I have heard that:
On one occasion the Blessed One was staying in Savatthi, at Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. There he addressed the monks:
-"Monks!"Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : "Này các Tỷ-kheo".

 

-"Yes, lord," the monks responded."Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said: "Monks, I will teach you the summary & exposition of one who has had an auspicious day. Listen & pay close attention. I will speak."Thế Tôn nói như sau :
– Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông Nhứt dạ Hiền giả (Bhaddekaratta), tổng thuyết và biệt thuyết. Hăy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ thuyết giảng.

 

"As you say, lord," the monks replied.– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

 

You shouldn't chase after the past
or place expectations on the future.
What is past
	is left behind.
The future
	is as yet unreached.
Whatever quality is present
you clearly see right there,
	  right there.
Not taken in, 
unshaken,
that's how you develop the heart.
Ardently doing 
what should be done   today,
for — who knows? — tomorrow
	death.
There is no bargaining
with Mortality & his mighty horde.

Whoever lives thus ardently,
	relentlessly
	both day & night,
has truly had an auspicious day:
so says the Peaceful Sage.


Quá khứ không truy t́m 
Tương lai không ước vọng. 
Quá khứ 
  đă đoạn tận, 
Tương lai 
    lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 
Tuệ quán chính ở đây. 

Không động,
    không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu tập, 
Hôm nay 
     nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết 
      ngày mai ? 
Không ai điều đ́nh được, 
Với đại quân thần chết, 


Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

 

"And how, monks, does one chase after the past?

-One gets carried away with the delight of 'In the past I had such a form (body)'.
-One gets carried away with the delight of 'In the past I had such a feeling'.
-One gets carried away with the delight of 'In the past I had such a perception'.
-One gets carried away with the delight of 'In the past I had such a thought-fabrication'.
-One gets carried away with the delight of 'In the past I had such a consciousness.'
This is called chasing after the past.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là truy t́m quá khứ ? Vị ấy nghĩ :
-"Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và truy t́m sự hân hoan trong ấy;
-"Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ", và truy t́m sự hân hoan trong ấy;
-"Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ", và truy t́m sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là hành của tôi trong quá khứ", và truy t́m sự hân hoan trong ấy,
-"Như vậy, là thức của tôi trong quá khứ", và truy t́m sự hân hoan trong ấy.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là truy t́m quá khứ.

 

"And how does one not chase after the past?
One does not get carried away with the delight of 'In the past I had such a form (body)'
One does not get carried away with the delight of 'In the past I had such a feeling'.
One does not get carried away with the delight of 'In the past I had such a perception'.
One does not get carried away with the delight of 'In the past I had such a thought-fabrication'.
One does not get carried away with the delight of 'In the past I had such a consciousness.'
This is called not chasing after the past.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không truy t́m quá khứ ? Vị ấy nghĩ :
-"Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và không truy t́m sự hân hoan trong ấy;
-"Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ", và không truy t́m sự hân hoan trong ấy;
-"Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ", và không truy t́m sự hân hoan trong ấy;
-"Như vậy là hành của tôi trong quá khứ", và không truy t́m sự hân hoan trong ấy;
-"Như vậy là thức của tôi trong quá khứ"; và không truy t́m sự hân hoan trong ấy.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không truy t́m quá khứ.

 

"And how does one place expectations on the future?
One gets carried away with the delight of 'In the future I might have such a form (body)'.
One gets carried away with the delight of 'In the future I might have such a feeling'.
One gets carried away with the delight of 'In the future I might have such a perception'.
One gets carried away with the delight of 'In the future I might have such a thought-fabrication'.
One gets carried away with the delight of 'In the future I might have such a consciousness.'
This is called placing expectations on the future.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào ước vọng tương lai ? Vị ấy nghĩ :
"Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai", và truy t́m sự hân hoan trong ấy;
"Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai", và truy t́m sự hân hoan trong ấy;
"Mong rằng như vậy là tưởng của tôi...
"Mong rằng như vậylà hành của tôi...
"Mong rằng như vậy là thức của tôi trong tương lai", và truy t́m sự hân hoan trong ấy.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ước vọng trong tương lai.

 

"And how does one not place expectations on the future?
-One does not get carried away with the delight of 'In the future I might have such a form (body)'.
-One does not get carried away with the delight of 'In the future I might have such a feeling'.
-One does not get carried away with the delight of 'In the future I might have such a perception'.
-One does not get carried away with the delight of 'In the future I might have such a thought-fabrication'.
-One does not get carried away with the delight of 'In the future I might have such a consciousness.'
This is called not placing expectations on the future.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai ? Vị ấy nghĩ :
-"Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai", và không truy t́m hân hoan trong ấy;
-"Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai", và không truy t́m hân hoan trong ấy;
-"Mong rằng như vậy sẽ là tưởng...
-"Mong rằng như vậy sẽ là hành...
-"Mong rằng như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai", và không truy t́m hân hoan trong ấy.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là ước vọng trong tương lai.

 

"And how is one taken in with regard to present qualities?
There is the case where an uninstructed run-of-the-mill person who has not seen the noble ones, is not versed in the teachings of the noble ones, is not trained in the teachings of the noble ones, sees form as self, or self as possessing form, or form as in self, or self as in form.Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không đi đến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc là tự ngă, hay quán tự ngă là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngă, hay quán tự ngă là trong sắc.

 

"He/she sees feeling as self, or self as possessing feeling, or feeling as in self, or self as in feeling.Hay vị ấy quán thọ là tự ngă, hay quán tự ngă là có thọ; hay quán thọ là trong tự ngă, hay quán tự ngă là trong thọ.

 

"He/she sees perception as self, or self as possessing perception, or perception as in self, or self as in perception.Hay vị ấy quán tưởng là trong tự ngă, hay quán tự ngă là có tưởng, hay vị ấy quán tưởng là tự ngă, hay quán tự ngă là có tưởng.

 

"He/she sees thought-fabrications as self, or self as possessing thought-fabrications, or thought-fabrications as in self, or self as in thought-fabrications.Hay vị ấy quán hành là tự ngă, hay vị ấy quán tự ngă là có hành, hay vị ấy quán hành là trong tự ngă, hay vị ấy quán tự ngă là trong hành

 

"He/she sees consciousness as self, or self as possessing consciousness, or consciousness as in self, or self as in consciousness. This is called being taken in with regard to present qualities.Hay vị ấy quán thức là tự ngă, hay quán tự ngă là có thức, hay quán thức là trong tự ngă, hay quán tự ngă là trong thức. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại.

 

"And how is one not taken in with regard to present qualities? There is the case where a disciple of the noble ones who has seen the noble ones, is versed in the teachings of the noble ones, is well-trained in the teachings of the noble ones, does not see form as self, or self as possessing form, or form as in self, or self as in form.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngă, không quán tự ngă là có sắc, không quán sắc là trong tự ngă, không quán tự ngă trong sắc.

 

"He/she does not see feeling as self, or self as possessing feeling, or feeling as in self, or self as in feeling.Vị này không quán thọ là tự ngă, không quán tự ngă là có thọ, không quán thọ là trong tự ngă, không quán tự ngă trong thọ

 

"He/she does not see perception as self, or self as possessing perception, or perception as in self, or self as in perception.Vị này không quán tưởng là tự ngă, không quán tự ngă là có tưởng, không quán tưởng là trong tự ngă, không quán tự ngă trong tưởng.

 

"He/she does not see thought-fabrications as self, or self as possessing thought-fabrications, or thought-fabrications as in self, or self as in thought-fabrications.Vị này không quán hành là tự ngă, không quán tự ngă là có hành, không quán hành là trong tự ngă, không quán tự ngă trong hành.

 

"He/she does not see consciousness as self, or self as possessing consciousness, or consciousness as in self, or self as in consciousness. This is called not being taken in with regard to present qualities.Vị này không quán thức là tự ngă, không quán tự ngă là có thức, không quán thức là trong tự ngă, không quán tự ngă trong thức.

 

You shouldn't chase after the past
or place expectations on the future.
What is past
	is left behind.
The future
	is as yet unreached.
Whatever quality is present
you clearly see right there,
	  right there.
Not taken in, 
unshaken,
that's how you develop the heart.
Ardently doing 
what should be done   today,
for — who knows? — tomorrow
	death.
There is no bargaining
with Mortality & his mighty horde.

Whoever lives thus ardently,
	relentlessly
	both day & night,
has truly had an auspicious day:
so says the Peaceful Sage.

 

Quá khứ không truy t́m 
Tương lai không ước vọng. 
Quá khứ 
      đă đoạn tận, 
Tương lai
    lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 
Tuệ quán 
   chính ở đây. 
Không động,
   không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu tập, 
Hôm nay 
   nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết
     ngày mai ? 
Không ai điều đ́nh được, 
Với đại quân thần chết, 


Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

 

"'Monks, I will teach you the summary & exposition of one who has had an auspicious day.' Thus was it said, and in reference to this was it said."Khi ta nói : "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Nhứt dạ Hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết", chính duyên ở đây mà nói vậy.

 

That is what the Blessed One said. Gratified, the monks delighted in the Blessed One's words.Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Chư tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |