There are these five seasonable gifts. Which five?


Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí đúng thời này. Thế nào là năm?

 

One gives to a newcomer


Bố thí cho người đến.

 

One gives to one going away.


Bố thí cho người đi.

 

One gives to one who is ill.


Bố thí cho người đau bệnh.

 

One gives in time of famine.


Bố thí trong thời đói.

 

One sets the first fruits of field & orchard in front of those who are virtuous.


Phàm có những hoa quả ǵ mới gặt hái được, dành chúng đầu tiên để cúng dường các bậc giữ giới.

 

These are the five seasonable gifts.


Này các Tỷ-kheo, năm pháp này là năm bố thí đúng thời Tỷ-kheo, năm pháp này là năm bố thí đúng thời.

 In the proper season they give —
those with discernment,
responsive, free from stinginess.
Having been given in proper season,
with hearts inspired by the Noble Ones
— straightened, Such —
their offering bears an abundance.
Those who rejoice in that gift
or give assistance,
they, too, have a share of the merit,
and the offering isn't depleted by that.
So, with an unhesitant mind,
one should give where the gift bears great fruit.
Merit is what establishes
living beings in the next life.


Có trí, thí đúng thời,
Lời từ ái, không tham,
Đúng thời, thí bậc thánh,
Bậc Chánh trực, Thế Tôn.
Cúng dường vậy to lớn,
Đưa đến ḷng tịnh tín,
Ở đây người tùy hỷ,
Cùng người làm nghiệp vụ.
Không ai thiếu cúng dường,
Họ san sẻ công đức,
Do vậy hăy bố thí,
Với tâm không hạn chế.
Chỗ nào với bố thí,
Đưa đến kết quả lớn,
Đối với các hữu h́nh,
Công đức được an lập,
Cho đến trong đời sau.

 

See also: AN 5.148.

Web Hosting by Brinkster