I have heard that:
On one occasion the Blessed One was staying near Vesali, in the Great Forest, at the Gabled Pavilion. Then General Siha went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:
-"Is it possible, lord, to point out a fruit of generosity visible in the here & now?"


Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn ở Vesàĺ, tại Đại Lâm ở giảng đường có nóc nhọn. Rồi tướng quân Śha đi đến thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tướng quân Śha bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể tŕnh bày cho con về quả thiết thực hiện tại của bố thí?

 

It is possible, Siha. One who gives, who is a master of giving, is dear & charming to people at large. And the fact that who is generous, a master of giving, is dear & charming to people at large: this is a fruit of generosity visible in the here & now.


Thế Tôn đáp:
- Có thể được, này Śha! Người bố thí, này Śha, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích. Này Śha, người bố thí, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích, đây quả bố thí thiết thực hiện tại.

 

Furthermore, good people, people of integrity, admire one who gives, who is a master of giving. And the fact that good people, people of integrity, admire one who gives, who is a master of giving: this, too, is a fruit of generosity visible in the here & now.


Lại nữa, này Śha! Bậc thiện, bậc Chân nhân thân cận người bố thí, người thí chủ. Này Śha, bậc Thiện, bậc Chân nhân, thân cận người bố thí, người bố thí, người thí chủ. Này Śha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

 

Furthermore, the fine reputation of one who gives, who is a master of giving, is spread far & wide. And the fact that the fine reputation of one who gives, who is a master of giving, is spread far & wide: this, too, is a fruit of generosity visible in the here & now.


Lại nữa, này Śha! Người bố thí, người thí chủ được đồn tốt đẹp truyền đi. Này Śha, người bố thí, người thí chủ được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi. Này Śha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

 

Furthermore, when one who gives, who is a master of giving, approaches any assembly of people — noble warriors, brahmans, householders, or contemplatives — he/she does so confidently & without embarrassment. And the fact that when one who gives, who is a master of giving, approaches any assembly of people — noble warriors, brahmans, householders, or contemplatives — he/she does so confidently & without embarrassment: this, too, is a fruit of generosity visible in the here & now.


Lại nữa, này Śha, người bố thí, người thí chủ đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn. Vị ấy đi đến với tự tín, không có do dự hoang mang. Này Śha, người bố thí, người thí đi đến hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn; vị ấy đi đến với tự tin, không có do dự hoang mang. Này Śha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

 

Furthermore, at the break-up of the body, after death, one who gives, who is a master of giving, reappears in a good destination, the heavenly world. And the fact that at the break-up of the body, after death, one who gives, who is a master of giving, reappears in a good destination, the heavenly world: this is a fruit of generosity in the next life.


Lại nữa, Śha! Người bố th́, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cơi lành, Thiên giới. Người bố thí, người thí chủ, này Śha, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cơi lành, Thiên giới. Này Śha, đây là quả bố thí thiết thực cho đời sau.

 

When this was said, General Siha said to the Blessed One:
-"As for the four fruits of generosity visible in the here & now that have been pointed out by the Blessed One, it's not the case that I go by conviction in the Blessed One with regard to them. I know them, too. I am one who gives, a master of giving, dear & charming to people at large. I am one who gives, a master of giving; good people, people of integrity, admire me. I am one who gives, a master of giving, and my fine reputation is spread far & wide: 'Siha is generous, a doer, a supporter of the Sangha.' I am one who gives, a master of giving, and when I approach any assembly of people — noble warriors, brahmans, householders, or contemplatives — I do so confidently & without embarrassment.


Được nói vậy, tướng quân Śha bạch Thế Tôn:
- Bốn quả bố thí thiết thực hiện tại này, bạch Thế Tôn, được Thế Tôn nói đến, con không nhờ chúng đi đến ḷng tin Thế Tôn. Con biết được chúng. Bạch Thế Tôn, con là người bố th́, là thí chủ được quần chúng ái mộ ưa thích. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người thí chủ được bậc thiện, bậc Chân nhân thân cận với con. Bạch Thế Tôn, con là người bồ th́, người th́ chủ. Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi về con:" Tướng quân Śha là người bố thí, là người làm việc, là người hộ tŕ chúng Tăng." Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Con đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn. Con đi đến với ḷng tự tín, không do dự hoang mang.

 

But when the Blessed One says to me, 'At the break-up of the body, after death, one who gives, who is a master of giving, reappears in a good destination, the heavenly world,' that I do not know. That is where I go by conviction in the Blessed One


Nhưng bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con: "Người bố thí, này Śha, người thí chủ sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cơi lành, Thiên giới." Điều này con không được biết, ở đây con đi đến ḷng tin Thế Tôn.

 

So it is, Siha. So it is. At the break-up of the body, after death, one who gives, who is a master of giving, reappears in a good destination, the heavenly world.


- Sự kiện là vậy, này Śha! Sự kiện là vậy, này Śha! Người bố thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới.

 

One who gives is dear.
People at large admire him.
He gains honor. His status grows.
He enters an assembly unembarrassed.
He is confident — the man unmiserly.


Therefore the wise give gifts.
	Seeking bliss,
they would subdue the stain
	of miserliness.
Established in 
    the three-fold heavenly world,
they enjoy themselves long
in fellowship with the devas.
Having made the opportunity for themselves,
having done what is skillful,
then when they fall from here
they fare on, self-radiant, in Nandana.1


There they delight, enjoy, are joyful,
replete with the five sensuality strands.
Having followed 
  the words of the sage who is Such,
they enjoy themselves in heaven — 
	disciples of the One Well-gone.


Người cho được ái mộ,
Được nhiều người thân cận,
Được tiếng đồn tốt đẹp,
Danh xưng được tăng trưởng.
Không hoang mang do dự,
Đi vào giữa hội chúng,
Với tâm đầy tự tín,

Là người không xan tham.
Do vậy người có trí,
Thường thường làm bố thí,
Nhiếp phục uế, xan tham,
T́m cầu chơn an lạc.
Được an trú lâu ngày,
Trên cơi trời Thập TamHọ sống vui hoan hỷ,
Đồng bạn với chư Thiên.
Sanh duyên đă làm xong
Thiện hạnh đă làm xong,
Mệnh chung sanh chư Thiên,
Được sống và thọ hưởng,
Tại rừng Nan-da-na

Tại đấy họ hoan hỷ,
Họ vui thích, thoải mái,
Thọ hưởng năm dục lạc,
Đối với lời thuyết giảng
Bậc Vô trước Thế Tôn,
Các đệ tử Thiện Thệ,
Sống hoan hỷ Thiên giới

 

Notes

1. The garden of the devas.

See also: AN 5.148.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |