These five are a person of integrity's gifts. Which five?


Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?

 

A person of integrity gives a gift with a sense of conviction.
A person of integrity gives a gift attentively.

A person of integrity gives a gift in season.

A person of integrity gives a gift with an empathetic heart.
A person of integrity gives a gift without adversely affecting himself or others.


Bố thí có ḷng tin,

Bố thí có kính trọng,

Bố thí đúng thời,

Bố thí với tâm không gượng ép,

Bố thí không làm thương tổn ḿnh và người.

 

Having given a gift with a sense of conviction, he — wherever the result of that gift ripens — is rich, with much wealth, with many possessions. And he is well-built, handsome, extremely inspiring, endowed with a lotus-like complexion.


Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với ḷng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung măn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc th́ thắng như hoa sen.

 

Having given a gift attentively, he — wherever the result of that gift ripens — is rich, with much wealth, with many possessions. And his children, wives, slaves, servants, and workers listen carefully to him, lend him their ears, and serve him with understanding hearts.


Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung măn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết.

 

Having given a gift in season, he — wherever the result of that gift ripens — is rich, with much wealth, with many possessions. And his goals are fulfilled in season.


Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung măn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc.

 

Having given a gift with an empathetic heart, he — wherever the result of that gift ripens — is rich, with much wealth, with many possessions. And his mind inclines to the enjoyment of the five strings of lavish sensuality.


Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung măn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức.

 

Having given a gift without adversely affecting himself or others, he — wherever the result of that gift ripens — is rich, with much wealth, with many possessions. And not from anywhere does destruction come to his property — whether from fire, from water, from kings, from thieves, or from hateful heirs.


Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn ḿnh và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung măn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự.

 

These five are a person of integrity's gifts.


Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này.

 

Web Hosting by Brinkster