Dwelling at Savatthi.
There the Blessed One said to the monks:
"In one who keeps focusing on the allure of clingable phenomena (or: phenomena that offer sustenance = the five aggregates), craving develops.
-From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.
-From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
-From becoming as a requisite condition comes birth.
-From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play.
Such is the origin of this entire mass of suffering & stress.


Trú ở Sàvatthi.
Này các Tỷ-kheo, ai sống, thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ (upàdàniyadhammà), ái được tăng trưởng.

-Do duyên ái nên thủ có mặt.

-Do duyên thủ nên hữu có mặt.

-Do duyên hữu nên sanh có mặt.
-Do duyên sanh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo sanh khởi.

Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.

 

Just as if a great mass of fire of ten, twenty, thirty or forty cartloads of timber were burning, and into it a man would time & again throw dried grass, dried cow dung, & dried timber, so that the great mass of fire — thus nourished, thus sustained — would burn for a long, long time. In the same way, in one who keeps focusing on the allure of clingable phenomena, craving develops. -From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.
-From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
-From becoming as a requisite condition comes birth.
-From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play.
Such is the origin of this entire mass of suffering & stress.


Này các Tỷ-kheo, ví như một đống lửa lớn làm bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đây có người thỉnh thoảng ném cỏ khô vào, và ném củi khô vào. Này các Tỷ-kheo, như vậy đống lửa lớn ấy được nuôi dưỡng, được tiếp tế, có thể cháy đỏ trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống, thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ (upàdàniyadhammà), ái được tăng trưởng.
-Do duyên ái nên thủ có mặt.

-Do duyên thủ nên hữu có mặt.
-Do duyên hữu nên sanh có mặt.
-Do duyên sanh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo sanh khởi.
Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi.

 

-Now, in one who keeps focusing on the drawbacks of clingable phenomena, craving ceases.
-From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance.
-From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming.
-From the cessation of becoming comes the cessation of birth.
-From the cessation of birth, then aging, illness & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease.
Such is the cessation of this entire mass of suffering & stress.


Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt.
-Do ái diệt nên thủ diệt.

-Do thủ diệt nên hữu diệt.

-Do hữu diệt nên sanh diệt.

-Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo diệt.
Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.

 

Just as if a great mass of fire of ten, twenty, thirty or forty cartloads of timber were burning, into which a man simply would not time & again throw dried grass, dried cow dung, or dried timber, so that the great mass of fire — its original sustenance being consumed, and no other being offered — would, without nutriment, go out. In the same way, in one who keeps focusing on the drawbacks of clingable phenomena, craving ceases. -From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance.
-From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming.
-From the cessation of becoming comes the cessation of birth.
-From the cessation of birth, then aging, illness & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease.
Such is the cessation of this entire mass of suffering & stress.


Này các Tỷ-kheo, ví như một đống lửa lớn làm bằng mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi xe củi, hay bốn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đấy không có người thỉnh thoảng ném cỏ khô vào, hay phân khô, hay củi khô vào. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đống lửa lớn ấy do (nhiên liệu) được tiếp tế trước tiêu diệt, do (nhiên liệu) khác không được đem lại, không được nuôi dưỡng, bị tắt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt.
-Do ái diệt nên thủ diệt.

-Do thủ diệt nên hữu diệt.
-Do hữu diệt nên sanh diệt.
-Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo diệt.
Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |