Right Concentration is the last of the eight path factors in the Noble Eightfold Path, and belongs to the concentration division of the path.


Chánh Định là Thánh Đạo thứ tám trong Bát Thánh Đạo, và nằm trong nhóm định của con đường đạo.

The definition

"And what is right concentration? There is the case where a monk — quite withdrawn from sensuality, withdrawn from unskillful (mental) qualities — enters & remains in the first jhana: rapture & pleasure born from withdrawal, accompanied by directed thought & evaluation. With the stilling of directed thought & evaluation, he enters & remains in the second jhana: rapture & pleasure born of composure, unification of awareness free from directed thought & evaluation — internal assurance. With the fading of rapture he remains in equanimity, mindful, & fully alert, and physically sensitive of pleasure. He enters & remains in the third jhana, and of him the Noble Ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasurable abiding.' With the abandoning of pleasure & pain — as with the earlier disappearance of elation & distress — he enters & remains in the fourth jhana: purity of equanimity & mindfulness, neither pleasure nor pain. This is called right concentration."

SN 45.8

Định nghĩa

"Và thế nào là chánh định ?
-Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ.
-Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm.
-Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba.
-Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đă cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh định."

SN 45.8

Purification depends on concentration

"I tell you, the ending of the mental fermentations depends on the first jhana... the second jhana... the third... the fourth... the dimension of the infinitude of space... the dimension of the infinitude of consciousness... the dimension of nothingness. I tell you, the ending of the mental fermentations depends on the dimension of neither perception nor non-perception."

AN 9.36

Sự thanh tịnh y chỉ vào thiền định

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào sơ Thiền... nhị Thiền... tam Thiền... tứ Thiền... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ mà các lậu hoặc được đoạn tận". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: Các lậu hoặc được đoạn tận y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ.

AN 9.36

The four developments of concentration

"These are the four developments of concentration. Which four? There is the development of concentration that, when developed & pursued, leads to a pleasant abiding in the here & now. There is the development of concentration that, when developed & pursued, leads to the attainment of knowledge & vision. There is the development of concentration that, when developed & pursued, leads to mindfulness & alertness. There is the development of concentration that, when developed & pursued, leads to the ending of the effluents.

"Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào là bốn ? Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến chứng được tri kiến. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có định tu tập, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc.

(1) "And what is the development of concentration that, when developed & pursued, leads to a pleasant abiding in the here & now? There is the case where a monk — quite withdrawn from sensuality, withdrawn from unskillful qualities — enters & remains in the first jhana: rapture & pleasure born from withdrawal, accompanied by directed thought & evaluation. With the stilling of directed thought & evaluation, he enters & remains in the second jhana: rapture & pleasure born of composure, unification of awareness free from directed thought & evaluation — internal assurance. With the fading of rapture he remains in equanimity, mindful & alert, and physically sensitive of pleasure. He enters & remains in the third jhana, and of him the Noble Ones declare, 'Equanimous & mindful, he has a pleasurable abiding.' With the abandoning of pleasure & pain — as with the earlier disappearance of elation & distress — he enters & remains in the fourth jhana: purity of equanimity & mindfulness, neither pleasure nor pain. This is the development of concentration that... leads to a pleasant abiding in the here & now.

(1) "Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến hiện tại lạc trú ? -Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. -Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. -Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. -Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đă cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến hiện tại lạc trú."

(2) "And what is the development of concentration that... leads to the attainment of knowledge & vision? There is the case where a monk attends to the perception of light and is resolved on the perception of daytime [at any hour of the day]. Day [for him] is the same as night, night is the same as day. By means of an awareness open & unhampered, he develops a brightened mind. This is the development of concentration that, when developed & pursued, leads to the attainment of knowledge & vision.

(2)"Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến chứng được tri kiến ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ư tưởng ánh sang, an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào thời đêm như vậy, đêm như thế nào thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến chứng được tri kiến.

(3) "And what is the development of concentration that... leads to mindfulness & alertness? There is the case where feelings are known to the monk as they arise, known as they persist, known as they subside. Perceptions are known to him as they arise, known as they persist, known as they subside. Thoughts are known to him as they arise, known as they persist, known as they subside. This is the development of concentration that, when developed & pursued, leads to mindfulness & alertness.

(3)"Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác? Ở đây, này các Tỷ-kheo, với vị Tỷ-kheo, thọ khởi lên được rơ biết, thọ an trú được rơ biết, thọ chấm dứt được rơ biết; tưởng khởi lên được rơ biết, tưởng an trú được rơ biết, tưởng chấm dứt được rơ biết; tầm khởi lên được rơ biết, tầm an trú được rơ biết, tầm chấm dứt được rơ biết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác.

(4) "And what is the development of concentration that... leads to the ending of the effluents? There is the case where a monk remains focused on arising & falling away with reference to the five clinging-aggregates: 'Such is form, such its origination, such its passing away. Such is feeling... Such is perception... Such are fabrications... Such is consciousness, such its origination, such its disappearance.' This is the development of concentration that, when developed & pursued, leads to the ending of the effluents.

"These are the four developments of concentration."

AN 4.41

(4)"Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu tập, do tàm cho sung măn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn : "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt; đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt; đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm dứt; đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các hành chấm dứt; đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. Này các Tỷ-kheo, đây là định tu tập, do tu tập, do làm cho sung măn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc.

"Này các Tỷ-kheo, có bốn định tu tập này."

Noble right concentration

"Now what, monks, is noble right concentration with its supports & requisite conditions? Any singleness of mind equipped with these seven factors — right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, & right mindfulness — is called noble right concentration with its supports & requisite conditions."

MN 117

Thánh chánh định

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh chánh định với các cận duyên và các tư trợ ? Chính là chánh kiến,chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Này các Tỷ-kheo, phàm có nhất tâm nào (ekaggata) được tư trợ với bảy chi phần này, này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Thánh chánh định cùng với các cận duyên và các tư trợ.

What are you waiting for?

Get up!
	Sit up!
What's your need for sleep?
And what sleep is there for the afflicted,
	pierced by the arrow (craving),
	oppressed?
	
	Get up!
	Sit up!
Train firmly for the sake of peace,
Don't let the king of death,
 —  seeing you heedless  — 
	deceive you,
	bring you under his sway.

Sn 2.10

Ngươi c̣n chờ đợi ǵ nữa?

Hăy đứng dậy, ngồi dậy,
Với người mộng ích ǵ?
Kẻ bệnh ngủ làm ǵ?
Khi mũi tên phiền lụy.

Hăy đứng dậy, ngồi dậy,
Hăy kiên tŕ học tập,
Đạt cho được an tịnh,
Đừng để cho thần chết,
Biết Ông là phóng dật,
Mê hoặc, chinh phục Ông.

"Over there are the roots of trees; over there, empty dwellings. Practice jhana, monks. Don't be heedless. Don't later fall into regret. This is our message to you."

SN 35.145

Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hăy Thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |