I have heard that:
On one occasion the Blessed One was staying near Alavi on a spread of leaves by a cattle track in a simsapa forest. Then Hatthaka of Alavi, out roaming & rambling for exercise, saw the Blessed One sitting on a spread of leaves by the cattle track in the simsapa forest. On seeing him, he went to him and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:
-"Lord, I hope the Blessed One has slept in ease."
-"Yes, young man. I have slept in ease. Of those in the world who sleep in ease, I am one."


Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Àlav́, tại Gomagga, trong rừng Simsapà, trên chỗ có trải lá. Rồi Hatthaka, người Àlav́, đang đi bộ hàng du ngoạn, thấy Thế Tôn đang ngồi trên chỗ có trải lá trong rừng Simsapà ở Gomagga, thấy vậy, liền đi đến Thế Tôn ; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống mộ bên. Ngồi xuống một bên, Hatthaka người Àlav́ bạch Thế Tôn :
-" Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc không ? "
-" Phải, này Hoàng Tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, Ta là một trong số những người ấy."

 

"But cold, lord, is the winter night. The 'Between-the-Eights'1 is a time of snowfall. Hard is the ground trampled by cattle hooves. Thin is the spread of leaves. Sparse are the leaves in the trees. Thin are your ochre robes. And cold blows the Verambha wind.
Yet still the Blessed One says:
-"Yes, young man. I have slept in ease. Of those in the world who sleep in ease, I am one."


-" Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa những ngày tám (trước và sau ngày rằm) là thời gian tuyết rơi, cứng rắn là đất do trâu ḅ dẫm đạp, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lưa thưa là những lá của cây, lạnh là tấm vải cà Savittha, và lạnh là làn gió thổi.
Rồi Thế Tôn nói như sau :
- "Phải, này Hoàng Tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, Ta là một trong số những người ấy."

 

-"In that case, young man, I will question you in return. Answer as you see fit. Now, what do you think: Suppose a householder or householder's son has a house with a gabled roof, plastered inside & out, draft-free, with close-fitting door & windows shut against the wind. Inside he has a horse-hair couch spread with a long-fleeced coverlet, a white wool coverlet, an embroidered coverlet, a rug of kadali-deer hide, with a canopy above, & red cushions on either side. And there a lamp would be burning, and his four wives, with their many charms, would be attending to him. Would he sleep in ease, or not? Or how does this strike you?" -"Yes, lord, he would sleep in ease. Of those in the world who sleep in ease, he would be one."


-"Vậy nay, này Hoàng Tử, ở đây ta sẽ hỏi Hoàng Tử, nếu có thể kham nhẫn, Hoàng Tử hăy trả lời. Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng Tử ? Ở đây, người gia chủ hay con người gia chủ có nhà có nóc nhọn, với các tường trét trong trét ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, các cửa sổ được đóng kín. Trong ấy, có một chỗ nằm có tấm thảm len với lông dài, với tấm vải giường bằng len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da quư con sơn dương kadaki, tấm thảm có tàn tre phía trên và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà vợ đẹp hầu hạ. Này Hoàng Tử, Hoàng Tử nghĩ thế nào, người ấy nằm ngủ có an lạc không ? Hay Hoàng Tử nghĩ thế nào ?"
- "Bạch Thế Tôn, người ấy nằm ngủ an lạc. Nếu có những người cảm thấy an lạc ở đời, người ấy là một trong những người ấy."

 

-"But what do you think, young man. Might there arise in that householder or householder's son any bodily fevers or fevers of mind born of passion so that — burned with those passion-born fevers — he would sleep miserably?"
-"Yes, lord."


-" Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng tử, với người gia chủ hay người con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt lăo về thân hay về tâm, do tham ái sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt năo do tham ái sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không ?"
-" Thưa có, bạch Thế Tôn."

 

"As for those passion-born fevers — burned with which the householder or householder's son would sleep miserably — that passion has been abandoned by the Tathagata, its root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of existence, not destined for future arising. Therefore he sleeps in ease.


-" Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt năo do tham ái sanh, cảm thấy đau khổ. Tham ái ấy, Như Lai đă đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy ta cảm thấy an lạc."

 

-"Now, what do you think, young man. Might there arise in that householder or householder's son any bodily fevers or fevers of mind born of aversion so that — burned with those aversion-born fevers — he would sleep miserably?"
-"Yes, lord."


-"Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng Tử, với người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt năo về thân hay tâm do sân sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt năo do sân sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không ?"
- "Thưa có, bạch Thế Tôn."

 

As for those aversion-born fevers — burned with which the householder or householder's son would sleep miserably — that aversion has been abandoned by the Tathagata, its root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of existence, not destined for future arising. Therefore he sleeps in ease.


-" Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt năo do sân sanh, cảm thấy đau khổ. Sân ấy, Như Lai đă đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy ta cảm thấy an lạc.

 

-"Now, what do you think, young man. Might there arise in that householder or householder's son any bodily fevers or fevers of mind born of delusion so that — burned with those delusion-born fevers — he would sleep miserably?"
-"Yes, lord."


-"Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng Tử, với người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt năo về thân hay tâm do si sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt năo do si sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không ?"
-" Thưa có, bạch Thế Tôn."

 

As for those delusion-born fevers — burned with which the householder or householder's son would sleep miserably — that delusion has been abandoned by the Tathagata, its root destroyed, like an uprooted palm tree, deprived of the conditions of existence, not destined for future arising. Therefore he sleeps in ease.


-" Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt năo do si sanh, cảm thấy đau khổ. Si ấy, Như Lai đă đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy ta cảm thấy an lạc."

 

"Always, always,
he sleeps in ease:
the brahman totally unbound,
who doesn't adhere
to sensual pleasures,
who's without acquisitions
	 & cooled.
Having  cut all ties
	   & subdued fear in the heart,
calmed,
he sleeps in ease,
	   having reached peace
	   of awareness."

Luôn luôn được an lạc, 
Vi phạm chí tịch tịnh
Không bị dục uế nhiễm
Trong mát, không sanh y, 
Mọi tham trước dứt đoạn,
Nhiếp phục tâm sầu khổ, 
An tịnh, cảm thọ lạc
Với tâm đạt an tịnh.


	   
	  

 

Note

1. The "Between-the-Eights" is a period in February, regarded in northern India as the coldest part of the year.

See also: SN 10.8; Ud 2.10; Sn 1.2

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |