I have heard that:
On one occasion the Blessed One was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery.
There he addressed the monks:
-"Monks!"
-"Yes, lord," the monks responded.


Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc).
Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
-"Này các Tỷ-kheo".
- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
"Develop concentration, monks. A concentrated monk discerns in line with what has come into being.
And what does he discern in line with what has come into being?
-The origination & disappearance of form.
-The origination & disappearance of feeling.
-The origination & disappearance of perception.
-The origination & disappearance of fabrications.
-The origination & disappearance of consciousness.


Thế Tôn nói như sau:
-" Này các Tỷ-kheo, hăy tu tập Thiền định. Vị Tỷ-kheo có Thiền định, này các Tỷ-kheo, hiểu biết một cách như thật.
Hiểu biết ǵ một cách như thật?
-Sắc tập khởi và đoạn diệt;
-Thọ tập khởi và đoạn diệt;
-Tưởng tập khởi và đoạn diệt;
-Các hành tập khởi và đoạn diệt;
-Thức tập khởi và đoạn diệt.

 

-And what is the origination of form? ...
-What is the origination of feeling?
-What is the origination of perception?
-What is the origination of fabrications?
-What is the origination of consciousness?

Này các Tỷ-kheo:
-Thế nào là sắc tập khởi?
-Thế nào là thọ tập khởi?
-Thế nào là tưởng tập khởi?
-Thế nào là các hành tập khởi?
-Thế nào là thức tập khởi?

 

There is the case where one enjoys, welcomes, & remains fastened. And what does one enjoy & welcome, to what does one remain fastened?
One enjoys, welcomes, & remains fastened to form. As one enjoys, welcomes, & remains fastened to form, there arises delight. Any delight in form is clinging. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú. Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước và an trú ǵ? Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc. Do vị ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú sắc, hỷ đối với sắc khởi lên. Do hỷ đối với sắc, thủ đối với sắc khởi lên. Do duyên thủ đối với sắc, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. Do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu năo khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.

 

-One enjoys, welcomes, & remains fastened to feeling...
-One enjoys, welcomes, & remains fastened to perception...
-One enjoys, welcomes, & remains fastened to fabrications...


-Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thọ...
-Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú tưởng...
-Hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú các hành...

 

One enjoys, welcomes, & remains fastened to consciousness. As one enjoys, welcomes, & remains fastened to consciousness, there arises delight. Any delight in consciousness is clinging. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. Such is the origination of this entire mass of stress & suffering.


Do vị ấy hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước rồi an trú thức, hỷ khởi lên. Do hỷ đối với thức, thủ đối với thức khởi lên. Do duyên thủ đối với thức, hữu khởi lên. Do duyên hữu, sanh khởi lên. Do duyên sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo khởi lên. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.

 

-This, monks, is the origination of form.
-This, the origination of feeling.
-This, the origination of perception.
-This, the origination of fabrications.
-This, the origination of consciousness."

Này các Tỷ-kheo:
-Đây là sắc tập khởi,
-Đây là thọ tập khởi,
-Đây là tưởng tập khởi,
-Đây là hành tập khởi,
-Đây là thức tập khởi.

 

-And what is the disappearance of form?
-What is the disappearance of feeling?
-What is the disappearance of perception?
-What is the disappearance of fabrications?
-What is the disappearance of consciousness?

Và này các Tỷ-kheo:
-Thế nào là sắc đoạn diệt?
-Thế nào là thọ đoạn diệt?
-Thế nào là tưởng đoạn diệt?
-Thế nào là các hành đoạn diệt?
-Thế nào là thức đoạn diệt?

 

There is the case where one doesn't enjoy, welcome, or remain fastened.
And what does one not enjoy or welcome, to what does one not remain fastened?
One doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to form. As one doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to form, any delight in form ceases. From the cessation of delight comes the cessation of clinging. From the cessation of clinging/sustenance, the cessation of becoming. From the cessation of becoming, the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú.
Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú ǵ?
Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc. Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú sắc, hỷ đối với sắc đoạn diệt. Do hỷ đối với sắc đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt. Do hữu đoạn diệt nên sanh đoạn diệt. Do sanh đoạn diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu năo đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.

 

-One doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to feeling.
-One doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to perception.
-One doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to fabrications.


-Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thọ.
-Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú tưởng.
-Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú hành.

 

One doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to consciousness. As one doesn't enjoy, welcome, or remain fastened to consciousness, any delight in consciousness ceases. From the cessation of delight comes the cessation of clinging. From the cessation of clinging/sustenance, the cessation of becoming. From the cessation of becoming, the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering.


Không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thức. Do vị ấy không hoan hỷ, không hoan nghênh, không đắm trước và an trú thức, hỷ đối với thức đoạn diệt. Do hỷ đối với thức đoạn diệt nên thủ đoạn diệt. Do thủ đoạn diệt nên hữu đoạn diệt. Do hữu đoạn diệt nên sanh đoạn diệt. Do sanh đoạn diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu năo đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này.

 

-This, monks, is the disappearance of form.
-This, the disappearance of feeling.
-This, the disappearance of perception.
-This, the disappearance of fabrications.
-This, the disappearance of consciousness."


Này các Tỷ-kheo:
-Đây là sắc đoạn diệt,
-Đây là thọ đoạn diệt,
-Đây là tưởng đoạn diệt,
-Đây là các hành đoạn diệt,
-Đây là thức đoạn diệt.

See also: MN 28; SN 12.2; SN 12.61

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |