advice to the student of meditation.

Sức Mạnh Nội Tâm: Mười sáu bài Pháp thoại, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1998; 57pp./172KB)
Mười sáu bài pháp thoại ngắn này được tái tạo lại từ những ghi chú của một cư sĩ đệ tử đã tham dự các buổi nói chuyện của Ajaan Lee. Hầu hết đề cập đến một số khía cạnh cụ thể của thiền hơi thở, một số đề cập đến các giá trị cơ bản của sự thực hành, và tất cả đều đưa ra lời khuyên có giá trị cho thiền sinh.

Keeping the Breath in Mind: and Lessons in Samadhi, by Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2000; 41pp./124KB)
A complete handbook for breath meditators, full of detailed practical instructions for the development of concentration and insight.

Giữ Hơi Thở Trong Tâm: và Bài Học Trong Tam Muội, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2000; 41pp./124KB)
Một cuốn cẩm nang hoàn chỉnh cho những người hành thiền hơi thở, đầy đủ hướng dẫn thực hành chi tiết cho sự phát triễn định và tuệ.

Knowledge, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1997; 14pp./42KB)
This was transcribed from one of Ajaan Lee's few tape recorded talks, delivered six months before he passed away, and covers the eight classical forms of knowledge and skill (vijja) that come from the practice of concentration. This is vintage Ajaan Lee, with some wonderfully colorful images to illustrate his points. For example: If you can't grasp the Dhamma, it's because your ears — and your heart — are full of earwax. Clean 'em out!

Kiến Thức, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1997; 14pp./42KB)
Bài này được chép lại từ một trong số ít cuốn băng ghi âm các cuộc nói chuyện của Ajaan Lee, được ghi sáu tháng trước khi ông qua đời, và bao gồm tám hình thức cổ điển của kiến thức và kỹ năng (vijja) đến từ sự thực hành thiền định. Đây là Ajaan Lee cao siêu, với một số ảnh tượng tuyệt vời đầy màu sắc để minh họa quan điểm của ông. Ví dụ: Nếu bạn không thể nắm bắt được Pháp, đó là vì tai của bạn — và trái tim của bạn — có đầy ráy tai. Hảy dọn sạch chúng!

Loyalty to Your Meditation: October 22, 1958, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2001; 6pp./19KB)
Ajaan Lee tells two pointed and poignant stories to drive home the importance of sticking to your chosen meditation object during meditation.

Trung Thành với Thiền Định của Bạn: Ngày 22 tháng 10, 1958, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2001; 6pp./19KB)
Ajaan Lee kể hai câu chuyện sâu sắc và xúc động để nhấn mạnh sự quan trọng của việc bám vào đối tượng thiền của bạn trong khi thiền định.

The Path to Peace and Freedom for the Mind, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1995; 36pp./112KB)
This essay offers a detailed analysis of the Eightfold Path, with practical applications to breath meditation. (Originally published with Basic Themes.)

Con Đường dẫn đến Bình An và Tự Do cho Tâm, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1995; 36pp./112KB)
Bài văn này đưa ra một phân tích chi tiết về Bát Chánh Đạo, với các ứng dụng thực tế cho thiền hơi thở (Ban đầu được xuất bản với Các Chủ đề Thiền định Căn bản.)

The Power of Good Will: October 21, 1958, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2003; 2pp./6KB)
How a king can make peace with his enemies and bring peace to his kingdom. In this brief talk Ajaan Lee retells an old story that illustrates the power of goodness that ensues from the practice of metta (good will or loving-kindness).

Sức Mạnh của Tâm Từ: ngày 21 tháng 10, 1958, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2003; 2pp./6KB)
Làm thế nào mà một vị vua có thể giảng hòa với kẻ thù và mang lại hòa bình cho vương quốc của mình. Trong bài nói chuyện ngắn này, Ajaan Lee kể lại một câu chuyện xưa thể hiện sức mạnh của tánh thiện đến từ việc thực hành metta (thiện ý hay tâm từ)

The Power of Goodness: Wat Asokaram, October 4, 1960, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2004; 6pp./19KB)
Dhamma practice is all about cultivating one's inner goodness. In this handful of memorable stories, Ajaan Lee reminds us to seize every available opportunity to develop that inner wealth. Although we may not see the results right away, we should never underestimate its far-reaching benefits!

Sức Mạnh của Tánh Thiện: Wat Asokaram, ngày 4 tháng 10, 1960, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2004; 6pp./19KB)
Thực hành Pháp chính là việc trau giồi tánh thiện bên trong ta. Trong một số câu chuyện đáng nhớ này, Ajaan Lee nhắc nhở chúng ta nắm lấy mọi cơ hội có sẵn để phát triễn tài sản nội tâm đó. Mặc dù chúng ta có thể không thấy kết quả ngay lập tức, nhưng chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp những lợi ích sâu rộng của nó!

A Refuge in Awakening, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1998; 9pp./28KB)
This is Ajaan Lee's last recorded sermon, dictated shortly before his death in April, 1961. Here Ajaan Lee teaches the importance of making the Dhamma — and oneself — one's refuge by practicing mindfulness of the four frames of reference.

Quy Y Tỉnh Giác, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1998; 9pp./28KB)
Đây là bài thuyết giảng cuối cùng của Ajaan Lee, được ghi âm không lâu trước khi ông qua đời vào tháng Tư năm 1961. Ở đây Ajaan Lee dạy về sự quan trọng của việc làm cho Pháp — và bản thân — là nơi nương tựa của một người bằng cách thực hành chánh niệm về bốn khung tham chiếu (tứ niệm xứ).

Shelter: September 28, 1958, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2000; 8pp./24KB)
In this short (and occasionally hilarious) talk, Ajaan Lee offers some encouraging advice on how to turn the mind into a dwelling that's truly worth living in. Reconstructed from notes of a talk given on September 28 1958.

Nơi Trú Ẩn: ngày 28 tháng 9, 1958, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2000; 8pp./24KB)
Trong bài nói chuyện ngắn này (và đôi khi dí dỏm), Ajaan Lee đưa ra một số lời khuyên khích lệ về cách biến tâm thành một nơi trú ẩn thật sự đáng sống. Được tái tạo từ ghi chú của một bài nói chuyện vào ngày 28 tháng 9, 1958.

The Skill of Release, teachings of Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), compiled and translated by Thanissaro Bhikkhu (1999; 62pp./186KB)
A fascinating and wide-ranging collection of short talks and fragments of talks given by Ajaan Lee to his disciples. Many of these talks have never before appeared in English translation. These passages span the full territory of meditation practice — from basic moral conduct to final release — and tend to orbit around the two general themes which recur through all of Ajaan Lee's teaching: that Buddhist life is a skill to be cultivated, and that breath meditation is a superb tool for cultivating that skill. Although the passages are arranged thematically in this book, some readers may prefer simply to open to a page at random and savor whatever gem is discovered. Highly recommended for students of all levels of experience.

Kỹ Năng Giải Thoát, giáo trình của Ajaan Lee Dhammadharo (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya), biên soạn và dịch bởi Tỳ khưu Thanissaro (1999; 62pp./186KB)
Tuyển tập các bài nói chuyện ngắn và các đoạn đàm thoại đầy lôi cuốn và đa dạng do Ajaan Lee nói cho các đệ tử của ông. Nhiều bài trong số này chưa từng xuất hiện trong bản dịch Anh ngữ trước đây. Các đoạn văn này trải dài toàn bộ lĩnh vực của sự thực hành thiền định — từ hành vi đạo đức căn bản cho đến sự giải thoát tối thượng — và có khuynh hướng xoay quanh hai chủ đề tổng quát vốn thường xuyên xuất hiện qua tất cả giáo trình của Ajaan Lee: rằng cuộc sống Phật giáo là một kỹ năng cần được trau giồi, và thiền hơi thở là một công cụ tuyệt vời để trau giồi kỹ năng đó. Mặc dù các đoạn văn được sắp xếp theo chủ đề trong quyển sách này, một số độc giả có thể chỉ thích ngẫu nhiên mở ra một trang và thưởng thức bất kỳ viên ngọc nào được phát hiện. Nhiệt tình giới thiệu cho các học viên ở mọi trình độ kinh nghiệm.

Starting Out Small: A Collection of Talks for Beginning Meditators, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2000; 52pp./156KB)
This collection of fourteen short talks provides an excellent introduction to Ajaan Lee's approach to breath meditation. While the talks make for great reading, they make for even better listening. If you meditate with a group of friends, try arranging for one member of the group to read a passage while the others are meditating. In that way you can best recreate the context for which the talks were originally intended.

Bắt Đầu Từ Nhỏ: Tuyển tập Pháp thoại cho Thiền giả Sơ cấp, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2000; 52pp./156KB)
Tuyển tập mười bốn bài pháp thoại ngắn này cung cấp một giới thiệu tuyệt vời về phương pháp hành thiền hơi thở của Ajaan Lee. Trong khi các bài pháp thoại mang lại hiệu quả lớn khi đọc, chúng thậm chí còn tốt hơn khi nghe. Nếu bạn hành thiền với một nhóm bạn, hảy thử sắp xếp cho một thành viên trong nhóm đọc một đoạn trong khi những người khác hành thiền. Bằng cách này bạn có thể tái tạo bối cảnh mà các pháp thoại được dự định ban đầu.

Starting Out Small: A Collection of Talks for Beginning Meditators (Portfolio 2), by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2003; 26pp./79KB)
These seven short introductory talks, like those in the earlier anthology Starting Out Small, are perhaps best put to use when read aloud at the beginning of a meditation period (each takes no more than a few minutes to read). Ajaan Lee's distinctive wise wit shines through every one of them.

Bắt Đầu Từ Nhỏ: Tuyển tập Pháp thoại cho Thiền giả Sơ cấp (Tập 2), viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2003; 26pp./79KB)
Bảy bài pháp thoại giới thiệu ngắn này, giống như những bài trong tuyển tập trước: Bắt Đầu Từ Nhỏ, có thể được sử dụng tốt nhất khi đọc lớn vào đầu thời kỳ thiền định (mỗi bài không mất quá vài phút để đọc). Trí tuệ uyên thâm đặc biệt của Ajaan Lee tỏa sáng qua từng bài.

Starting Out Small: A Collection of Talks for Beginning Meditators (Portfolio 3), by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (2005; 9pp./27KB)
Three more talks from the "Starting out Small" series: "The Essence of Merit", "Intent", and "The Fresh Flavor of Dhamma."

Bắt Đầu Từ Nhỏ: Tuyển tập Pháp thoại cho Thiền giả Sơ cấp (Tập 3), viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (2005; 9pp./27KB)
Thêm ba bài pháp thoại từ tuyển tập Bắt Đầu Từ Nhỏ: "Tinh Túy của Công Đức", "Ý Định", và "Hương vị Tươi mát của Pháp."

Visakha Puja, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1998; 8pp./23KB)
A talk given at Wat Asokaram in 1956 on Visakha Puja, the observance day that commemorates the birth, Awakening, and final passing away of the Buddha.

Đại lễ Visakha Puja, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1998; 8pp./23KB)
Bài nói chuyện tại Wat Asokaram vào năm 1956 về Visakha Puja, ngày lễ kỷ niệm sự ra đời, Giác ngộ, và viên tịch cuối cùng của Đức Phật.

What is the Triple Gem?, by Ajaan Lee Dhammadharo, translated from the Thai by Thanissaro Bhikkhu (1994; 37pp./111KB)
Here Ajaan Lee discusses the nature of the Triple Gem and explores in detail how going for refuge serves to develop the factors in the heart that are necessary for Awakening. (Originally published with Basic Themes.)

Tam Bảo là gì?, viết bởi Ajaan Lee Dhammadharo, dịch từ Thái ngữ sang Anh ngữ bởi Tỳ khưu Thanissaro (1994; 37pp./111KB)
Ở đây Ajaan Lee thảo luận bản chất của Tam Bảo và khám phá chi tiết về việc làm thế nào mà quy y phục vụ cho sự phát triễn các yếu tố trong tâm cần thiết cho sự Giác ngộ. (Ban đầu được xuất bản với Các Chủ đề Thiền định Căn bản)

©2005 Access to Insight.
The text of this page ("Ajaan Lee: (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya)", by Access to Insight) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of the license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Documents linked from this page may be subject to other restrictions. Last revised for Access to Insight on 2 November 2013.
How to cite this document (a suggested style): "Ajaan Lee: (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya)", edited by Access to Insight. Access to Insight (BCBS Edition), 2 November 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/thai/lee/index.html .

©2005 Access to Insight.
Văn bản của trang này ("Ajaan Lee: (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya)", của Access to Insight) được cấp giấy phép bởi Creative Commons Attribution 4.0 International License. Để xem bản sao của giấy phép, hảy truy cập http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Các tài liệu liên kết từ trang này có thể bị hạn chế. Chỉnh sửa cuối cho Access to Insight vào ngày 2 tháng 11, 2013.
Làm thế nào để trích dẫn tài liệu này (một đề nghị bút pháp): "Ajaan Lee: (Phra Suddhidhammaransi Gambhiramedhacariya)", biên soạn bởi Access to Insight. Access to Insight (BCBS Edition), ngày 2 tháng 11 năm 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/thai/lee/index.html .

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

  Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại phamdang0308@gmail.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 11-06-2020

Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | | trở về đầu trang | Home page |