Then Anathapindika the householder went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him:

Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên:

 

"There are these five benefits that can be obtained from wealth. Which five?

"There is the case where the disciple of the noble ones — using the wealth earned through his efforts & enterprise, amassed through the strength of his arm, and piled up through the sweat of his brow, righteous wealth righteously gained — provides himself with pleasure & satisfaction, and maintains that pleasure rightly. He provides his mother & father with pleasure & satisfaction, and maintains that pleasure rightly. He provides his children, his wife, his slaves, servants, & assistants with pleasure & satisfaction, and maintains that pleasure rightly. This is the first benefit that can be obtained from wealth.

Này Gia chủ, có năm lư do này để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp; tự làm ḿnh an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy tŕ sự an lạc; làm cho mẹ cha an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy tŕ sự an lạc; làm cho vợ con, người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy tŕ sự an lạc. Đây là lư do thứ nhất để gây dựng tài sản.

 

"Furthermore, the disciple of the noble ones — using the wealth earned through his efforts & enterprise, amassed through the strength of his arm, and piled up through the sweat of his brow, righteous wealth righteously gained — provides his friends & associates with pleasure & satisfaction, and maintains that pleasure rightly. This is the second benefit that can be obtained from wealth.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Vị ấy làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy tŕ sự an lạc. Đây là lư do thứ hai để gầy dựng tài sản.

 

"Furthermore, the disciple of the noble ones — using the wealth earned through his efforts & enterprise, amassed through the strength of his arm, and piled up through the sweat of his brow, righteous wealth righteously gained — wards off from calamities coming from fire, flood, kings, thieves, or hateful heirs, and keeps himself safe. This is the third benefit that can be obtained from wealth.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mổ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ kẻ thù hay từ các người thừa tự được chận đứng, và vị ấy giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lư do thứ ba để gầy dựng tài sản.

 

"Furthermore, the disciple of the noble ones — using the wealth earned through his efforts & enterprise, amassed through the strength of his arm, and piled up through the sweat of his brow, righteous wealth righteously gained — performs the five oblations: to relatives, guests, the dead, kings, & devas. This is the fourth benefit that can be obtained from wealth.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, có thể làm năm hiến cúng. Hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho hương linh đă chết (peta), hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư Thiên. Đây là lư do thứ tư để gầy dựng tài sản.

 

"Furthermore, the disciple of the noble ones — using the wealth earned through his efforts & enterprise, amassed through the strength of his arm, and piled up through the sweat of his brow, righteous wealth righteously gained — institutes offerings of supreme aim, heavenly, resulting in happiness, leading to heaven, given to priests & contemplatives who abstain from intoxication & heedlessness, who endure all things with patience & humility, each taming himself, each restraining himself, each taking himself to Unbinding. This is the fifth benefit that can be obtained from wealth.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn nào ly kiêu mạn, ly phóng dật, an trú nhẫn nhục, nhu ḥa, nhiếp phục tự ḿnh, an tịnh tự ḿnh, làm lắng dịu tự ḿnh, đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, đưa đến cảnh giới chư Thiên, được quả dị thục, đưa đến cơi trời. Đây là lư do thứ năm để gầy dựng tài sản.

 

"If it so happens that, when a disciple of the noble ones obtains these five benefits from wealth, his wealth goes to depletion, the thought occurs to him, 'Even though my wealth has gone to depletion, I have obtained the five benefits that can be obtained from wealth,' and he feels no remorse. If it so happens that, when a disciple of the noble ones obtains these five benefits from wealth, his wealth increases, the thought occurs to him, 'I have obtained the five benefits that can be obtained from wealth, and my wealth has increased,' and he feels no remorse. So he feels no remorse in either case."

Này Gia chủ, có năm lư do này để gầy dựng tài sản. Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gầy dựng tài sản với năm lư do này, khi tài sản đi đến hoại diệt, vị ấy suy nghĩ như sau: "Các tài sản do những lư do để gầy dựng, ta đă gầy dựng chúng. Nay các tài sản ấy của ta đi đến hoại diệt", vị ấy không có hối hận. Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ gầy dựng tài sản với năm lư do này, nếu tài sản ấy đi đến tăng trưởng, vị ấy suy nghĩ như sau: "Các tài sản do những lư do gầy dựng, ta đă gầy dựng chúng. Nay các tài sản ấy của ta đi đến tăng trưởng". Như vậy, cả hai phương diện, vị ấy không có hối hận.

 

'My wealth has been enjoyed,
my dependents supported,
protected from calamities by me.
I have given supreme offerings
& performed the five oblations.
I have provided for the virtuous,
the restrained,
followers of the holy life.
For whatever aim a wise householder
would desire wealth,
that aim I have attained.
I have done what will not lead to future distress.'
When this is recollected by a mortal,
a person established in the Dhamma of the Noble Ones,
he is praised in this life
and, after death, rejoices in heaven.

Tài sản được thọ hưởng,
Gia nhân được nuôi dưỡng,
Chính nhờ các tài sản,
Do ta tránh tai họa.
Là cúng dường tối thượng,
Làm năm loại hiến vật,
Dành cho bậc tŕ giới
Bậc tự điều, Phạm hạnh.
Mục đích ǵ bậc Trí,
Trú nhà, cầu tài sản,
Mục đích ấy ta đạt,
Được làm không hối hận.
Người nào nhớ nghĩ vậy,
An trú trên Thánh pháp,
Đời này được tán thán,
Đời sau được hoan hỉ,
Trên cảnh giới chư Thiên.