I have heard that:
On one occasion the Blessed One was staying near Savatthi at Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Then Ven. Radha went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:
-"'A being,' lord. 'A being,' it's said. To what extent is one said to be 'a being'?"


Tôi nghe như vầy:
Một thời Thế Tôn ngụ tại Savatthi, trong khu vườn của Ông Cấp-Cô-Độc. Rồi Tôn giả Ràdha đi đến Thế Tôn, sau khi đến đănh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn:
- "Chúng sanh, chúng sanh", bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là chúng sanh?

 

"Any desire, passion, delight, or craving for form, Radha: when one is caught up1 there, tied up2 there, one is said to be 'a being.'3


Này Ràdha, dục nào (chanda), tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với sắc, triền phược ở đấy, triền miên ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh (sattà).

 

-Any desire, passion, delight, or craving for feeling...

-...for perception...
-...for fabrications...


-Dục nào (chanda), tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với thọ...
-...tưởng...
-...các hành...

 

Any desire, passion, delight, or craving for consciousness, Radha: when one is caught up there, tied up there, one is said to be 'a being.


Dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào đối với thức, triền phược ở đấy, triền miên ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh.

 

"Just as when boys or girls are playing with little sand castles:4 as long as they are not free from passion, desire, love, thirst, fever, & craving for those little sand castles, that's how long they have fun with those sand castles, enjoy them, treasure them, feel possessive of them. But when they become free from passion, desire, love, thirst, fever, & craving for those little sand castles, then they smash them, scatter them, demolish them with their hands or feet and make them unfit for play.


Ví như, này Ràdha, các đứa con trai hay các đứa con gái chơi với cái nhà bằng đất. Cho đến khi đối với những nhà bằng đất ấy, ḷng tham chưa thoát ly, ḷng dục chưa thoát ly, ḷng ái chưa thoát ly, ḷng khát chưa thoát ly, ḷng nhiệt t́nh chưa thoát ly, ḷng khát ái chưa thoát ly, thời chúng c̣n tham dính vào, thích chơi, chất chứa, và đắm trước những nhà bằng đất ấy. Nhưng khi nào các đứa con trai hay các đứa con gái ấy đối với những nhà bằng đất kia, ḷng tham đă thoát ly, ḷng dục đă thoát ly, ḷng ái đă thoát ly, ḷng khát đă thoát ly, ḷng nhiệt t́nh đă thoát ly, ḷng khát ái đă thoát ly, thời với tay và với chân, chúng phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với những căn nhà bằng đất ấy.

 

In the same way, Radha, you too should smash, scatter, & demolish form, and make it unfit for play. Practice for the ending of craving for form.


Cũng vậy, này Ràdha, Ông hăy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với sắc.

 

You should smash, scatter, & demolish feeling, and make it unfit for play. Practice for the ending of craving for feeling.


Ông hăy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với thọ.

 

You should smash, scatter, & demolish perception, and make it unfit for play. Practice for the ending of craving for perception.


Ông hăy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với tưởng.

 

You should smash, scatter, & demolish fabrications, and make them unfit for play. Practice for the ending of craving for fabrications.


Ông hăy phá tan, phá vỡ, phá sập, không chơi với sắc, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với hành.

 

You should smash, scatter, & demolish consciousness and make it unfit for play. Practice for the ending of craving for consciousness — for the ending of craving, Radha, is Unbinding."


Ông hăy phá tan, phá vỡ, phá sập và không chơi với thức, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái đối với thức. Đoạn diệt khát ái, này Ràdha, là Niết-bàn.

 

Notes

1. Satta.

2. Visatta.

3. Satta.

4. Lit.: "dirt houses."

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |