These training rules are observed by laypeople during periods of intensive meditation practice and during uposatha (lunar observance) days. The Eight Precepts are based on the Five Precepts, with the third precept extended to prohibit all sexual activity and an additional three precepts that are especially supportive to meditation practice.


^^^^

 

The Eight Precepts:

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from destroying living creatures.
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from taking that which is not given.
3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from sexual activity.
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from incorrect speech.
5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness.
6. Vikalabhojana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from eating at the forbidden time (i.e., after noon).
7. Nacca-gita-vadita-visukkadassana mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanathana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from dancing, singing, music, going to see entertainments, wearing garlands, using perfumes, and beautifying the body with cosmetics.
8. Uccasayana-mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from lying on a high or luxurious sleeping place.

Tám Giới:

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự sát sanh.
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự trộm cắp.
3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự tà hạnh.
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc, chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích.
5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say.
6. Vikalabhojana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là cố ư tránh xa sự Không ăn trái giờ ((không ăn sau 12 giờ trưa).
7. Nacca-gita-vadita-visukkadassana mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanathana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là Không tham gia múa hát, thổi kèn, đánh đàn, xem múa hát, nghe đàn, kèn, không trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa.
8. Uccasayana-mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami
Con xin vâng giữ điều học là Không nằm ngồi nơi quá cao và nơi xinh đẹp. .

 

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |