I have heard that:


Như vầy tôi nghe:

 

On one occasion the Blessed One was staying near Rajagaha at the Maddakucchi Deer Reserve.


Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), tại vườn Nai (Maddakucchi)

 

Now at that time his foot had been pierced by a stone sliver. Excruciating were the bodily feelings that developed within him — painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable — but he endured them mindful, alert, & unperturbed.


Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị miếng đá bể đâm phải. Cảm thọ Thế Tôn mănh liệt. Thân cảm thọ khổ đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú. Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không phiền năo.

 

Having had his outer robe folded in four and laid out, he lay down on his right side in the lion's posture, with one foot placed on top of the other, mindful & alert.


Rồi Thế Tôn cho trải áo Sanghàti (Tăng-già-lê) xếp tư lại, nằm xuống phía hông bên phải như dáng điệu con sư tử, chân đặt trên chân, chánh niệm tỉnh giác.

 

Then 700 devatas from the Satullapa retinue, in the far extreme of the night, their extreme radiance lighting up the entirety of Maddakucchi, went to the Blessed One. On arrival, having bowed down to him, they stood to one side.


Rồi bảy trăm quần tiên Satullapakàyikà, sau khi đêm đă gần măn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Maddakucchi, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.

 

As she was standing there, one of the devatas exclaimed in the Blessed One's presence: "What a naga is Gotama the contemplative! And like a naga, when bodily feelings have arisen — painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable — he endures them mindful, alert, & unperturbed!"


Đứng một bên, một vị Thiên đọc lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa-môn Gotama thật là bậc Long tượng. Và với tư cách Long tượng, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, đau khổ, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú, Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không phiền năo.

 

Then another devata exclaimed in the Blessed One's presence: "What a lion is Gotama the contemplative! And like a lion, when bodily feelings have arisen — painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable — he endures them mindful, alert, & unperturbed!"


Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa-môn Gotama thật là bậc Sư tử. Và với tư cách Sư tử, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, đau khổ, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú, Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không có phiền năo.

 

Then another devata exclaimed in the Blessed One's presence: "What a thoroughbred is Gotama the contemplative! And like a thoroughbred, when bodily feelings have arisen — painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable — he endures them mindful, alert, & unperturbed!"


Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa-môn Gotama thật là Lương tuấn mă. Và với tư cách Lương tuấn mă, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, đau khổ, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú, Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không có phiền năo.

 

Then another devata exclaimed in the Blessed One's presence: "What a peerless bull is Gotama the contemplative! And like a peerless bull, when bodily feelings have arisen — painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable — he endures them mindful, alert, & unperturbed!"


Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa-môn Gotama thật là bậc Ngưu vương. Và với tư cách Ngưu vương, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, đau khổ, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú, Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu,không có phiền năo.

 

Then another devata exclaimed in the Blessed One's presence: "What a strong burden-carrier is Gotama the contemplative! And like a strong burden-carrier, when bodily feelings have arisen — painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable — he endures them mindful, alert, & unperturbed!"


Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa-môn Gotama thật là bậc Nhẫn nại Kiên cường. Và với tư cách bậc Nhẫn nại Kiên cường, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, đau khổ, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú, Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không có phiền năo.

 

Then another devata exclaimed in the Blessed One's presence: "What a tamed one is Gotama the contemplative! And like a tamed one, when bodily feelings have arisen — painful, fierce, sharp, wracking, repellent, disagreeable — he endures them mindful, alert, & unperturbed!"


Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Sa-môn Gotama thật là một bậc Khéo điều phục. Và với tư cách là một bậc Khéo điều phục, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau, đau khổ, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú, Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không có phiền năo

 

Then another devata exclaimed in the Blessed One's presence: "See a concentration well-developed, a mind well-released — neither pressed down nor forced back, nor with mental fabrication kept blocked or suppressed. Whoever would think that such a naga of a man, lion of a man, thoroughbred of a man, peerless bull of a man, strong burden-carrier of a man, such a tamed man should be violated: what else is that if not blindness?"


Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn: Hăy xem tâm của Ngài khéo được tu tập Thiền định và giải thoát, không có nổi lên, không có ch́m xuống, mọi hành động được tác thành, không có ai kích thích. Ai có thể nghĩ ḿnh đi ngược lại một Long tượng như vậy, một bậc Sư tử như vậy, một bậc Lương tuấn mă như vậy, một bậc Ngưu vương như vậy, một bậc Nhẫn nại Kiên cường như vậy, một bậc Nhiếp phục như vậy, trừ phi là một người mù.

 

Five-Veda Brahmans,
living austerely
for 100 years:
Their minds
are not rightly released.
Lowly by nature,
they've not gone beyond.
Overpowered by craving,
bound up in precepts & practices,
performing wretched austerities
for 100 years:
Their minds
are not rightly released.
Lowly by nature,
they've not gone beyond.
For one fond of conceit,
there's no taming;
for one uncentered,
no sagacity.
Though alone in the wilderness,
if one lives heedlessly,
one won't cross over, beyond Mara's sway.
But having abandoned conceit,
well-centered within,
with right awareness
everywhere
fully released,
alone in the wilderness,
heedfully living,
one will cross over, beyond Mara's sway.

Các vị Bà-la-môn,
Tinh thông năm Vệ-đà,
Dầu tu tập khổ hạnh,
Cho đến hàng trăm năm,
Tâm họ không có thể,
Chơn chánh được giải thoát.
Tự tánh quá hạ liệt,
Không đến bờ bên kia,
Bị khát ái chi phối,
Bị giới cấm trói buộc,
Dầu tu tập khổ hạnh,
Cho đến hàng trăm năm,
Tâm họ không có thể,
Chơn chánh được giải thoát.
Tự tánh quá hạ liệt,
Không đến bờ bên kia.
Ở đời không nhiếp phục,
Kiêu mạn cùng các dục,
Tâm không được an tịnh,
Không tu tập Thiền định.
Ở trong rừng cô độc,
Nhưng tâm tư phóng dật,
Vị ấy khó vượt khỏi,
Sự chinh phục tử thần.
Nhiếp phục được kiêu mạn,
Khéo tu tập Thiền định,
Tâm tư khéo an tịnh,
Giải thoát được viên măn,
Ở trong rừng cô độc,
Tâm tư không phóng dật,
Vị ấy khéo vượt khỏi,
Sự chinh phục tử thần.

 

SN 4.13; SN 36.6; AN 5.129.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |