These training rules are observed by novice monks and nuns. They are derived from the Eight Precepts by splitting the precept concerning entertainments into two parts and by adding one rule prohibiting the handling of money.


Đây là những giới luật được thi hành bởi các Tăng Ni. Những giới luật này bắt nguồn từ Tám Giới do sự phân tách giới luật về việc giải trí vui chơi thành hai phần và thêm một giới luật về ngăn cấm việc cất giữ vàng bạc châu báu

A fully-ordained monk (bhikkhu) observes the 227 rules of the bhikkhu Patimokkha; a fully ordained nun (bhikkhuni) would observe the 311 rules of the bhikkhuni Patimokkha.

Tỳ kheo thọ 227 giới của bhikkhu Patimokkha; Tỳ kheo ni thọ 311 giới của Giới luật tỳ kheo ni.

The Ten Precepts:

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from destroying living creatures.
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from taking that which is not given.
3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from sexual activity.
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from incorrect speech.
5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness.
6. Vikalabhojana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from eating at the forbidden time (i.e., after noon).
7. Nacca-gita-vadita-visuka-dassana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from dancing,singing, music, going to see entertainments.
8. Mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanatthana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from wearing garlands, using perfumes, and beautifying the body with cosmetics.
9. Uccasayana-mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from lying on a high or luxurious sleeping place.
10. Jatarupa-rajata-patiggahana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from accepting gold and silver (money).

Mười Giới:

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự sát sanh.
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự trộm cắp.
3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự tà hạnh.
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc, chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích.
5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say.
6. Vikalabhojana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự Không ăn trái giờ ((không ăn sau 12 giờ trưa).
7. Nacca-gita-vadita-visuka-dassana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là Không tham gia múa hát, thổi kèn, đánh đàn, xem múa hát, nghe đàn, kèn,.
8. Mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanatthana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là không không trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa.
9. Uccasayana-mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là không nằm ngồi nơi quá cao và nơi xinh đẹp. . .
10. Jatarupa-rajata-patiggahana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là Không thọ nhận vàng bạc châu báu. .

See also:

See also:

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Ba 08-22-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |