At Savatthi.


Nhân duyên ở Sàvatthi.

 

Then King Pasenadi Kosala went to the Blessed One in the middle of the day and, on arrival, having bowed down to the Blessed One, sat to one side. As he was sitting there the Blessed One said to him:


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:

 

"Well now, great king, where are you coming from in the middle of the day?"


Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu lại giữa trưa như thế này?.

 

"Just now, lord, a money-lending householder died in Savatthi. I have come from conveying his heirless fortune to the royal palace: ten million in silver, to say nothing of the gold. But even though he was a money-lending householder, his enjoyment of food was like this: he ate broken rice & pickle brine. His enjoyment of clothing was like this: he wore three lengths of hempen cloth. His enjoyment of a vehicle was like this: he rode in a dilapidated little cart with an awning of leaves."


Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Sàvatthi bị mệnh chung. Và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến muoi triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm qua để lại. C̣n vải mặc chỉ mang vải gai may thành ba tấm. C̣n xe th́ đi xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá.

 

"That's the way it is, great king. That's the way it is. Once in the past that money-lending householder provided alms for the Private Buddha named Tagarasikhi. Saying [to his servant], 'Give alms to the contemplative,' he got up from his seat and left. After giving, though, he felt regret: 'It would have been better if my slaves or servants had eaten those alms.' And he also murdered his brother's only heir for the sake of his fortune.


Thật như vậy, thưa Đại vương. Thật như vậy, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, vị triệu phú gia chủ ấy thuở xưa, đă bố thí đồ ăn khất thực cho một vị Bích-chi Phật tên là Tagarasikkhi. Vị ấy nói: " Hăy bố thí cho vị Sa-môn". Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hối tiếc, nói rằng: "Tốt hơn, các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này". Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, v́ tài sản của người ấy.

 

Now, the result of his action in having provided alms for the Private Buddha named Tagarasikhi was that he appeared seven times in a good destination, the heavenly world. And through the remaining result of that action he acted as money-lender seven times in this very same Savatthi.


Thưa Đại vương, v́ người triệu phú gia chủ ấy có bố thí đồ ăn khất thực cho vị Độc Giác Phật tên là Tagarasikkhi. Do kết quả hành động ấy, vị ấy được sanh bảy lần lên thiện thú, Thiên giới. Do kết quả dư hưởng c̣n lại, vị ấy được làm nhà triệu phú bảy lần ở Sàvatthi này.

 

But the result of his action in feeling regret after giving [those] alms — 'It would have been better if my slaves or servants had eaten those alms' — was that his mind didn't lend itself to the lavish enjoyment of food, didn't lend itself to the lavish enjoyment of clothing, didn't lend itself to the lavish enjoyment of a vehicle, didn't lend itself to the lavish enjoyment of the five strings of sensuality.


Thưa Đại vương, v́ người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng: "Tốt hơn, các người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này". Do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp.

 

The result of his action in having murdered his brother's only heir for the sake of his fortune was that he boiled in hell for many years, many hundreds of years, many thousands of years, many hundred-thousands of years. And through the remaining result of that action he has left this seventh heirless fortune to the royal treasury.


Thưa Đại vương, v́ người triệu phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, v́ tài sản của người ấy. Do kết quả hành động của vị ấy, vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư hưởng c̣n lại, gia tài không con bảy lần phải nhập vào công khố của vua.

 

"Now, because of the wasting away of that money-lending householder's old merit and his non-accumulation of new merit, he is today boiling in the Great Roruva hell."


Thưa Đại vương, đối với người triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Đại vương, người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục Mahàroruva.

 

"So he has reappeared in the Great Roruva hell, lord?"


Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ đă sanh vào địa ngục Mahàroruva?

 

"Yes, great king. He has reappeared in the Great Roruva hell."


Thưa Đại vương, như vậy người triệu phú gia chủ đă sanh vào địa ngục Mahàroruva.

 

That is what the Blessed One said. Having said that, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

 

Grain, wealth, silver, gold,
or whatever other belongings you have;
slaves, servants, errand-runners,
& any dependents:
you must go without taking
any of them;
you must leave
all of them
behind.
What you do
with body, speech, or mind:
that is yours;
taking
that you go;
that's
your follower,
like a shadow
that never leaves.
Thus you should do what is fine
as a stash for the next life.
Acts of merit
are the support for beings
in their after-death world.

Lúa, tài sản, vàng bạc,
Hay mọi vật sở hữu,
Nô tỳ và lao công,
Các mạng sống tùy thuộc,
Vị ấy phải ra đi,
Không đem theo được ai,
Tất cả phải bỏ lại,
Khi ra đi một ḿnh.
Chỉ có các hành động,
Về thân, miệng và ư.
Mới thật thuộc vị ấy,
Mang theo khi ra đi,
Nghiệp ấy theo vị ấy,
Như bóng không rời h́nh.
Do vậy hăy làm lành,
Tích lũy cho đời sau,
Công đức cho đời sau,
Làm hậu cứ cho người.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |